Hjem
Styre og ledelse

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda behandler saker hvor institusjonsansvarlig mener en student er uskikket, og lager en begrunnet innstilling til Den sentrale klagenemnd som fatter vedtak i saken.

Hovedinnhold

Saksbehandling i Skikkethetsnemnda

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda.

Skikkethetsnemnda utreder saken ytterligere hvis nødvendig, og lager en innstiller til Den sentrale klagenemnd. Innstillingen skal inneholde en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges og i tilfelle for hvor lenge, samt eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. På bakgrunn av innstillingen fatter Den sentrale klagenemnd vedtak i saken.

Forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse, klagerett mv. gjelder for saksbehandlingen av skikkethetssaker.

Følgende personer er medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden
25. november 2021 - 31. desember 2024:

  • Visedekan Yael Harlap, Det psykologiske fakultet
  • Avdelingsleder Gunvor Johnsen, Sykehusapoteket i Bergen
  • Inspektør Harald Bjørnøy, Danielsen VGS
  • Førsteamanuensis Sivakami R. Haug, Det medisinske fakultet
  • Professor Arne Tjølsen, Institutt for biomedisin
  • Førsteamanuensis Sissel Undheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
  • Jurist Annette Birkeland, Ekstern jurist

Følgende studentrepresentanter i nemnda er oppnevnt for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024:

  • Sara Karoline Mørland
  • Jonas Joel Joseph

Professor Arne Tjølsen er institusjonsansvarlig. Sekretær for nemnda er Helge Gismarvik Høvik og Silje Haaskjold Sætre.