Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen


PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 24.9.2009. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 0900-1330 og 1450-1515.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Ingrid Foss Ballo, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Grete Faremo (fraværende i sak 85-89), Gerd Halmø, Peter Haugan, Gro Therese Lie, Gry Kibsgaard, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme.

Fra rektoratet:

Prorektor Berit Rokne og viserektor for utdanning Kuvvet Atakan.

Fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.


I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 18.06.2009 (sendt ut 1.7.2009)
Sak nr. 2006/1562

Protokollen ble tatt til etterretning.

80 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 14.9.2009.
Sak nr. 2009/11146

Brev av 15.9. 2009 fra Bergen Medisinske forskningsstiftelse om styresammensetning (sak ooo) ble delt ut i møtet. Rektor redegjorde for saken, som ble tatt til etterretning. Det var ellers ingen merknader til fullmakt- og referatsakene.

81 Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om den økonomiske rapporten til etterretning.
2. Styret gir rektor og universitetsdirektør som et unntak fullmakt til å levere regnskap for 2. tertial 2009 til Kunnskapsdepartementet uten forutgående styrebehandling.
3. Styret forutsetter at framtidige styremøter planlegges slik at styret får anledning til en reel behandling av tertialregnskapet før innlevering til Kunnskapsdepartementet.


82 Etatsstyringsmøtet 2009 - Departementets tilbakemelding
Saksforelegg av 3.9.2009
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning.

83 Salg av eiendom, kjøp av Nygård skole og plan for teknologibygg

Saksforelegg av 2.9.2009.
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
1. Universitetsdirektøren får fullmakt til å arbeide videre med å klarlegge for salg av eiendommene Johannes Bruns gt. 12, Allegaten 36, Allegaten 32, Jahnebakken 6, Jahnebakken 8, Strømgaten 54, Parkveien 20, Jonas Reinsgate 19 og Nygårdsgaten 1b. Bygningene skal imidlertid ikke selges før aktivitetene som nå har lokaler i eiendommene er sikret andre hensiktsmessige lokaler.
2. Styret gir sin tilslutning til at planene for et teknologibygg presenteres for Kunnskapsdepartementet og at forholdet mellom dette bygget og løsning for Bergen museums magasinbehov understrekes. Det forutsettes at det i den videre prosessen er en bred dialog med de berørte fagmiljøene.
3. Nygårdshøyden eiendom AS og Magør eiendom AS får i oppdrag å sluttforhandle kjøp av Nygård skole. Universitetet vil inngå leieavtale for arealet universitetet i dag leier, med full kostnadsdekning og på samme vilkår som i leieavtaler mellom universitetet og eiendomsselskapet. Det forutsettes at Bergen Kommune fortsatt leier hele eller deler av det arealet kommunen nå bruker i en begrenset periode og med samme leienivå som i takstgrunnlaget. Universitetet garanterer for overtagelse av kontrakten når kommunen sier opp hele eller deler av leieforholdet.

84 Diverse oppnevninger i perioden 2009-2013

Saksforelegg av 16.9.2009
Sak nr. 2009/11513

Vedtak:
1. Følgende medlemmer (varamedlemmer i parentes) oppnevnes i Universitetets forskningsutvalg for perioden 1.8.-31.7.2013. Stipendiaten oppnevnes frem til 31.7.2010.
Prorektor Berit Rokne (leder)
(viserektor Astri Andresen)
Professor Lillian J. Helle
(Førsteamanuensis Jan Oldervoll)
Førsteamanuensis Anne Marie F. Anfinsen
(Professor Jørn Øyrehagen Sunde)
Professor Geir Anton Johansen (inntil videre)
(Professor Petter Larson inntil videre)
Professor Helga Salvesen (inntil videre)
Professor Jarle Eid
(Professor Ståle Pallesen)
Professor Anne Lise Fimreite
(Professor Dag Elgesem)
Stipendiat Inga Cecilie Sørheim
(Stipendiat Synnøve Skarsbø Lindtner)

2. Følgende medlemmer (varamedlemmer i parentes) oppnevnes i Universitetets utdanningsutvalg for perioden 1.8.-31.7.2013:
Viserektor Kuvvet Atakan (leder)
(Viserektor Astri Andresen)
Førsteamanuensis Jan Oldervoll
(Professor Lillian J. Helle)
Førsteamanuensis Knut Martin Tande
(Professor Erik Monsen)
Professor Rein Aasland(inntil videre)
(Professor Harald Walderhaug (inntil videre))
Professor Kjell Haug (inntil videre)
Professor Norman Anderssen
(Førsteamanuensis Ingrid Holsen)
Førsteamanuensis Olaf Smedal
(Førsteamanuensis Karen Christensen)

3. Prorektor, professor Berit Rokne oppnevnes som skikkethetsansvarlig og leder for Skikkethetsnemda. Som medlemmer i utvalget, foruten prorektor som leder, oppnevnes:
professor Kari Smith
dekan Gerd Kvale
professor Per Omvik
professor Kristin Klock
førsteamanuensis Odd Inge Steen
advokat Harald Hove

Funksjonstiden er frem til 31.07.12, likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt frem til 31.12.09.

4. Regler for Universitetets læringsmiljøutvalg fastsettes i samsvar med forslaget fra universitetsdirektøren og de endringsforslag som kom frem i møtet. Endringene trer i kraft straks. Som medlemmer (varamedlemmer i parentes) i utvalget for perioden 1.08.09-31.07.13 oppnevnes:
viserektor for utdanning Kuvvet Atakan
(viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen)
utdanningsdirektør Christen Soleim (underdirektør Ingvild Greve)
eiendomsdirektør Even Berge (bygningssjef Jan-Terje Nygård)
dekan Gerd Kvale (dekan Gjert Kristoffersen)
student Christian Bjerke
student Kathrine Hjellum
student Kristian Blindheim
student Hanna Slaata

85 Handlingsplan for Universitetet i Bergens forhold til omverden
Saksforelegg av 10.9.2009
Sak nr. 2008/11958

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Handlingsplan for universitetets forhold til omverden med de endringer og kommentarer som framkom i møtet.

86 Bachelortittel, sensorordning og andre endringar i grads- og studiereglementet Saksframlegg av 8.9.2009
Sak nr. 2009/3975

Vedtak:
• I "Grads- og studiereglement for Universitetet i Bergen vedtek styret desse endringane:

1. I § 8 skal siste setning lyde (endring i kursiv):
Studieplaner og emnebeskrivelser skal for øvrig utformes i samsvar med det nasjonale kvalitetsrammeverket, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt med regler og retningslinjer fastsatt av NOKUT og av universitetets organer.

2. § 11, 7. ledd, skal lyde (endringar i kursiv):
Studenter som har gyldig fravær ved avsluttende eksamen har rett til et nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret.

Definisjon av gyldig fravær vert innarbeidt i § 2 og utforma i samsvar med intensjonane i framlegget frå studentrepresentantane.

3. I § 28 skjer desse endringane (endringar i kursiv):
(a) i universitetsdirektøren sitt framlegg utgår, jf siste punktum)
b) I andre ledd, siste setning, vert ordet "særordning" bytta ut med "tilrettelegging".
c) I tredje ledd skal første setning lyde (tilføying i kursiv):
Behovet må dokumenteres på nytt hver gang studenten foretar en eksamensoppmelding/bekrefter utdanningsplanen. For kroniske lidelser kan det gjøres unntak fra dette.
d) I fjerde legg skal første setning lyde (endring markert med kursiv):
Utdanningsavdelingen kommer i samråd med studenten og eventuelt fakultetet, frem til hvilke former for tilrettelegging som er nødvendige.

Framlegg frå studentrepresentantane om fristar for søknad om tilrettelegging av eksamen vert oversendt administrasjonen til nærare vurdering med intensjon om å komme studentane i møte.

4. I § 42 skal første ledd lyde:
For oppnådd bachelorgrad utstedes vitnemål, jf. universitets- og høyskolelovens § 3-11, som angir hvilket studieprogram som er fullført eller ved hvilket fakultet studieprogrammet er fullført. Spesialisering som angitt i § 30 skal angis på vitnemålet med mindre den fremkommer i studieprogrammets tittel. I tillegg til gradsbetegnelsen kan det brukes en kort forklarende tekst dersom det anses nødvendig. Universitetsdirektøren gir nærmere retningslinjer for vitnemålsutformingen.

5. I § 19 skjer desse endringane:

a) 1. ledd, siste setning skal lyde (endring i kursiv)
Nærmere regler om bruken av programsensor går fram av "Retningslinjer for programsensor ved UiB", fastsatt av Universitetsstyret 24.09.09.
b) Det vert sett inn nye 2. og 3. ledd, slik:

Ved muntlig eksamen skal det være minst to sensorer, hvorav den ene normalt skal være ekstern.
Dersom ingen av sensorene ved eksamen er eksterne, må vurderingsordningen godkjennes særskilt av fakultetet, basert på programsensors evaluering av vurderingsordningen.

c) Nogjeldande 2. - 6. ledd blir nye 4. - 8. ledd.

• Styret vedtek "Retningslinjer for programsensor ved Universitetet i Bergen" i samsvar med framlegget frå universitetsdirektøren.

• Vedtaka i punkt 1-4 ovanfor tek til å gjelde frå 1. januar 2010. Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å vedta overgangsreglar i tilknyting til vedtaket i punkt 4.

• Vedtaka i punkt 5 og nye retningsliner for programsensorer tek til å gjelde straks.

87 Om etter- og videreutdanning - status og plan for videre arbeid

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2009/11537

Vedtak:
Universitetsstyret ber om å få seg forelagt en gjennomgang av situasjonen for institusjonens etter- og videreutdanningstilbud og forslag til tiltak for å styrke denne delen av universitetets oppgaver.

88 Honorering av Universitetsstyrets medlemmer

Saksforelegg av 4.9.2009
Sak nr. 2009/10432

Vedtak:
1. Styrets medlemmer med unntak av rektor og studentrepresentantene gis et honorar på kr. 90 000 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av valgperioden.
2. Stipendiater som velges som styremedlemmer får anledning til å få stipendiatperioden forlenget med 2 måneder.
3. Studentrepresentantene godtgjøres etter ltr. 5 i statens lønnsregulativ.
4. Første varamedlem for de vitenskapelige tilsatte får 50 % av satsen for fast medlem. Øvrige varamedlemmer får lønn etter statens utvalgregulativ med tillegg av tid til møteforberedelse.

89 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2009/11171

Saken ble tatt til orientering.

90* Tilsettinger:

a) Tilsetting av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksforelegg av 22.9.2009. Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd
Sak nr. 2009/6440

Sigrunn Eliassen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
1. Dag Rune Olsen tilsettes som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet i en åremålsperiode på 4 år.
2. Dersom Dag Rune Olsen ikke tar i mot stillingen gis tilsvarende tilbud om tilsetting til Geir Anton Johansen.
3. Tiltredelsesdato skjer etter nærmere avtale.

b) Tilsetting av dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 22.9.2009. Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd
Sak nr. 2009/6441

Berit Rokne forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

1. Nina Langeland tilsettes som dekan ved Det medisinsk- odontologiske fakultet i en åremålsperiode på 4 år.
2. Tiltredelsesdato skjer etter nærmere avtale.

91 Orienteringer
Ingen saker.

Eventuelt
Ingen saker


30.10.2009/mov