Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 11. mars 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 29/21 Godkjenning av protokoll fra møte 4.2.2021
Orientering fra Riksrevisjonen «Regnskapsrevisjon UiB 2020» (Unntatt offentlighet)
S 30/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 31/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal
S 32/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 33/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020
Vedlegg UiB og samfunnet
S 34/21 Budsjett 2021
S 35/21 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 36/21 Internrevisjon - Bruk av timelønnskontrakter
S 37/21 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023
S 38/21 Vekting av stemmene ved valg av dekan og instituttleder - justering av valgreglementet
S 39/21 Honorering av eksterne medlemmer av fakultetsstyrene
S 40/21 Årsrapport 2020 Arbeidsmiljøutvalget
S 41/21 Årsmelding fra Den sentrale klagenemnd 2020
S 42/21 Årsrapport 2021 fra likestillingskomiteen
S 43/21 Oppnevning av nytt medlem til styret for SARS-senteret
S 44/21 Forlengelse av hastevedtak og delegasjon til klagenemnda - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt