Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 4. februar 2021

Main content

Saksliste

S 7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 8/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 7.1.2021
S 9/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 10/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 11/21 Tildelingsbrev for 2021 fra Kunnskapsdepartementet
S 12/21 Økonomirapport 2020
S 13/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020 - styrets beretning
S 14/21 Fremragende forskning ved Universitetet i Bergen
S 15/21 Systematisk kvalitetsarbeid ved UiB sin ph.d.-utdanning 
S 16/21 Revisjon av Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Bergen
S 17/21 Orientering om status for Arqussamarbeidet
S 18/21 Oppfølging av universitetets Masterplan for areal
S 19/21 Internrevisjonsrapport delprosjekt nr. 2020/03 "Gjennomgang driftsavtaler"
S 20/21 Endring av regler for styringsorganene og mandat for ekstern styreleder
S 21/21 Reviderte statutter for Ludvig Holbergs Minnepris
S 22/21 Videreføring av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
S 23/21 Redelighetsutvalgets årsmelding 2020
S 24/21 Gjennomgang av sak om praksisportal – prosess for videre arbeid
S 25/21 Muntlige orienteringer
a) Innføring SAP
b) SARS-Fang
S 26/21  Forslag på eksterne styremedlemmer 2021-2025
Unntatt offentlighet - Ettersendes
Eventuelt