Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 17. juni 2021

Main content

Saksliste

66/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
67/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.05.2021
68/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
69/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
70/21 Riksrevisjonens beretning for 2020
71/21 Økonomirapport per 1. tertial 2021
72/21 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2021
73/21 Klimanøytralt UiB
74/21 UiB FRAM - Rammer for kvalitet i forskning
75/21 Meritteringsordning for fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved UiB
76/21 Organisering av lektorutdanningen ved UiB
77/21 Forslag om justering i UiBs grads- og studieforskrift
78/21 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
79/21 Nytt navn på Det psykologiske fakultet  
80/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene
81/21 Revisjon av Si fra-systemet - oppfølging av revisjonsrapporten
82/21 Studentombudets årsrapport for perioden 01.08.19 - 30.09.20 og endring i mandatet for ombudet
83/21 Personvernombudets årsrapport til universitetsstyret for 2020
84/21 Fondsplasseringer for stiftelser
85/21 Ansettelse av direktør (1475 instituttleder) ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Unntatt offentlighet
86/21 Senter for SFI Mediafutures - ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
87/21 Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet - Unntatt offentlighet
88/21 Ansettelse av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Unntatt offentlighet
89/21 Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1013 professor i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Orienteringer
Eventuelt