Hjem
Styre og ledelse

Den sentrale klagenemnd

Den sentrale klagenemnd er Universitetet i Bergens øverste klageorgan i studentsaker.

Hovedinnhold

I henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-1 skal universitetet ha en nemnd som behandler saker som berører studenter. Klagenemnda behandler klager og disiplinærsaker mot og fra studenter, i tillegg til saker som gjelder fusk og forsøk på fusk. Nemnda har som regel møte en gang i måneden, utenom juli. Nemndas saksbehandling er skriftlig, og man har som hovedregel ikke mulighet til å møte personlig for nemnda. Reglene i forvaltningsloven gjelder for nemndas saksbehandling. 

I klagesaker fra studenter fatter Den sentrale klagenemnd endelig vedtak. I saker om fusk er Den sentrale klagenemnd førsteinstans. Felles klagenemnd (nasjonalt organ) er klageinstans, og fatter endelig vedtak. 

Klagenemndas mandat

Nemnda behandler blant annet følgende saker:

 • Klager over enkeltvedtak
 • Klager over avgjørelser om opptak
 • Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav
 • Klager over avgjørelser om permisjon og fravær
 • Klager over helt eller delvis tap av studierett
 • Saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk
 • Saker om utestenging og bortvising
 • Saker om utestengelse som følge av merknad på politiattest
 • Klager i forbindelse med valg av representanter og ombud ved Universitetet i Bergen
 • Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i "Forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Bergen"

Klagenemndas fullstendige mandat i universitetets regelsamling.

Medlemmer

Nemnda består av fem medlemmer og ledes av en ekstern person med dommerkompetanse. Følgende er medlemmer for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025:

 • Tingrettsdommer Morten Dømbe Haldorsen
 • Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Forsker Ivar Stefansson

Følgende studentrepresentanter er oppnevnt for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024:

 • Emma Nystad Næss
 • Øyvind Nesdal Birkeland

Skikkethetsvurderinger

Den sentrale klagenemnd fatter også vedtak i saker om skikkethet etter innstilling fra Skikkethetsnemnda. I skikkethetssaker kan klagenemnda fatte vedtak om utestenging fra et studie i inntil fem år hvis den finner at en student ikke er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til.

En utestenging fra studiet ved UiB på grunn av manglende skikkethet vil samtidig føre til at man hindres fra opptak til det samme studiet ved et annet lærested i perioden man er utestengt. Den sentrale klagenemnd er førsteinstans i skikkethetssaker, og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) er klageinstans.

Informasjon om Skikkethetsnemnda på universitetets nettsider.

Felles klagenemnd

Felles klagenemnd er et nasjonalt organ som behandler klager på vedtak fra universitetets klagenemnd i følgende sakstyper:

 • Reaksjoner ved bruk av falske dokumenter med videre
 • Annullering av eksamen eller prøve
 • Utestenging og bortvising
 • Salærnedsettelse
 • Utestenging på grunn av straffbare forhold - politiattest
 • Utestenging etter skikkethetsvurdering
 • Bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er sekretariat for Felles klagenemnd.

Informasjon om Felles klagenemnd fra direktoratets nettside.

Den sentrale klagenemnds sekretariat er i dag lagt til Sekretariat for universitetsledelsen. Sekretariatet ber om at klagesaker oversendes senest to uker før nemndas møte fra fakultet/avdeling. I fuskesaker vil studenter motta kopi av sakens dokumenter fra fakultetet og et varsel fra klagenemndas sekretariat. Varselet inneholder blant annet informasjon om saksbehandlingen, rettigheter, møtedato og frist for å levere skriftlig uttalelse.

Den sentrale klagenemnds årsmeldinger