Hjem
Styre og ledelse
språkpolitikk i UH-sektoren

Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling

I Frå ord til handling. Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia føreslår regjeringa å forskriftsfeste krav om norskkompetanse hos undervisarar og krev at også doktorgrads- og postdoktorstipendiatar skal få tilbod om norskopplæring. Spørsmålet vi skal diskutere på dette seminaret, er kva konkrete tiltak institusjonane kan setja i verk for å innfri den nye vedtekne språkpolitikken.

Hovedinnhold

Seminaret er ope for alle interesserte og vil føregå på norsk og engelsk. 

Program

09.00Kaffi, te og mingling
09.20Opning
09.30

Nye krav til norskkompetanse og norskopplæring i UH-sektoren

 • Marit Ubbe ved Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
09.50

Korleis skal institusjonane innfri dei nye krava? Forskingsbaserte råd basert på norske og danske studiar.          

 • Kari Mari Jonsmoen, Forsking hos akademisk språkpraksis, Oslomet
 • Kjersti Faldet Listhaug, VOCabulary and the multilingual mental LEXicon, NTNU
 • Else Berit Molde, Norsk i akademia (NINjA), Universitet i Bergen
 • Janus Mortensen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, UCPH
11.00Beinstrekk
11.15

Kva kan leiarane gjere for å innfri dei nye krava? Paneldiskusjon med leiarar frå UH-institusjonane i Bergen. 

 • Benedicte Carlsen, viserektor for forsking og internasjonale relasjonar, Universitetet i Bergen
 • Trine J. Meza, rektor, Høyskolen Kristania 
 • Randi Holmås, rådgjevar, rektoratets stab, Norges handelshøyskole (NHH)
 • Dagmar Langeggen, Direktør bibliotek, Handelshøyskolen BI
 • Anders Fagerjord, instituttleiar, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitet i Bergen
 • Tor Eldevik, instituttleiar, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
12.15Felleslunsj (gratis ved påmelding)
13.15

Kva kan kollegiet gjere for å innfri dei nye krava? Paneldiskusjon med fast tilsette og tilsette i rekrutteringsstillingar ved UH-institusjonane i Bergen

 • Marte Emil Sandvik Haaland, Akademiet for yngre forskere (AYF)
 • Muntequa Ishtiaq Siraji, UiB Doc
 • Wills Kalisha, Høgskolen NLA 
 • Marie van der Kloet, Universitet i Bergen
 • Matthew Scott Landers, Høgskulen på Vestlandet
14.15Avslutning