Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Strategisk plan 2020-22

Vedtatt av instituttrådet 28. november 2019

Hovedinnhold

Oppsummering

LLE skal drive forskning på høyt internasjonalt nivå og bringe fram ny kunnskap til beste for våre studenter og for resten av samfunnet. Vi skal tiltrekke oss og holde på de beste forskerne og forskerrekruttene. De ansatte skal utnytte forskningstiden, og i tillegg skal eksternt finansierte prosjekter øke forskningsaktiviteten, slik at vi får publisert mer i anerkjente kanaler. For å få tilstrekkelige ressurser til forskning og undervisning skal vi tiltrekke oss og holde på de dyktigste og mest motiverte studentene til våre studieprogrammer og EVU-tilbud. Studentene skal velge oss fordi de ser at vi fører videre de tradisjonelle humanistiske fagene i vår tid samtidig som vi tilfører dem etterspurt kunnskap i yrkeslivet. På LLE får studentene tett kontakt med de fremste forskerne og de beste underviserne, og de får tilgang til samlinger og digitale verktøy som bare finnes her. Studentene lærer å forstå og anvende teori, samtidig som de øver opp ferdigheter som benyttes i arbeidslivet. Dette gjør at vi har god gjennomføring på våre studier og dermed solid økonomi og inntekter som kan føres tilbake til forskningsvirksomheten. En styrking av forskningsaktiviteten vil i neste omgang gjøre oss i stand til å hente inn flere midler gjennom ekstern forskningsfinansiering.

Bakgrunn

Denne strategien skal støtte opp under og konkretisere overordnede strategier:

Hovedmål

Det viktigste målet for LLE i perioden er å få tilstrekkelig økonomi til å utføre forskning og undervisning på høyt nivå. Instituttets vitenskapelig ansatte må kunne disponere forskningstiden til forskning. De må ha tilgang til midler som gir gode rammevilkår og gir mulighet til mobilitet og nettverksbygning. Instituttets administrativt ansatte støtter oppunder forskningsaktiviteten og er en forutsetning i arbeidet med å innhente flere eksterne forskningsmidler.

Studenter: rekruttering

Resultatmidler er en av våre viktigste inntektskilder både når det gjelder undervisning og forskning. Særlig vil en styrket gjennomføring kunne styrke økonomien på instituttet. LLE har god søkning til de fleste av våre studieprogrammer. Likevel klarer vi ikke å fylle studieplassene våre. Målet må være todelt. Vi må få flere studenter til å velge å studere ved LLE. Dernest må vi få flere av studentene våre til å gjennomføre studiene både på fagnivå og på programnivå.

I Norge er det totalt mange studenter i store fag som nordisk, kunsthistorie og allmenn litteraturvitenskap. Disse studentene er fordelt på mange utdanningsinstitusjoner. Mange studenter er altså interesserte i fagene som vi tilbyr på LLE. Ved å utvikle og vise fram våre styrker som forsknings- og undervisningsmiljø må vi få flere studenter til å velge Universitetet i Bergen som studiested. Vi vil arbeide målrettet for å tiltrekke oss studenter med gode grunnkvalifikasjoner og høy motivasjon. Dette vil gi et grunnlag for god gjennomføring, stabile inntekter og en forutsigelig økonomisk situasjon.
 

Dagens studenter er målbevisste og opptatt av karriere- og jobbmuligheter etter endt utdanning. LLE skal gjennom målrettet arbeid og med referanse til egen virksomhet vise fram hvilken yrkesrelevans og karrieremuligheter som ligger i våre fag. Tidligere studenter (alumner) er en god ressurs når vi skal vise fram bredden av karrieremuligheter som følger av studier på LLE.
 

God forskning er viktig for rekruttering både på lavere og på høyere grads nivå og ikke minst i forskerutdanningen. Universitetet i Bergen og de enkelte fagenes omdømme har stor betydning når studenter og forskerkandidater skal velge utdanningssted.

 • I 2022 skal vesentlig flere søke våre studier

For å oppnå det skal vi:

 • Aktivt informere om jobbmuligheter for våre kandidater, både til søkere og til aktive studenter
 • Sørge for at studentene trener opp jobbferdigheter gjennom praksis, innovasjons-metodikk og it-kompetanse som er relevant for faget, og bruke det i markedsføring av studiene
 • Fortsette med aktiv formidling og videreutvikle digitale formidlingsformer, både fordi formidling er viktig i seg selv og så interesserte studenter ser at vi har forskere som er ledende på sine felt
 • Drive undervisning på høyt nivå slik at studentene trives
 • Holde fast på tradisjonstilknytningen i humaniora og samtidig vise hvordan fagene våre er relevante både gjennom sitt innhold og gjennom undervisnings- og læringsaktivitetene i de enkelte fag.
 • Arbeide målbevisst for å synliggjøre betydningen av våre aktiviteter i fortid og nåtid.
 • Kartlegge og utnytte mulighetene til å drive god og bærekraftig etter- og videreutdanning ut fra tilgjengelige ressurser.

Studenter: gjennomføring

Vi har allerede mange studenter på LLE, og vi må arbeide aktivt for å få flere til å gjennomføre studiene. Studier av frafall peker på at de viktigste faktorene for styrket gjennomføring er å vise fram at studiene er relevante, at det er god kontakt med underviserne og at det er et godt sosialt miljø.

 • I 2022 skal langt flere av våre studenter fullføre studiene.

For å oppnå det skal vi:

 • Legge opp til undervisningsformer der studentene får kontakt med lærerne og hverandre
 • Knytte undervisningen tett opp til vår egen forskning der det er mulig
 • Legge til rette for et godt sosialt miljø blant studentene
 • Begynne med de fagene der flest studenter faller fra
 • Utnytte bredden av fag, både ved å la studenter møter eksperter fra tilstøtende fag der det er relevant, og ved å understreke hva som er felles for ulike fag
 • Utvikle en mentorordning i tråd med UiBs strategi for å styrke studiekvalitet og gjennomføring
 • Tilby studentene internasjonale perspektiver i utdanningen gjennom attraktive utvekslingstilbud og internasjonale undervisere i Bergen
 • Få bedre struktur i lektorutdanningen

Forskning

Forskning er hovedformålet vårt. Som universitet har vi et særlig ansvar for grunnforskning i forskningstiden vår, og skal også i økende grad drive ekstern finansiert forskning. God forskning krever tid, penger, infrastruktur, nasjonalt og internasjonalt nettverk, godt samarbeid og trivsel på arbeidsplassen.

Våre fortrinn består av en høyt kvalifisert stab av forskere, en god administrasjon og av infrastruktur knyttet til en rekke samlinger som er av stor betydning for flere fag. UiB har også gjennom statsbudsjettet fått et særlig ansvar for ordbøker. Dette er en unik ressurs vi kan utnytte.

Stipendiater og postdoktorer produserer god forskning og undervisning, sørger for fremtidig rekrutteringsgrunnlag for fagene, og er ellers verdifulle på LLE på svært mange måter. Skal vi beholde, og gjerne øke, andelen ansatte i rekrutteringsstillinger må disse stillingene finansieres fra eksterne kilder. Ansatte i rekrutteringsstillinger må følges godt opp så stipendiatene rekker å levere avhandling og postdoktorene å kvalifisere seg til toppstillinger før stipendet tar slutt.

 • I 2022 skal alle med forskningstid i stillingen faktisk få brukt den, og det skal være planer for gjennomføring av forskningsterminer for alle
 • Alle forskere skal aktivt drive forskning som det kommer synlige resultater fra
 • I 2022 skal samlinger og arkiver som er viktige for forskningen ha forutsigelig og tilstrekkelig finansiering
 • I 2022 skal vi ha romslig med driftsmidler til alle forskere
 • I 2022 skal vi ha flere eksternt finansierte stipendiater og postdoktorer
 • I 2022 skal vi ha flere som reiser utenlands på forskningsopphold, og flere som kommer utenfra til oss

For å oppnå det skal vi:

 • Prioritere forskningsledelse, og følge opp forskergrupper og hver enkelt ansatt
 • Planlegge undervisning og studieprogrammer slik at undervisningen står i forhold til ressursene vi har
 • Knytte undervisningen tett til vår egen forskning
 • Følge opp tiltakene fra FFUs Handlingsplan fra forskning < https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vedlegg_sak_13_hand...
 • Samarbeide med HF og UB for å sikre forsvarlig og moderne drift av samlinger og digitale verktøy som er nødvendige for forskningen vår
 • Utnytte ordbokprosjektene og Språksamlingene til forskning og undervisning
 • Utnytte forskergruppene til å utvikle nye prosjekter og støtte eksisterende
 • Sette av stadig større midler til forskning
 • Sende målrettede søknader til NFR, både til Fripro og andre programmer
 • Utvikle og sende målrettede søknader til EU
 • Identifisere og sende søknader til andre finansiører i inn- og utland
 • Bygge nettverk og møteplasser for å identifisere muligheter for samarbeid i tverrfaglige og tverrfakultære prosjekter, innen naturvitenskap, medisin, samfunnsvitenskap og juss
 • Bygge nettverk og møteplasser for internasjonalt samarbeid og utveksling av ulike perspektiver
 • Utnytte vår faglige bredde ved å fokusere på felles problemstillinger og felles teori i egne seminarer og forskergrupper
 • Arbeide aktivt for fellesskap og trivsel på arbeidsplassen
 • Evaluere og forbedre veiledning av stipendiater
 • Etablere en god mentorordning for postdoktorer
 • Integrere stipendiater og postdoktorer i forskergruppene