Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 11. mars 2021

Main content

Saksliste

S 28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 29/21 Godkjenning av protokoll fra møte 4.2.2021
Orientering fra Riksrevisjonen «Regnskapsrevisjon UiB 2020» (Unntatt offentlighet)
S 30/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 31/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal
S 32/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 33/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020
Vedlegg UiB og samfunnet
S 34/21 Budsjett 2021
S 35/21 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 36/21 Internrevisjon - Bruk av timelønnskontrakter
S 37/21 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023
S 38/21 Vekting av stemmene ved valg av dekan og instituttleder - justering av valgreglementet
S 39/21 Honorering av eksterne medlemmer av fakultetsstyrene
S 40/21 Årsrapport 2020 Arbeidsmiljøutvalget
S 41/21 Årsmelding fra Den sentrale klagenemnd 2020
S 42/21 Årsrapport 2021 fra likestillingskomiteen
S 43/21 Oppnevning av nytt medlem til styret for SARS-senteret
S 44/21 Forlengelse av hastevedtak og delegasjon til klagenemnda - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt