Home
The Teacher Education Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Felles programstyre for lektorutdanninga

Felles programstyre for lektorutdanninga samordnar heile protoføljen av lektorutdanningsprogram ved UiB, inkludert PPU. Avgjeringar som har innverknad på heilskapen i lektorutdanninga skal handsamast av programstyret.

Main content

Mandat

Felles programstyre har ansvar for å:

 • Sikre godt samarbeid og god koordinering i lektorutdanninga.
 • Sikre at nasjonale retningsliner og rammeplanar vert følgt opp på fakulteta.
 • Sikre at UiB sine rutinar for kvalitetssikring vert følgt opp, ved å sjå til at gjeldande forskrifter vert følgt og at evalueringar vert gjennomført og følgt opp.
 • Handsame høyringssaker som vedkjem lektorutdanninga ved UiB.
 • Samordne lektorutdanningsprogramma for å sikre ei heilskapleg profesjonsutdanning med samanheng mellom fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.
 • Legge felles rammer for å forebygge kollisjonar i timeplanane.
 • Samordne arbeidet med studieplanar og undervisning i alle lektorutdanningstilbod ved UiB. Revisjon av studieplanar som vedkjem fleire lektorutdanningsprogram vert avgjort i programstyret.
 • Gi råd til fakulteta i saker som gjeld studiekvalitet og utvikling av emne og studieprogram i lektorutdanninga.
 • Fremje ein felles profesjonsidentitet i lektorutdanninga.
 • Gi råd til styringsgruppa i saker av strategisk karakter og gi innspel til årleg praksis- og driftsbudsjett.

Samansetning

 • Leiar av lektorsenteret er leiar
 • Fakultetsvis programleiing (5), programleiar for PPU, representant for pedagogane i 5LU og programleiar for PPU-KMD
 • Tre studentrepresentantar oppnemnd av FIL
 • To representantar frå skule (universitetsskule og ungdomskule)
 • Observatørar:
  • UiB Videre
  • Fagleg praksiskoordinator (og leiar av praksisutvalet)

Lektorsenteret er sekretariat.

Representantar

Programleiing for lektorprogramma:

Programleiing for praktisk pedagogisk utdanning (PPU):

Representant for pedagogane (5LU):

Studentrepresentantar:

 • Katrine Aske, studentrepresentant 5LU
 • Thashany Pratheepan, studentrepresentant 5LU
 • Katrine Holte Børstad, studentrepresentant 5LU

Representantar frå skule (universitetsskule og ungdomskule)

 • Monica Håkonsli, universitetsskule (Vestland fylkeskommune)
 • Guri Reikvam, rektor ved Slåtthaug skole (Bergen kommune)

Observatørar:

 • Hilde Selbervik, fagleg praksiskoordinator/leiar av praksisutvalet
 • , UiB Videre

Sekretariat:

Aud Irene Mehammer (programkoordinator) og Ranveig Lote (seksjonssjef)

Sakslister og protokollar

Sakslister og protokollar frå tidlegare programråd (t.o.m. juli 2022)