Hjem
Lektorsenteret

Felles programstyre for lektorutdanninga

Felles programstyre for lektorutdanninga samordnar heile protoføljen av lektorutdanningsprogram ved UiB, inkludert PPU. Avgjeringar som har innverknad på heilskapen i lektorutdanninga skal handsamast av programstyret.

Hovedinnhold

Mandat

Felles programstyre har ansvar for å:

 • Sikre godt samarbeid og god koordinering i lektorutdanninga.
 • Sikre at nasjonale retningsliner og rammeplanar vert følgt opp på fakulteta.
 • Sikre at UiB sine rutinar for kvalitetssikring vert følgt opp, ved å sjå til at gjeldande forskrifter vert følgt og at evalueringar vert gjennomført og følgt opp.
 • Handsame høyringssaker som vedkjem lektorutdanninga ved UiB.
 • Samordne lektorutdanningsprogramma for å sikre ei heilskapleg profesjonsutdanning med samanheng mellom fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.
 • Legge felles rammer for å forebygge kollisjonar i timeplanane.
 • Samordne arbeidet med studieplanar og undervisning i alle lektorutdanningstilbod ved UiB. Revisjon av studieplanar som vedkjem fleire lektorutdanningsprogram vert avgjort i programstyret.
 • Gi råd til fakulteta i saker som gjeld studiekvalitet og utvikling av emne og studieprogram i lektorutdanninga.
 • Fremje ein felles profesjonsidentitet i lektorutdanninga.
 • Gi råd til styringsgruppa i saker av strategisk karakter og gi innspel til årleg praksis- og driftsbudsjett.

Samansetning

 • Leiar av lektorsenteret (leiar)
 • Fakultetsvis programleiing (5), programleiar for PPU, representant for pedagogane i 5LU og programleiar for PPU-KMD
 • Tre studentrepresentantar oppnemnd av FIL
 • To representantar frå skule (universitetsskule og ungdomskule)
 • Observatørar:
  • UiB Videre
  • Fagleg praksiskoordinator (og leiar av praksisutvalet)

Programkoordinator for lektorutdanningen er sekretær.

Representantar

Programleiing for lektorprogramma:

Programleiing for praktisk pedagogisk utdanning (PPU):

Representant for pedagogane (5LU):

Studentrepresentantar:

 • Katrine Aske, studentrepresentant 5LU
 • Didrik Aamold, studentrepresentant 5LU
 • Sigrid Thorsen Baarnes, studentrepresentant 5LU

Representantar frå skule (universitetsskule og ungdomskule)

 • Monika Håkonsli, universitetsskule (VLFK)
 • Guri Raikvam, rektor ved Slotthaug ungdomskule

Observatørar:

Sakslister og protokollar

Sakslister og protokollar frå tidlegare programråd (t.o.m. juli 2022)