Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.5.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
       
PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 28.5.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 09.00 til klokken 15.00

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme og Katharina Wolff.

Forfall:   
Ingen

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite og Oddrun Samdal (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte)

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy (til sak 41/14)

I Godkjenning av sakliste
Saker merket ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
Sak 63 ble behandlet som første sak og i lukket møtet. En sak ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med denne endringen.
   
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 10.4.2014 (utsendt i brev av 29.4.2014). Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent
   
37 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.5.2014
Sak nr. 2014/1638
   
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
   
38* Konsernregnskap 2013
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/60
   
Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2013.
   
39a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2014
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/63
   
Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial.
   
39b) Økonomirapport etter 1. tertial 2014
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/63
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten etter første tertial 2014 til etterretning.
   
40 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 20.5.014
Sak nr. 2013/11603
   
Vedtak:
1.Budsjettprosessen for 2015 følger oppsatt tidsplan.
2.Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger og etter oppsatt plan.
   
41 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger
Saksforelegg datert 21.5.2014
Sak nr. 2013/5145
   
Vedtak:
1.Styret vedtar reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger.
2.Styret vedtar at det som hovedregel skal praktiseres meroffentlighet i samsvar med dagens praksis.
3.Fakulteter kan praktisere meroffentlighet utover det som er omfattet av punkt 2 dersom særskilte hensyn tilsier det.
(Se vedlagte brev for nærmere presisering av vedtaket)
   
Vedtaket ble vedtatt mot en stemme (Kjersti Fløttum). Følgende stemmeforklaring ble lest opp i møtet: "Styremedlem Kjersti Fløttum forklarer sin stemme mot forslaget pga del 2) av vedtaket. Hun støtter imidlertid del 1) av vedtaket: "Styret vedtar reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger.""
   
42 Prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2008/7391
   
Vedtak:
Universitetsstyret slutter til den foreslåtte prioriteringen for gjennomføring av byggeprosjekter.

43 Forskningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/13748
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar forskningsmeldingene for 2013 til orientering.
   
44 Forskerutdanningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 12.5.2014
Sak nr. 2013/13748
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar forskerutdanningsmeldingene for 2013 til orientering.
   
45 Utdanningsmelding 2013
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2013/13748
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2013 til orientering, og ber om at vurderingene tas med i budsjettarbeidet fremover.
   
46 Årsrapport 2013 – Helse, miljø og sikkerhet og årsrapport for strålevern
Saksforelegg datert 8.5.2014
Sak nr. 2013/12083
   
Vedtak:
1. Årsrapport 2013 – Helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning med de kommentarene som kom frem i møtet.
2. Årsrapport 2013 – Strålevern, tas til etterretning.
   
47 Årsrapport for 2013 og status for miljøledelse ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5306
   
Vedtak:
1. Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2013 til etterretning med de kommentarene som kom frem i møtet.

2. Målet om reduksjon av universitetets CO2- utslipp med 20 % innen 2020 opprettholdes.

3. Styret ber om at det fortsatt rettes en særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk.

4. Videreutvikling av fullstendig klimaregnskap for UiB prioriteres i 2014.
   
48 Årsrapport 2013 for På Høyden
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2013/8572
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapport 2013 for På Høyden til etterretning.
   
49 Endring av Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse til æresdoktorer ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5266
   
Vedtak:
1.dUniversitetsstyret godkjenner at § 2 i regler for fremgangsmåten ved utnevnelse til æresdoktorer endres til at "utnevnelsen til æresdoktorer kan skje hvert 2. år eller  ……".
2. Endringene trer i kraft straks.
   
50 Justering av Regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning og oppnevning av nytt styre ved senteret
Saksforelegg datert 13.5.2014
Sak nr. 2009/3249
   
Vedtak:
1. Regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning punkt 2 annet avsnitt første kulepunkt andre setning, skal lyde: «Disse bør ha kompetanse og interesse innen relevante områder.»
2. Til styret for Senter for kvinne og kjønnsforskning oppnevnes følgende medlemmer fra 01.08.2014 til 31.07.2017:

professor Annelin Eriksen (Inst. for sosial- antropologi) SV
professor Kjetil Børhaug (Inst. for administrasjons- og organisasjonsvitenskap) SV

professor Målfrid Råheim (Inst. for global helse og samfunnsmedisin) MEDODONT   
forsker Sigrunn Eliassen (Inst. for biologi) MN

professor Christhard Hoffmann (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap) HF
univ.bibliotekar Tone Hellesund (UB-HF) HF

professor Gudrun Holgersen JUS
førsteamanuensis Kariane Westrheim (Inst. for pedagogikk) PSY

51 Prolongering av interimstyret for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg datert 15.5.2013
Sak nr. 2013/9168
   
Vedtak:
Funksjonstiden for interimsstyret for Universitetsbiblioteket forlenges inntil oppgavene som er tillagt interimstyret i styresak 60/13, er fullført.
   
52 Valg til universitetsstyret – valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2013/13862
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning.
   
53  Dispensasjon fra valgreglement ved Universitetsmuseet
Saksforelegg datert 15.5.2014
Sak nr. 2013/3541
   
Vedtak:
Funksjonstiden for styrer og styre ved De kulturhistoriske samlinger forlenges til 31.12.2014  og for De naturhistoriske samlinger til 30.6.2015.
   
54 Studieprogram med færre enn 20 plasser
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/4989
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
   
55 Etablering av studentombud
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2013/1232
   
Vedtak:
Det etableres et studentombud ved Universitetet i Bergen i tråd med LMUs anbefaling og universitetsdirektørens kommentarer.
   
56 Møteplan for universitetsstyret 2015
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5110
   
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015:

12.2., 23.4, 28.5., 27.8., 24.9., 21.-22.10., 26.11.

Universitetsstyret vedtar å holde et ekstra styremøte 28.8. 2014 og møtet 25.9.2014 flyttes til onsdag 24.9.2014.  

Protokolltilførsel:
Peter M Haugan foreslo for styret å vurdere å legge inn et ekstra
universitetsstyremøte i perioden mai til september 2015 og slutter seg til
vedtatt møteplan for 2015. Endringer i møteplan på kort varsel slik som
for inneværende år bør imidlertid kun gjøres om ekstraordinære saker
dukker opp.

57 Status – museumsprosjektet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2009/1796
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar orientering om Muséplass 3 til etterretning og ber administrasjonen arbeide videre med å sikre oppstartsbevilling for midt- og nordfløy på statsbudsjettet for 2015.
   
58 Endring i vedtekter i Uni Research og endringer i aksjonæravtale mellom UiB og Stiftelsen Unifob
Saksforelegg datert 12.5.2014
Sak nr. 2011/4764
   
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til endringsforslagene i vedtekter til Uni Research og aksjonæravtalen mellom UiB og Stiftelsen Unifob.
   
59 Status for strategiarbeidet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/1649
   
Styret tok saken til orientering.
   
60 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/1562
   
Styret tok saken til orientering
   
61* Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap for 2013
Unntatt offentlighet, jf. offl. 5, annet ledd
Saksforelegg datert 13.5.2014
Sak nr. 2013/60
   
Vedtak:
Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.
   
62* Overføring av Sarssenteret fra Uni Research til UiB
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 5 tredje ledd
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/13862
   
Vedtak:
Sarssenteret overføres fra Uni Research til UiB med virkning fra 2015. Universitetets økonomiske bidrag til senteret skal minst være på dagen nivå i kommende 10-årsperiode og senterets årlige bevilgning skal være i samsvar med aktivitetsbaserte budsjetter.
   
63* Om oppfølging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd og offl. § 23
Saksforelegg av 20.5.2014
Sak nr. 2011/1550

Synnøve Myhre og Anne K. Bogsnes er inhabile og forlot møte. Randi Heimvik møtte som vara for Synnøve Myhre.
Kjersti Fløttum tok opp spørsmål om habilitet på grunn av styreverv i stiftelsen Unifob i 2002-2004. Fløttum ble funnet habil i saken.
   
Vedtak:
Styret tar orienteringen samt mottatte utredninger til etterretning og ønsker å bli holdt løpende orientert om saken.

64*Styrets egenevaluering
Utsettes til augustmøtet
   
65 Eventuelt
Peter Haugan ba om en oppdatering på oppfølging av bærekraftige investeringer.


10.06.-24.9.2014 Silje Nerheim/Mona Viksøy