Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.02.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 11.2.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl 1000-1445.

Til stede fra Universitetsstyret:

Sigmund Grønmo, Ingrid Foss Ballo, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:

Prorektor Berit Rokne, viserektor for utdanning Kuvvet Atakan og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen

Til stede fra administrasjonen:

Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.

Det ble meldt en muntlig orientering og to saker under eventuelt, som ble behandlet før sak 14. Saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 3.12.2009 (utsendt i brev av 15.12.2009).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen som ble godkjent. Status for tilleggsprotokoll ble drøftet og det ble åpnet for en begrenset meroffentlighet.

1 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 2.2.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

2 Tildelingsbrev for 2010 fra Kunnskapsdepartementet og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsmøtet
Saksforelegg av 18.1.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2008/14770

Vedtak:
1. Styret tar oppsummeringen av tildelingsbrevet til etterretning.

2. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet:

Rektor Sigmund Grønmo
Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
Styremedlem Gro Therese Lie
Styremedlem Gry Kibsgaard
Styremedlem Espen Dragstmo
Styremedlem Gerd Halmø
Styremedlem Joakim Palme

Styret stemte først over et forslag fra Johan Fredrik Odfjell om å ha to eksterne styremedlemmer i delegasjonen i stedet for det foreslåtte ett medlem fra hver gruppe. Odfjells forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer og da Sigrunn Eliassen anså gruppe b ivaretatt ved representasjonen i gruppe a, ble punkt 2 enstemmig vedtatt.

3 a) Foreløpig årsregnskap for 2009
Saksforelegg av 3.2.2010
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret godkjenner det foreløpige årsregnskapet for 2009.

b) Regnskapsrapport for 2009
Saksforelegg av 3.2.2010
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten for 2009 til etterretning.

4 a) Årsrapport 2009
Saksforelegg av 2.2.2010
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport på bakgrunn av styrets kommentarer.

b) Planer 2010
Saksforelegg av 2.2.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/7380

Vedtak:
Styret godkjenner de fremlagte planene og gir universitetsdirektøren fullmakt til ferdigstille universitetets årsplan 2010 på bakgrunn av styrets kommentarer.

5 Valg av representanter fra gruppe B og D til Universitetsstyret i 2010
Saksforelegg av 1.2.2010
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011, settes fristen for å fremme forslag på kandidater til mandag den 12. april. Valget avholdes i perioden fra og med 21. april til og med 28. april.

2. For valget av styremedlemmer fra studentene for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011 fastsetter Studentenes valgstyre fristen for å fremme forslag på kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer også når valget skal avholdes.

3. Det sentrale valgstyret fastsetter nærmere bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget 2010.

4. Styret slutter seg til universitetsdirektørens vurderinger når det gjelder valgsystem.

6 Statutter og jury for Christieprisen
Saksforelegg av 19.1.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/12631

Vedtak:
1. Styret godkjenner forslag til statutter for Christieprisen.

2. Styret godkjenner at dekanene sammen med en studentrepresentant etter forslag fra Studentparlamentet og tre eksterne medlemmer utgjør jury for Christieprisen.

3. Universitetsledelsen utpeker mottakeren av Christieprisen 2010, i samråd med dekanene og en studentrepresentant.

7 Oppretting av nye studieprogram

a) Ny fellesgrad og nytt felles studieprogram
Saksforelegg av 18.1.2010
Sak nr. 2008/7236

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner å opprette følgende fellesgrad:

”Joint Master in Geoscience of Basins and Lithosphere”

2. Universitetsstyret godkjenner å opprette følgende felles studieprogram: “Master in the Religious Roots of Europe”

b) 2-årig erfaringsbasert master i undervisning
Saksforelegg av 27.1.2010
Sak nr. 2009/12360

Vedtak:
Med hjemmel i § 38 i Grads- og studiereglementet godkjenner Universitetsstyret å opprette 2-årig erfaringsbasert mastergrad i undervisning i samsvar med det fremlagte forslaget.

c) Mulig samarbeid om en 2 årig mastergrad i undervisning og læring med Høgskulen i Sogn og Fjordane
Saksforelegg av 29.1.10.
Sak nr. 2010/1575

Saken ble tatt til orientering.

8 Innføring av ny ordning for internhusleie ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 1.2.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/8518

Vedtak:
1. Det innføres ny ordning for internhusleie ved Universitetet i Bergen, i tråd med forslaget fra prosjektgruppen.

2. Innføring av ordningen og beregning av husleie skal ikke gi budsjettmessig omfordeling mellom fakulteter og avdelinger i forhold til vedtatt budsjett for 2010.

3. Universitetsdirektøren bes om å utarbeide retningslinjer for iverksetting av ordningen som forelegges styret for godkjenning.

4. I lys av manglende studentrepresentasjon i høringsutvalget bes universitetsdirektøren om å være spesielt oppmerksom på studentenes interesser i det videre arbeid.

9 Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - rapport fra arbeidet med å bedre kjønnsbalansen
Saksforelegg av 27.1.2010
Sak nr. 2007/2868

Vedtak:
Styret tar oppsummeringen av rekrutteringssituasjonen og oppfølgingen av Handlingsplan for kjønnsbalanse til etterretning og ber om at arbeidet videreføres.

10 Personalreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 18.1.2010
Sak nr. 2008/4997

Vedtak:
Universitetsstyret tar endringene i personalreglementet til etterretning og er innforstått med at stadfestet Personalreglement for Universitet i Bergen ble iverksatt med virkning fra 1. januar 2010.

11 Rutinesamordning forskning
Saksforelegg av 21.1.2010
Sak nr. 2008/12483

Vedtak:
Universitetsstyret har merket seg det etablerte fullmakts- og internkontrollsystemet for forskningsprosjekt som omfattes av helseforskningsloven og er tilfreds med opplegget for det videre arbeidet i en gruppe under ledelse av prorektor.

12 Oppnevning av medlemmer i Likestillingskomiteen for perioden 1.1.2010 til 31.7.2013
Saksforelegg av 1.2.2010
Sak nr. 2009/14134

Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer for perioden 1.1.2010-31.7.2013:

Medlem Varamedlem
Førsteamanuensis Margareth Hagen 1. Seniorkonsulent Gry-Ane Vikanes Lavik
Førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schütz 2. Førsteamanuensis Atle Møen
Seniorkonsulent Yngve Brynjulfsen 3. Førsteamanuensis Pål Bjørby
Førsteamanuensis Inga Berre  
Professor Stig Berge Matthiesen  
Førstebibliotekar Jan Olav Gatland  
Seniorkonsulent Hege Hansen Førstekonsulent Nina Farahi
Professor Gunnhild V. Strand Professor Dag E. Helland
Postdoktor Kristine Jørgensen Stipendiat Marianne Bøe
Student Bjørn-Anders Hind  1. Student Monica Tormassy
Student Malene B. Haugen 2. Student Aleksander Eilertsen

Representantene for gruppe B og studentene oppnevnes for året 2010.

13 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 28.1.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

14* Tilsetting uten forutgående utlysning - Professor i petroleumsgeologi
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 1.2.2010 Sak nr. 2009/14584

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor, PhD. Robert L. Gawthorpe som professor i petroleumsgeologi uten forutgående kunngjøring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

Enstemmig vedtatt.

15 Orienteringer

Rektor informerte om at Stortinget har godkjent at det etableres et administrasjonsselskap for fondene med tilknytning til UiB. Stiftelsesmøte for Unifond AS ble holdt 9.2.2010 og kopi av stiftelsesdokumentet ble delt ut.

16 Eventuelt

a) Gry Kibsgaard viste til universitetet som et ”grønt universitet” og ba om at videokonferanserommene blir gjort bedre kjent i organisasjonen. Saken oversendes administrasjonen for oppfølging.

b) Sigrunn Eliassen viste til vinterens dårlige luftkvalitet i sentrum og til kommunens tiltak. Hun spurte hva universitetet hadde foretatt seg.

Universitetsdirektøren opplyste at dette vil være et tema i forbindelse med rapporten om grønt universitet.

Styremøtet ble avsluttet med et seminar om strategi. Innleggene og strategigruppens dokumenter er tilgjengelig på følgende nettadresse:

http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015

 

 

26.2.2010/mov