Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 4. februar 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 8/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 7.1.2021
S 9/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 10/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 11/21 Tildelingsbrev for 2021 fra Kunnskapsdepartementet
S 12/21 Økonomirapport 2020
S 13/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020 - styrets beretning
S 14/21 Fremragende forskning ved Universitetet i Bergen
S 15/21 Systematisk kvalitetsarbeid ved UiB sin ph.d.-utdanning 
S 16/21 Revisjon av Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Bergen
S 17/21 Orientering om status for Arqussamarbeidet
S 18/21 Oppfølging av universitetets Masterplan for areal
S 19/21 Internrevisjonsrapport delprosjekt nr. 2020/03 "Gjennomgang driftsavtaler"
S 20/21 Endring av regler for styringsorganene og mandat for ekstern styreleder
S 21/21 Reviderte statutter for Ludvig Holbergs Minnepris
S 22/21 Videreføring av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
S 23/21 Redelighetsutvalgets årsmelding 2020
S 24/21 Gjennomgang av sak om praksisportal – prosess for videre arbeid
S 25/21 Muntlige orienteringer
a) Innføring SAP
b) SARS-Fang
S 26/21  Forslag på eksterne styremedlemmer 2021-2025
Unntatt offentlighet - Ettersendes
Eventuelt