Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Strategisk plan 2023-2026

Vedtatt av instituttrådet 15. juni 2023

Main content

Oppsummering

LLE skal drive forskning på høyt internasjonalt nivå og bringe fram ny kunnskap til beste for våre studenter og for resten av samfunnet. Vi skal tiltrekke oss og holde på de beste forskerne og forskerrekruttene. De ansatte skal utnytte forskningstiden, og i tillegg skal eksternt finansierte prosjekter øke forskningsaktiviteten, slik at vi får publisert mer og bedre i anerkjente kanaler. LLE skal ta et særlig ansvar for norsk språk, norsk fagspråk og terminologi. For å få tilstrekkelige ressurser til forskning og undervisning skal vi tiltrekke oss og holde på de dyktigste og mest motiverte studentene til våre studieprogrammer og EVU-tilbud. Studentene skal velge oss fordi de ser at vi fører videre de tradisjonelle humanistiske fagene i vår tid samtidig som vi tilfører dem etterspurt kunnskap i yrkeslivet. På LLE skal studentene få tett kontakt med de fremste forskerne og de beste underviserne, og tilgang til samlinger og digitale verktøy som bare finnes her. Studentene lærer å forstå og anvende teori, samtidig som de øver opp ferdigheter som benyttes i arbeidslivet. Dette gjør at vi har god gjennomføring på våre studier og dermed solid økonomi og inntekter som kan føres tilbake til forskningsvirksomheten. En styrking av forskningsaktiviteten vil i neste omgang gjøre oss i stand til å hente inn flere midler gjennom ekstern forskningsfinansiering.

Denne strategien bygger på og støtter opp om Strategi for UiB 2023-2030 og Strategi for HF 2023-2030

Instituttrådet vedtok 1. september 2022 at LLEs strategi skal prioritere fire hovedområder: Fremragende forskning, gjennomføring, arbeidslivsrelevans og dimensjonering og revisjon av studietilbudene.

Hovedmål

Det viktigste målet for LLE i perioden er å ha tilstrekkelig økonomi til å forske fram og undervise i humanistisk kunnskap som former samfunnet i et bredt tilbud av fag og disipliner. Instituttets vitenskapelig ansatte må kunne disponere forskningstiden til forskning, uten for mange avbrudd. De ansatte må ha tilgang til midler som gir gode rammevilkår og gir mulighet til mobilitet og nettverksbygning. Vi må ha nok ansatte til å undervise godt i studiene våre uten å slite oss ut og tid til å møte og se studentene. Instituttets administrativt ansatte skal støtte undervisnings- og forskningsaktiviteten og er en forutsetning for å gi god undervisning, gjennomføre store prosjekter og for å hente inn flere eksterne forskningsmidler.

Forskning

 • I 2026 skal alle ansatte med forskningstid ha anledning til å bruke den godt, og utføre god forskning som publiseres i anerkjente kanaler.
 • Flere eksternt finansierte prosjekter skal føre til mer forskningsaktivitet. Internasjonalt samarbeid skal føre til bedre forskning og forskerutdanning.
 • I 2026 skal vi ha romslig med driftsmidler til alle forskere
 • I 2026 skal vi ha flere eksternt finansierte stipendiater og postdoktorer
 • I 2026 skal vi ha flere som reiser utenlands på forskningsopphold, og flere som kommer utenfra til oss

For å oppnå det skal vi:

 • Planlegge og gjennomføre undervisningen slik at ikke forskningstid brukes til undervisning
 • Sørge for at frikjøp fra undervisningen ikke går utover undervisningen i faget eller de ansatte som ikke er frikjøpt
 • Gi god administrativ støtte til i alle faser av prosjektet
 • Utnytte forskergrupper, ikke minst tverrfaglige, for å utvikle god forskning og gode søknader om ekstern finansiering
 • Utnytte UiBs forskningsinfrastruktur til god forskning og gode prosjekter
 • Sette av stadig større midler til forskning
 • Sende godt gjennomarbeidede søknader til NFR og EU
 • Bygge nettverk og møteplasser for å identifisere muligheter for samarbeid i tverrfaglige og tverrfakultære prosjekter innen kunstfag, naturvitenskap, medisin, samfunnsvitenskap og juss
 • Bygge nettverk og møteplasser for internasjonalt samarbeid og utveksling av nye faglige perspektiver
 • Utnytte vår faglige bredde ved å fokusere på felles problemstillinger og felles teori i egne seminarer og forskergrupper
 • Sørge for at utenlandske ansatte kan få norskopplæring i arbeidstiden
 • Arbeide aktivt for fellesskap og trivsel på arbeidsplassen
 • Evaluere og forbedre veiledning av stipendiater
 • Integrere stipendiater og postdoktorer i forskergruppene

 

Arbeidslivsrelevans

I 2026 skal studentene i alle studieprogrammer oppleve at utdanningen deres er relevant for arbeidslivet.

For å nå dette målet skal vi:

 • Innføre elementer av praksis i alle studieprogrammer hvor det er hensiktsmessig.
 • Tilby et eller flere emner med lengre praksisopphold, gjerne tverrfaglige, bygget på de erfaringene vi har
 • Informere godt om praksistilbudene
 • Arrangere årlige arbeidslivsdager
 • Styrke kontakten med våre alumni, og trekke dem inn i undervisningen og arbeidslivsdagene
 • La studentene besøke og få besøk fra relevante virksomheter og institusjoner.
 • Styrke den administrative støtten til arbeidslivsrelevans ved LLE
 • Informere tydelig på nettsider og i undervisningen om hvor studentene våre får relevant arbeid, og hvilke ferdigheter vi øver opp som er relevante i arbeidslivet

 

Dimensjonering og revisjon av studieporteføljen ved LLE

I 2026 skal LLE tilby studier som er tilpasset studentenes etterspørsel etter utdanning og arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft i et bredt utvalg av fag.

For å nå dette målet skal vi:

 • Vurdere og tilpasse undervisningstilbudet i de ulike fagmiljøene, gjennom samarbeid mellom ulike fag, og i dialog mellom fagene og instituttet.
 • Utvikle handlingsplaner i hvert enkelt fag for hvordan LLEs overordnede mål for dimensjonering av studietilbudet skal oppnås.
 • Tilpasse omfanget av undervisning og veiledning slik at de ansatte over tid bruker den avtalte arbeidstiden til undervisning, og har anledning til forskningstermin uten at dette går utover resten av fagmiljøene de tilhører
 • Aktivt benytte de ansattes arbeidstidsregnskap som redskap for å sørge for en mest mulig lik arbeidsfordeling på tvers av de ulike fagene, blant annet ved å tilrettelegge for at undervisningsressurser kan benyttes på tvers av faggrenser.
 • Holde oss oppdatert om samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft og endringer i studentenes utdanningspreferanser.

Bedre gjennomføring

I 2026 skal flere av våre studenter gjennomføre studiene på normert tid, og færre slutte i studiet underveis.

For å oppnå dette skal vi:

 • Informere godt om studiene våre til potensielle søkere
 • Reklamere for norskkursa i informasjon til internasjonale studenter
 • Legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø blant studentene.
 • Sørge for at studentene blir kjent tidlig i første semester
 • Innrede for møter utenfor seminarrom og lesesaler
 • Gjøre sammenhengen mellom undervisning og forskning synlig for studentene helt fra starten av studieløpet
 • La studentene møte de beste forskerne tidlig i studiene
 • Inkludere studentene i forskerfellesskapet og invitere dem til lokale konferanser og andre forskningsarrangement
 • Gjøre seminarer med mye studentaktivitet til en sentral undervisningsform, særlig i de to første semestrene
 • Sørge for faglig-sosiale tiltak av typen «Se opp fra bøkene!». Alle studier bør ha minst ett arrangement utenfor campus hvert semester
 • Samarbeide godt med fagutvalgene
 • Arbeide for at internasjonalt ansatte kan ta norskundervisning i arbeidstiden

 

Norsk språk

Instituttrådet vedtar strategi for satsing på norsk språk, inkludert leksikografi, terminologi og norsk fagspråk i første møte i høstsemesteret 2023.