Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda behandler saker hvor institusjonsansvarlig mener en student er uskikket, og lager en begrunnet innstilling til Den sentrale klagenemnd som fatter vedtak i saken.

Main content

Saksbehandling i Skikkethetsnemnda

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda.

Skikkethetsnemnda utreder saken ytterligere hvis nødvendig, og lager en innstiller til Den sentrale klagenemnd. Innstillingen skal inneholde en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges og i tilfelle for hvor lenge, samt eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. På bakgrunn av innstillingen fatter Den sentrale klagenemnd vedtak i saken.

Forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse, klagerett mv. gjelder for saksbehandlingen av skikkethetssaker.

Følgende personer er medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 30. august 2018 - 31. juli 2021:

  • Professor Per Einar Binder, Institutt for klinisk psykologi
  • Professor Morten Eirik Berge, Institutt for klinisk odontologi
  • Inspektør Harald Bjørnøy, Danielsen VGS
  • Førsteamanuensis Marit Stordal Bakken
  • Professor Arne Tjølsen, Institutt for biomedisin
  • Førsteamanuensis Sissel Undheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
  • Jurist Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Følgende studentrepresentater i nemnda er oppnevnt for perioden 30.8.2018 - 31.7.2019:

  • Terje-Andre Kvinlaug
  • Katja Løvik

Professor Arne Tjølsen er institusjonsansvarlig. Sekretær for nemnda er Helge Gismarvik Høvik