Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 19.2.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 19. februar 2009

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 19.2.2009.  Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1500

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Dag Aksnes, Hanne Hagland, Gerd Halmø, Jonas Jensen, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Monica Salthella, Synnøve M. Skaar, Gunnar Øquist (fra sak 8)
   
Forfall:
Anne Lise Ryel og Arne Skauge
   
Fra rektoratet:
Prorektor Anne Gro Vea Salvanes, viserektor for utdanning Berit Rokne og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum.
   
Fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I
Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

Gry Kibsgaard kommenterte at noen av sakene ble sendt ut sent og spesielt uhelding at dette også gjaldt sak 4.
Sak 26 ble behandlet etter sak 8. Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste, som ble godkjent. 
Ingen saker meldt under eventuelt.

II
Protokoller fra møte i Universitetsstyret 20.11.2008 (sendt ut 4.12.2008) og 29.1.2009.
Protokollene ligger ved.
Sak nr. 2006/1562

Rektor refererte fra samtale med Anne Lise Ryel om at hun støttet vedtaket i sak 1 fullt ut.

Det var ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

2
Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 11.2.2009
Sak nr. 2006/1174

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsakene.
3
Tildelingsbrev for 2009 fra Kunnskapsdepartementet og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsmøtet
Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:

 1. Styret tar oppsummeringen av tildelingsbrevet til etterretning.
 2. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet:
  Rektor Sigmund Grønmo
  Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
  Styremedlem Gerd Halmø
  Styremedlem Hanne R. Hagland
  Styremedlem Gry Kibsgaard
  Styremedlem Synnøve M. Skaar
  Økonomidirektør Kjell Bernstrøm

4
Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/9438

Vedtak:

 1. Med hjemmel i uhl § 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det som normalordning skal være valgt dekan med utvidet mandat på fakultetsnivå. Fakultetene kan gis anledning til søke om å innføre en prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan. På instituttnivå kan det være valgt eller ansatt instituttleder. Alle institutter ved et fakultet skal ha samme ordning.
 2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste møte med gjennomgang av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttorgan, mandat for dekan med overgangsregler, samt eventuelle søknader om prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan.
 3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at universitetsledelsen legger opp til en bred drøfting av ulike ledelsesmodeller på alle nivåer frem mot perioden 2013-2017.


Rektors justerte forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Gro Therese Lie og Synnøve Mjeldheim Skaar), som stemte for universitetsdirektørens opprinnelige forslag:

 1. Med hjemmel i uhl § 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det skal være valgt dekan med utvidet mandat på fakultetsnivå. Fakultetene kan gis anledning til å innføre enhetlig ledelse. På instituttnivå kan det være valgt eller ansatt instituttleder. Alle institutter ved et fakultet skal ha samme ordning.
 2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste møte med gjennomgang av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd, mandat for dekan og overgangsregler.
 3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at universitetsledelsen legger opp til en bred drøfting av ulike ledelsesmodeller på alle nivåer frem mot perioden 2013-2017.

5
Om endringer i budsjettet for 2009

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
1.Universitetsstyret godkjenner følgende fordeling av de 16,2 millioner kroner som tilkom Universitet i Bergen etter ny saldering av statsbudsjettet for 2008:

Avdeling Fordeling
Det humanistiske fakultet   2 680
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 3 590
Det medisinsk- odontologiske fakultet
3 690
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  1 800
Det juridiske fakultet   2 000
Det psykologiske fakultet 
1 350
Senter for farmasi        40
Universitetsbiblioteket    510
Bergen museum    530
Sum 
1 620

2. De 5 nye øremerkede stipendiatstillingene fordeles med 4 stillinger til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 1 stilling til Det medisinsk- odontologiske fakultet.

6a)
Foreløpig årsregnskap 2008
Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret godkjenner det foreløpige årsregnskapet for 2008.

6b)
Regnskapsrapport for 2008
Saksforelegg av 11.2.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten for 2008 til etterretning.
7
Årsrapport 2008
Saksforelegg av 5.2.2009
Sak nr. 2007/8567

Vedtak:
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å utarbeide universitetets årsrapport på bakgrunn styrets behandling og videre bearbeidelse av rapporterte resultater fra fakultetene.

8
Planer for 2009

Saksforelegg av 10.2.2009
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
Universitetets styre godkjenner planer for 2009 med de endringene som fremkommer i møtet.

9
Universitetets anvendelse av gaveforsterkningsmidler

Saksforelegg av 14.2.2009
Sak nr. 2008/8739

Vedtak:

 1. Styret beklager at gaveforsterkningsmidler ble overfør til stiftelsene i strid med regelverket.
 2. Styret beklager avvisningen av Kunnskapsdepartementets anmodning om å betale tilbake gaveforsterkingsmidlene som UiB hadde mottatt og overført til stiftelsene.
 3. Styret konstaterer med beklagelse at UiB som følge av dette har fått inndratt viktige fullmakter. 
 4. Styret forutsetter at universitetsdirektøren sørger for å etablere systemer og rutiner som gjør at fremtidig forvaltning av gaveforsterkingsmidler skjer i tråd med de statlige retningslinjene.

10
Valgperiode ved Det humanistiske fakultet

Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2009/1256

Vedtak:

 1. Valgperiodene for dekan og prodekan og for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet endres slik at valgperioden blir lik ved alle fakulteter ved Universitetet i Bergen.
 2. Forutsatt at ordningen med valgt dekan opprettholdes, legges det opp til valg av dekan og prodekan i 2009. Fakultetsstyret velges også i 2009.

11
Studenters rett til gjentak av eksamen ved sykdom

Saksforelegg av 27.1.2009
Sak nr. 2008/5268

Vedtak:

 1. I  ”Grads- og studiereglementet for Universitetet i Bergen tilføyes et nytt 7. ledd i § 11, i tråd med universitetsdirektørens forslag.
 2. I samme bestemmelse endres siste ledd, i tråd med universitetsdirektørens forslag.
 3. Endringer trer i kraft slik at retten til gjentak ved gyldig fravær første gang gjøres gjeldende for studenter som er meldt til ordinær eksamen i vårsemesteret 2009.

12
Mellombels forskrift om utvida sensurfrist på førstesemesteremne

Saksframlegg av 26.1.2009
Sak nr. 2008/2948

Vedtak:
Styret fastsette følgjande forskrift:

 1. For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.
 2. Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2013.

13
Masterprogram: Oppretting av studieretning i skolerettet matematikk

Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2008/12641

Vedtak:
Universitetsstyret oppretter studieretningen Skolerettet matematikk, under masterprogram i matematikk.

14
Revisjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning - Innstilling fra Samdalutvalget

Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr. 2008/5893

Vedtak:
I samsvar med Utdanningsutvalgets anbefaling, slutter Universitetsstyret seg til Samdalutvalgets forslag til revisjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning og merker seg universitetsdirektørens opplegg for gjennomføring.

15
Endringer i "Valgreglement for Universitetet i Bergen" og "Forskrift for fakultetsorganene"

Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2009/1698

Vedtak:

1. I ”Valgreglement for Universitetet i Bergen” gjøres følgende endringer:

a) Gjeldende § 19, punkt 1, oppheves. Ny § 19, punkt 1 skal lyde:
”Rektor og prorektor velges i april. Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne.”
b) I § 19, punkt 6, går henvisningen til ”lovens § 20” ut og erstattes med ”dette reglementets § 6, punkt 5”.
c) Gjeldende § 16, punkt 4 oppheves og erstattes med følgende tekst:
” 4. Når et medlem trer ut av sitt verv etter reglene ovenfor, rykker første varamedlem opp som fast medlem, eventuelt for permisjonstiden. Fratrer rektor, holdes nyvalg av rektor og prorektor. Fratrer dekanus eller prodekanus mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tiden som er igjen. Dersom dekanus fratrer mindre enn ett år før funksjonstiden er ute, rykker prodekanus opp som dekanus. Fakultetsstyret avgjør om det skal være nyvalg på prodekanus eller om det skal velges en annen ordning.”

2. I ”Forskrift for fakultetsorganene” gjøres følgende endring:
§ 2, 1. ledd, punkt b), andre setning oppheves.

Endringene trer i kraft straks.

16
Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/5917

Vedtak:
Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen, og forutsetter at retningslinjene og veiledningen til retningslinjene gjøres kjent i organisasjonen, både på norsk og engelsk.

17
Utvalg for kunstnerisk utsmykning - endret mandat

Saksforelegg av 21.1.2009
Sak nr. 2006/1598

Vedtak:

 1. Styret fastsetter regler med mandat for og sammensetning av Utvalget for kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Bergen i samsvar med universitetsdirektørens forslag.
 2. Som representant for studentene i utvalget i 2009 oppnevnes Erlend Sleire med Guro Grimstad som vararepresentant.

18
Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - Rapport fra arbeidet med å bedre kjønnsbalansen

Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr 2007/2868

Vedtak:
Styret tar oppsummeringen av rekrutteringssituasjonen og oppfølgingen av Handlingsplan for kjønnsbalanse til etterretning og ber om at arbeidet videreføres i tråd med planene som redegjort for i saken.

19
Tilsettingsråd for rekrutterings- og forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/13570

Vedtak:

 1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis følgende sammensetning:
  Dekanus
  En midlertidig vitenskapelig tilsatt
  To fast vitenskapelig tilsatte
  En student.
 2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.

20
Delegering av fullmakter til dekanus

Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/12282

Vedtak:
Saken utsettes.

21
Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverdenen

Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2008/11958

Saken ble lagt frem for drøfting og den vil bli bearbeidet videre før den sendes på høring og kommer tilbake til styret.

22
Odontologisk klinikk

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2007/13884

Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen om Odontologisk klinikk til etterretning og gir universitetsdirektøren fullmakt til å forhandle med Hordaland fylkeskommune om en eventuell overtakelse av driftsansvaret for Odontologisk klinikk.

23
Orienteringssak: Diverse referater, avviksmeldinger o.l.

Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2006/1424

Styret tok sakene til orientering.

24*
Tilsetting uten utlysing - Professor i Fiskehelse

Unntatt offentlighet jf offl. § 25
Saksforelegg av 8.1.2009
Sak nr. 2008/11817

Egen protokoll.

25*
Nytt styre fra 1.08.09 - forslag til eksterne medlemmer

Unntatt offentlighet jf. offl. § 13
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/13395

Egen protokoll.

26*
Årsmelding 2008 for universitetets interne revisjon og forslag om justeringer i retningslinjene

Unntatt offentlighet jf offl § 25 annet ledd
Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2007/4658

Egen protokoll.

27*
Klage over vedtak i Den sentrale klagenemnd - tap av studieplass

Unntatt offentlighet jf. off. § 13 og fvl § 13
Saksforelegg av 9.2.2008
Sak nr. 2008/11484

Egen protokoll.

28*
Styrets arbeidsform

Styret drøftet sitt arbeid.

29
Orienteringer


Ingen saker under orienteringer.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

5.3.2009/mov