Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 26. november 2020

Main content

Saksliste

S 121/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 122/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.10.2020
S 123/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv 
S 124/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19) 
S 125/20 Økonomirapport per oktober 2020
S 126/20 Evaluering av organisasjonsstruktur og anbefaling til organisasjonsmodell for Universitetsmuseet
S 127/20 Helheltlig internkontroll
S 128/20 EUs nye utdanningsstrategi
S 129/20 Rapport om forsinket sensur for våren 2020
S 130/20 Studiekvalitetsmelding for 2019
S 131/20 Studieportefølje 2021 
S 132/20 Opptaksrammer 2021 
S 133/20 Forlengelse av midlertidig forskrift – Tillegg til grads- og studieforskriften
S 134/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering - oppfølging
S 135/20 Evaluering av prøveordninger med ekstern styreleder ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
S 136/20 Oppnevning av nominasjonskomite for valg til universitetsstyret 2021
S 137/20 Orientering om sammensetning av universitetsstyret våren 2021
S 138/20 Universitetets klimaregnskap 2019
S 139/20 Senterleder for SFU iEarth - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt