Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skikkethetsvurdering ved UiB

Skikkethetsvurderingen skal avdekke om en student har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve et yrke.

Main content

Relevante utdannelser for skikkethetsvurderinger ved Universitetet i Bergen

Skikkethetsvurderingen gjelder for følgende utdanninger:

 • Lærer (Integrert lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning - PPU)
 • Spesialpedagog (Bachelorprogram og master i spesialpedagogikk)
 • Farmasøyt (Integrert masterprogram i farmasi)
 • Klinisk ernæringsfysiolog (Masterprogram i klinisk ernæring)
 • Lege (Medisinstudiet)
 • Psykolog (Profesjonsstudiet i psykologi)
 • Tannlege (Integrert masterprogram i odontologi)
 • Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utanfor EU/EØS-området
 • Tannpleier (Bachelorprogram i tannpleie)
 • Logoped (Masterprogram i helsefag – Logopedi)
 • Musikkterapeut (Master i musikkterapi)
 • Barnevern (Master i barnevern og master i barnevernsarbeid)

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Hvorfor skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering skal gjøres for å sikre at kun studenter som har de nødvendige forutsetninger for yrket får vitnemål. Hensynet til at de studenten vil komme i kontakt med skal få forsvarlig behandling står sentralt. 

Løpende skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering av studenter innen helsefaglige utdanninger, lærerutdanninger, logopedi, og spesialpedagogikk foregår kontinuerlig gjennom hele studiet. Som student får du veiledning og oppfølging, men du har også selv ansvar for å søke veiledning. Faglærere, programledere, seminarledere og praksisveiledere for de enkelte utdanninger har et særlig veiledningsansvar. 

Hvem kan levere begrunnet tvilsmelding?

Er det tvil om en student er skikket, skal undertegnet tvilsmelding leveres til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale som for eksempel faglærere, samt medstudenter og administrativt personale. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har således ikke krav på å holdes orientert om utviklingen i saken.

Lenke til skjema for tvilsmelding

Særskilt skikkethetsvurdering

En slik vurdering skal foretas ved begrunnet tvil om en student er skikket, og gjøres på bakgrunn av en innkommet tvilsmelding. Tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering.

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering blir oppnevnt av universitetsstyret og har ansvar for behandling av tvilsmeldinger før eventuell behandling i skikkethetsnemnda. Institusjonsansvarlig ved UiB er professor Arne Tjølsen. Instituttleder Kjersti Elisabeth Lea er vara.

Skikkethetsnemnd

Universitetet i Bergen har egen skikkethetsnemnd som skal vurdere saker hvor institusjonsansvarlig mener det er grunnlag for å tvile på om en student er skikket. Nemnda er sammensatt av representanter fra berørte fakulteter og institutter, samt eksterne fagpersoner.

Informasjon om Skikkethetsnemnda på universitetets nettside.

Den sentrale klagenemnd

Den sentrale klagenemnd ved UiB kan etter innstilling fra skikkethetsnemnda fatte vedtak om utestenging fra studiet i inntil fem år, hvis den finner at en student ikke er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til. En utestenging fra studiet ved UiB, vil samtidig hindre studenten fra å få opptak til det samme studiet ved et annet lærested under utestengingsperioden. 

Informasjon om Den sentrale klagenemnd på universitets nettside.