Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 17. juni 2021

Hovedinnhold

Saksliste

66/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
67/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.05.2021
68/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
69/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
70/21 Riksrevisjonens beretning for 2020
71/21 Økonomirapport per 1. tertial 2021
72/21 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2021
73/21 Klimanøytralt UiB
74/21 UiB FRAM - Rammer for kvalitet i forskning
75/21 Meritteringsordning for fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved UiB
76/21 Organisering av lektorutdanningen ved UiB
77/21 Forslag om justering i UiBs grads- og studieforskrift
78/21 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
79/21 Nytt navn på Det psykologiske fakultet  
80/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene
81/21 Revisjon av Si fra-systemet - oppfølging av revisjonsrapporten
82/21 Studentombudets årsrapport for perioden 01.08.19 - 30.09.20 og endring i mandatet for ombudet
83/21 Personvernombudets årsrapport til universitetsstyret for 2020
84/21 Fondsplasseringer for stiftelser
85/21 Ansettelse av direktør (1475 instituttleder) ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Unntatt offentlighet
86/21 Senter for SFI Mediafutures - ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
87/21 Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet - Unntatt offentlighet
88/21 Ansettelse av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Unntatt offentlighet
89/21 Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1013 professor i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Orienteringer
Eventuelt