Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. oktober 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 113/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 114/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 9.9.2021
S 115/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 116/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 117/21 Økonomirapport per 2. tertial
S 118/21 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2021
S 119/21 Status for innovasjonsarbeidet ved UiB
S 120/21 Status og tiltak informasjonssikkerhet
S 121/21 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2020/2021
S 122/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføringen på UiB
S 123/21 Budsjett for Universitetet i Bergen 2022
S 124/21 Innspill til statsbudsjettet for 2023
Orienteringer
Eventuelt