Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 2. februar 2022

Hovedinnhold

Saksliste    

S 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.11.2021 
S 3/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 4/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)
S 5/22 Økonomirapport 2021
S 6/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021 – Utkast til styrets beretning
S 7/22 Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet
S 8/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 – 2030
S 9/22 Årsplan for internrevisjon 2022
S 10/22 Forslag til ny regel i ph.d.-forskriften om norsk sammendrag av doktorgradsavhandling
S 11/22 Forlenging av mellombels forskrift V2022 – koronaforskrift
S 12/22 Studieportefølje 2022 - Nedlegging av studieprogram
S 13/22 Redelighetsutvalgets årsmelding 2021 og justering av retningslinjene for sammensetningen av utvalget
S 14/22 Årsmelding for 2021 - Den sentrale klagenemnd
S 15/22 Sars-senteret - oppnevning av ny leder og et nytt styremedlem