Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 18.6.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 18. juni 2009


Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 30.04.2009 (sendt ut 20.5.2009)
Protokoll ligger ved. Det er mottatt kommentarer til sak 32.
Sak nr. 2006/1562

48 Fullmakt- og referatsaker

Oversikt av 5.6.2009
Sak nr. 2006/1174

49 Regnskap første tertial og økonomirapport per 30. april 2009

Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2007/4974

50 Om budsjett og budsjettprosess for 2010

Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2009/7380

51* Endelig årsregnskap for 2008

Unntatt offentlighet jf off.l.§ 5, annet ledd
Saksforelegg av 3.6.2009
Sak nr. 2007/4974

52 Konsernregnskap 2008

Saksforelegg av 3.6.2009
Sak nr. 2006/1560

53 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå

Saksforelegg av 28.5.2009
Sak nr. 2008/9438

54 Valg av medlemmer til Universitetsstyret og av dekaner for perioden 1.8.2009 - 31.7.2013

Saksforelegg av 3.6.2009
Sak nr. 2009/1698

55 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2008/30

56 Revisjon av lønnspolitisk dokument for Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2008/6080

57 Om behandlingen av fuskesaker ved Det juridiske fakultet i 2008 - innstilling fra komite

Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2008/5819

58 Oppretting av ny fellesgrad og nytt felles studieprogram

Saksforelegg av 25.5.2009
Sak nr. 2008/7236

59 Endringer i universitetets grads- og studiereglement

Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2009/2905

60 Utdanningsmelding for 2008
Saksforelegg av 28.5.2009
Sak nr. 2008/13741

61 Forskerutdanningsmelding for 2008

Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/7456

62 Forskningsmelding for 2008

Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2009/1942

63 Årsrapporter:

a) Årsrapport 2008 fra Unifob AS
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2007/8570

b) Årsrapport 2008 fra Christian Michelsens Research AS
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2006/4106

c) Årsrapport 2008 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2006/4106

d) Årsrapporter for 2008 fra Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenesten
Saksforelegg av 21.5.2009
Sak nr. 2007/8202

64 Status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen og årsrapport fra 2008
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2008/13799

65 Helse, miljø og sikkerhet
Årsrapport 2008 og handlingsplan for 2009-2011

Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2008/13139

66 Møteplan for Universitetsstyret 2010
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2007/4737

67 Ny eksternweb ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2006/1221

68 Forslag til rettighetspolitikk for Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2006/3884

69 Status for byggeprosjekter ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2008/7391

70 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.

Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2006/1424

71* Vedr. samtykke til å gå inn med mer kapital i Bergen Vitensenter AS
Unntatt offentlighet jf off.l.§ 23,1. ledd
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2006/4106

72* Læringsmiljøprisen 2009 - Tildeling
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, tredje ledd
Saksforelegg av 26.5.2009
Sak nr. 2009/6257

73* Tilsetting av instituttledere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet


a) Instituttleder ved Institutt for kirurgiske fag
Unnt. off. jf offl. § 23 første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4514

b) Instituttleder ved Institutt for biomedisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4513


c) Instituttleder ved Institutt for indremedisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2009/4226

d) Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4516

Mulig tilleggssak:
e) Instituttleder ved Gades institutt

74* Universitetets interne revisjon - status
Unntatt off., jf offl. § 15, annet ledd
Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2007/4658

75* Klage over underkjent dr.art.-avhandling
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/16726

76* Klage over underkjent ph.d.-avhandling

Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/11987

77* Klage på underkjent dr.philos.-avhandling
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/4619

78 Fordeling av tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet
Saksforelegg av 16.6.2009
Sak nr. 2007/15364

79 Orienteringer

Eventuelt

 

 

10.-18.6.2009/mov