Hjem
Studenter mingler i borggården på Sydneshaugen skole

Strategi for HF 2023–2030

Hovedinnhold

Humanistisk kunnskap åpner dører.

Humanistisk kunnskap åpner dører. Språk, historie, litteratur, filosofi og kunst er nøkler til å forstå fellesskapet vi lever i. Vår forskning skaper ny kunnskap om menneskets plass i verden. Den gir tilgang til andre kulturer og tider, fra det første mennesket til kunstig intelligens. Den store bredden i våre utdanninger forbereder studentene på et arbeidsliv med behov for tverrfaglig kompetanse, og våre innsikter bidrar til å fremme demokrati, bærekraftig utvikling og innovasjon. I et samfunn på terskelen til nye utfordringer, står humanistiske fag for avgjørende ferdigheter: analyse, kildegransking, tolkning og kritisk tenkning.

Pdf-versjon: Strategi for Det humanistiske fakultet 2023–2030 

FORSKNING 2030

Bilde av mann med digital maske foran ansiktet
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
 

Forskningen vår skaper ny kunnskap om menneskets plass i verden.

I 2030 skal Det humanistiske fakultet stå for internasjonalt toneangivende grunnforskning. Høy kvalitet i forskning skal være gjennomgripende i fakultetets virke og ligge til grunn for utdanning og formidling. Fakultetet vil også ta ansvar for forskning på norske forhold og være en premissleverandør i offentligheten. Våre vitenskapelige ansatte får utnyttet forskningstiden sin bedre, og bidrar til et sterkt forskningsfellesskap. 

For å oppnå dette skal vi

UTDANNING 2030

 
Ekskursjon og omvisning i Athen
Foto/ill.:
Ingrid Halland, UiB

Utdanningene våre forbereder studentene på et arbeidsliv med behov for tverrfaglig kompetanse.

I 2030 skal humanistisk utdanning ved UiB være et naturlig førstevalg for kandidater som ønsker å forme samfunnets utvikling i Norge og verden. Vårt utdanningstilbud skal være forankret i fremragende forskning og undervisning, samt legge til rette for tverrfaglighet. Våre kandidater skal ha faglig dybde basert på refleksjon og innsikt, være digitalt kompetente, og være forberedt på å spille en aktiv rolle i samfunns- og arbeidsliv. Internasjonale perspektiv skal kjennetegne all utdanning på HF.

For å oppnå dette skal vi

FORSKERUTDANNING 2030

Doktorpromosjon i Universitetsaulaen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB
 

Forskerutdanningen vår skal tiltrekke seg de beste forskerrekruttene i Norge og sterke internasjonale kandidater.

I 2030 skal forskerutdanningen vår tiltrekke seg de beste forskerrekruttene i Norge og sterke internasjonale kandidater. Våre kandidater skal delta i aktive forskningsmiljøer, ha tilgang til internasjonale nettverk og bidra med forskning av høy kvalitet. Ved fullført forskerutdanning skal kandidatene være attraktive for stillinger både i akademia og andre sektorer. Flere kandidater skal fullføre utdanningen innen normert tid.

For å oppnå dette skal vi

FORMIDLING 2030

Bilde fra utstilling på Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
 

Formidlingen vår skal synliggjøre de humanistiske fagenes grunnleggende rolle i vår forståelse av verden rundt oss.

I 2030 skal vår formidling av humanistisk forskning ha et bredt nedslagsfelt og synliggjøre de humanistiske fagenes grunnleggende rolle i vår forståelse av verden rundt oss. Relasjonene til samfunnet rundt oss skal være preget av åpen dialog og allsidig kunnskapsutveksling. Gjennom en aktiv og kunnskapsbasert deltagelse i offentligheten skal vi ha stor påvirkningskraft i samfunnsdebatt og beslutningsprosesser. 

For å oppnå dette skal vi

ORGANISASJON 2030

Skisse over nytt HF-bygg
Foto/ill.:
HLM Arkitektur
 

Vi skal ha en vital campus som legger til rette for faglig samarbeid, med et inkluderende og internasjonalt arbeids- og læringsmiljø.

I 2030 skal HF ha en vital campus som legger til rette for faglig samarbeid, med et inkluderende og internasjonalt arbeids- og læringsmiljø. Vi skal være et fakultet med tydelige organisasjons- og styringsstrukturer som fremmer tverrfaglig samarbeid på tvers av enheter. Beslutningsprosesser skal være åpne og basert på medvirkning fra ansatte og studenter. 

For å oppnå dette skal vi

Strategien beskriver fakultetets ambisjoner og hvordan vi som organisasjon skal realisere disse ambisjonene frem mot 2030. Strategien skal være et styringsverktøy for fakultetsstyret og fakultetsledelsen i forbindelse med faglige prioriteringer, rekruttering og budsjett.