Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 2. februar 2022

Main content

Saksliste    

S 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.11.2021 
S 3/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 4/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)
S 5/22 Økonomirapport 2021
S 6/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021 – Utkast til styrets beretning
S 7/22 Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet
S 8/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 – 2030
S 9/22 Årsplan for internrevisjon 2022
S 10/22 Forslag til ny regel i ph.d.-forskriften om norsk sammendrag av doktorgradsavhandling
S 11/22 Forlenging av mellombels forskrift V2022 – koronaforskrift
S 12/22 Studieportefølje 2022 - Nedlegging av studieprogram
S 13/22 Redelighetsutvalgets årsmelding 2021 og justering av retningslinjene for sammensetningen av utvalget
S 14/22 Årsmelding for 2021 - Den sentrale klagenemnd
S 15/22 Sars-senteret - oppnevning av ny leder og et nytt styremedlem