Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 31.5.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 31. mai 2012

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket med * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 26.4.2012 (utsendt i brev av 7.5.2012)
Protokoll ligger ved
Sak nr. 2009/12996.

27 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 21.5.2012
Sak nr. 2009/11146

28 Utdanningsmelding 2011
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/241

29 Forskningsmelding 2011
Saksforelegg av 21.5.2012
Sak nr. 2012/241

30 Forskerutdanningsmelding for 2011
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2012/241

31 Om budsjett og budsjettprosess 2013
Saksforelegg av 16.5.2012
Sak nr. 2011/13374

32* Endelig årsregnskap for 2011
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2011/4834

33 Konsernregnskap 2011
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2011/4834

34 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2012
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2011/4912

b) Økonomirapport etter første tertial 2012
Saksforelegg av 18.5.2012
Sak nr. 2011/4912

c) Dekningsbidrag i bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)
Saksforelegg av 18.5.2012
Sak nr. 2011/4910

35 Årsrapporter for 2011:

a) Årsrapport 2011 for Uni Research AS
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/5829

b)* Bergen Teknologioverføring AS - årsrapport og mulig kjøp av aksjer
Unntatt offenlighet jf. off.l. § 23 første ledd
Saksforelegg av 15.5.2012 Sak nr. 2012/5829

c)* Christian Michelsen Research (CMR) AS - årsrapport og skisse til avtale
Unntatt offenlighet jf. off.l. § 23 første ledd
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/5829

d) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) - rapport for 2011
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2010/10116

e) Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2011/12689

f) Årsrapport 2011 og status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2008/3799

36 Rekruttering og rekrutteringspolitikk – status, utfordringer og tiltak
Saksforelegg av 20.5.2012
Sak nr. 2009/11511

37 Organisering av arbeidet med etter- og videreutdanning
Saksforelegg av 20.5.2012
Sak nr. 2010/8631

38 Ny samarbeidsavtale med Stiftelsen Det norske arboret
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2009/14385

39 Møteplan for universitetsstyret 2013
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2007/4737

40 Retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved UiB
Saksforelegg av 4.5.2012
Sak nr. 2006/6537

41 Valg til Universitetsstyret - valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2008/13746

42 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2009/11171

43* Tilsetting uten utlysning - professorat i atomfysikk
Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25
Saksforelegg av 11.5.2012 Sak nr. 2012/503

44* Klage på vedtak i tilsettingsrådet for tekniske stillinger
Unntatt offentlighet iht. off.l.§ 13 jf. fv.l. § 13
Saksforelegg av 16.5.2012
Sak nr. 2011/9183

Orienteringer

Eventuelt

 

24.5.2012/mov