Hjem

Styre og ledelse

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda behandler saker hvor institusjonsansvarlig mener en student er uskikket, og lager en begrunnet innstilling til Den sentrale klagenemnd som fatter vedtak i saken.

Saksbehandling i Skikkethetsnemnda

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda.

Skikkethetsnemnda utreder saken ytterligere hvis nødvendig, og lager en innstiller til Den sentrale klagenemnd. Innstillingen skal inneholde en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges og i tilfelle for hvor lenge, samt eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. På bakgrunn av innstillingen fatter Den sentrale klagenemnd vedtak i saken.

Forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse mv. gjelder for saksbehandlingen av skikkethetssaker.

Klageadgang

Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for Den sentrale klagenemnds vedtak.

Følgende personer er medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 1.8. 2015 - 31.7.2018:

  • Professor Kariane Westrheim, Institutt for pedagogikk
  • Professor Morten Eirik Berge, Institutt for klinisk odontologi
  • Professor II Jan Henrik Rosland, Klinisk institutt 1
  • Førsteamanuensis Sissel Undheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
  • Universitetslektor Marte H. Grønsveen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
  • Førsteamanuensis Christoph Kirfel, Matematisk institutt
  • Jurist Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Følgende studentrepresentater i nemnda er oppnevnt for perioden 1.8.2016 - 31.7.2017:

  • Eivind Valestrand
  • Helene Kaland

Professor Arne Tjølsen er institusjonsansvarlig. 

Sekretærer for nemnda er Helge Gismarvik Høvik og Magnus Wiig ved Sekretariat for universitetsledelsen.