Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 19.2.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 19. februar 2009


Sakliste

I
Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

II
Protokoller fra møte i Universitetsstyret 20.11.2008 (sendt ut 4.12.2008) og 29.1.2009.
Protokollene ligger ved.
Sak nr. 2006/1562

2
Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 11.2.2009
Sak nr. 2006/1174

3
Tildelingsbrev for 2009 fra Kunnskapsdepartementet og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsmøtet
Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2007/15364

4
Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/9438

5
Om endringer i budsjettet for 2009

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/2550

6a)
Foreløpig årsregnskap 2008
Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2007/4974

6b)
Regnskapsrapport for 2008
Saksforelegg av 11.2.2009
Sak nr. 2007/4974

7
Årsrapport 2008
Saksforelegg av 5.2.2009
Sak nr. 2007/8567

8
Planer for 2009

Saksforelegg av 10.2.2009
Sak nr. 2008/2550

9
Universitetets anvendelse av gaveforsterkningsmidler

Saksforelegg av 14.2.2009
Sak nr. 2008/8739

10
Valgperiode ved Det humanistiske fakultet

Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2009/1256

11
Studenters rett til gjentak av eksamen ved sykdom

Saksforelegg av 27.1.2009
Sak nr. 2008/5268

12
Mellombels forskrift om utvida sensurfrist på førstesemesteremne

Saksframlegg av 26.1.2009
Sak nr. 2008/2948

13
Masterprogram: Oppretting av studieretning i skolerettet matematikk

Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2008/12641

14
Revisjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning - Innstilling fra Samdalutvalget

Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr. 2008/5893

15
Endringer i "Valgreglement for Universitetet i Bergen" og "Forskrift for fakultetsorganene"

Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2009/1698

16
Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/5917

17
Utvalg for kunstnerisk utsmykning - endret mandat

Saksforelegg av 21.1.2009
Sak nr. 2006/1598

18
Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - Rapport fra arbeidet med å bedre kjønnsbalansen

Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr 2007/2868

19
Tilsettingsråd for rekrutterings- og forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/13570

20
Delegering av fullmakter til dekanus

Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/12282

21
Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverdenen

Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2008/11958

22
Odontologisk klinikk

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2007/13884

23
Orienteringssak: Diverse referater, avviksmeldinger o.l.

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2006/1424

24*
Tilsetting uten utlysing - Professor i Fiskehelse

Unntatt offentlighet jf offl. § 25
Saksforelegg av 8.1.2009
Sak nr. 2008/11817

25*
Nytt styre fra 1.08.09 - forslag til eksterne medlemmer

Unntatt offentlighet jf. offl. § 13
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/13395

26*
Årsmelding 2008 for universitetets interne revisjon og forslag om justeringer i retningslinjene

Unntatt offentlighet jf offl § 25 annet ledd
Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2007/4658

27*
Klage over vedtak i Den sentrale klagenemnd - tap av studieplass

Unntatt offentlighet jf. off. § 13 og fvl § 13
Saksforelegg av 9.2.2008
Sak nr. 2008/11484

28*
Styrets arbeidsform

29
Orienteringer


Eventuelt


11.2.2009/mov