Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Studentrepresentasjon og fagutvalg

Studentorganisasjoner og fagutvalg gjør en viktig jobb for at du skal trives som student, både faglig og sosialt. Her finner du informasjon om studentorganisasjoner og fagutvalg ved LLE.

Hovedinnhold

Det er viktig at studentene er representerte i råd og utvalg ved LLE for å få sin stemme hørt på alle nivåer ved instituttet. Studentrepresentantene velges av og er tilknyttet studentdrevne fagutvalg og Instituttutvalget ved LLE.

Studentrepresentanter i råd og utvalg
Det er hovedsakelig tre demokratiske utvalg ved instituttet som skal ha minimum 20 prosent studentrepresentasjon: Programstyret på fagnivå, som skal ha en til to studentrepresentanter, som normalt velges av fagutvalget; Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) og Instituttrådet (IR) på instituttnivå, som hver skal ha tre studentrepresentanter, som normalt velges av Instituttutvalget ved LLE. 

Fagutvalgene og Instituttutvalget ved LLE
Alle fagmiljøer ved LLE bør ha studentrepresentasjon i form av et fagutvalg. Fagutvalgene samarbeider i et felles instituttutvalg for hele instituttet. Instituttutvalget ved LLE fungerer som et fagutvalg på instituttnivå og består av representanter fra hvert fagutvalg ved instituttet.

Både fagutvalg og Instituttutvalget ved LLE velges og drives for og av studentene etter studentenes initiativ, kapasitet og ønsker. Hyppighet og størrelse på arrangementer og møter fagutvalget og Instituttvalget ved LLE avholder, kan og vil variere etter hvert utvalgs kapasitet til enhver tid.

Utover studentrepresentantene i programstyrene, UUI og IR, er det viktig at det finnes en leder av Instituttutvalget ved LLE og hvert fagutvalg, og masterlesesalsansvarlige til de tre lesesalene LLE disponerer. Fagutvalgene og Instituttutvalget ved LLE oppretter og tilpasser ellers sine verv etter behov og kapasitet. Én person kan inneha flere verv.

Instituttet har en fagutvalgskoordinator som hjelper studentene med spørsmål om drift og økonomi.

Kort om fagutvalg ved LLE

 • Hvert fagutvalg velger inntil to representanter til Instituttutvalget ved LLE
 • Hvert fagutvalg velger en til to representanter til programstyret ved sitt fag, antallet avhenger av styrets størrelse
 • Fagutvalget ved digital kultur, nordisk og allmenn litteraturvitenskap velger normalt en masterlesesalsansvarlig hver

Fagutvalget

 • tar vare på interessene til studentene ved faget
 • tar opp eventuelle saker tilknyttet eksamen, pensum, undervisning, og lignende direkte med studiekonsulenten ved faget og/eller fagkoordinator, eller i Instituttutvalget ved LLE
 • er bindeleddet mellom studentene ved faget og Instituttutvalget ved LLE, administrasjonen og programstyret
 • fremmer faglig-sosial aktivitet ved faget ved å for eksempel arrangere:
  • allmøte for studentene ved faget for å velge fagutvalgets representanter og verv
  • møter for fagutvalget for å planlegge semesteret og arrangementer
  • fagkritisk dag
  • faglige arrangementer med aktuelle, inviterte foredragsholdere eller debattanter (f. eks. faglunsjer eller kveldsarrangementer
  • filmvisninger, sosiale sammenkomster, quizer, etc.

Kort om Instituttutvalget ved LLE

 • Instituttutvalget velger tre studentrepresentanter til hhv. UUI og Instituttrådet

Instituttutvalget (IU)

 • er det øverste studentutvalget på instituttnivå ved LLE
 • opererer i stor grad som et fagutvalg på instituttnivå
 • er en samlet stemme for alle studentene ved LLE til administrasjon og ledelse
 • arbeider for økt samarbeid mellom fagene ved instituttet
 • fungerer rådgivende for fagutvalgene
 • håndterer eller videreformidler saker som er for store for fagutvalget, eller som tilhører instituttnivå
 • fordeler økonomiske midler til fagutvalgene og setter søknadsfrister for økonomisk støtte til arrangementer for studentene
 • avholder sosiale arrangementer for alle fag ved instituttet

Kort om råd og utvalg ved LLE

Programstyret ved hvert fag har ansvar for studieprogrammets oppbygging, pensum, eksamen, undervisning og andre saker på fagnivå. Programstyret består av fagkoordinator, ansatte og studenter ved faget.

Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) arbeider for å oppfylle de langsiktige, strategiske målene for undervisning og internasjonalisering på LLE. Utvalget har et overordnet blikk på studie- og emneplaner, emne- og programevalueringer, og bruken av tilgjengelige undervisningsressurser på instituttet. UUI består av undervisningskoordinator, fagkoordinatorer og programstyreledere fra de ulike fagmiljøene.

Instituttrådet (IR) er det øverste representative organet ved LLE. Rådet gjør vedtak for instituttet på viktige saksfelt, gir råd til instituttlederen og virker ellers som et kontakt- og kommunikasjonsorgan for alle faggrupper og stillingskategorier ved instituttet, medregnet studentene.

Forklaring av og eksempler på ulike verv

Leder kaller inn til møter i fagutvalget, lager sakslister og er møteleder. Leder har ansvar for kommunikasjon fra fagutvalgets e-post, så sant intet annet er avtalt. Leder bør holdes orientert om eventuelle saker studentene ønsker å ta opp med fagmiljøet eller administrasjonen slik at hen kan ta dem opp på fagutvalgsmøter. Leder har ansvar for å søke om økonomisk støtte til arrangementer. Det er fordelaktig at leder av fagutvalget sitter i programstyret og Instituttutvalget ved LLE.

Masterlesesalsansvarlig er ansvarlig for alle forhold ved masterlesesalen og samarbeider med Humanistisk studentutvalg (HSU) om tildeling av lesesalsplasser. LLE disponerer tre lesesaler som hver har én studentvalgt masterlesesalsansvarlig. Disse tre masterlesesalsansvarlige utnevnes normalt av hhv. fagutvalget for digital kultur (rom 304c, Sydneshaugen skole), nordisk (rom 400, HF-bygget) og allmenn litteraturvitenskap (rom 300, HF-bygget).

Nestleder er leders stedfortreder og fører gjerne referat fra møter.

Økonomiansvarlig kan ha ansvar for å søke om økonomisk støtte til arrangementer, sette opp budsjett og eventuelt passe på at fagutvalgsmedlemmer får refundert sine utgifter.

Arrangementsansvarlig delegerer eller gjennomfører oppgaver som bestilling av lokaler, avtaler med foredragsholdere eller andre deltakere, innkjøp av mat, etc.

PR-ansvarlig oppdaterer fagutvalgets kanaler (f.eks. plakater, Facebook eller blogg) med informasjon til studenter og ansatte, og kontakter studiekonsulent om å videreformidle beskjeder i MittUiB.

Økonomisk støtte til studentarrangementer
Instituttet har normalt en egen post på budsjettet for økonomisk støtte til fagutvalgenes arrangementer, og det er Instituttutvalget ved LLE som i første rekke avgjør hvilke søknader som kan sendes videre til instituttet for godkjenning. Fagutvalget må derfor søke Instituttutvalget ved LLE om økonomisk støtte til arrangementer etter frister satt av Instituttutvalget.

Fordi fagutvalgenes størrelse og aktivitet varierer fra år til er det begrunnelsen i søknaden som ligger til grunn for tildeling av støtte, og ikke en fast sum. Instituttet dekker ikke utgifter til alkohol.

Søknad om støtte

Fagutvalg må søke om økonomisk støtte til arrangementer, møter og lignende i god tid. Søknaden skal inneholde et reelt kostnadsoverslag og forklaring av hvordan støtten skal brukes. Søknaden er helst et overslag eller budsjett for et helt semester, men man kan også sende inn søknader enkeltvis i god tid før et spesifikt arrangement. 

Fagutvalg sender søknader om økonomisk støtte til Instituttutvalget ved LLE. Instituttutvalget behandler fagutvalgenes søknader og sender prioriteringsliste og forslag til fordeling av midler til instituttet, ved administrasjonssjef og studieadministrativ kontaktperson, for endelig godkjenning.

Etter søknaden er endelig godkjent kan man bestille varene man har fått tildelt støtte til fra instituttets bestiller.

Bestilling av mat og drikke til arrangementer

Etter søknaden om økonomisk støtte er godkjent av Instituttutvalget ved LLE og endelig godkjent av instituttet, kan fagutvalgets leder eller økonomiansvarlig kontakte bestiller ved instituttet

E-posten til bestilleren skal inneholde hvilke varer som skal bestilles, samt en kopi av den endelige godkjenningen av søknad om økonomisk støtte som fagutvalget har fått fra instituttet, ved administrasjonssjef og studieadministrativ kontaktperson.

Bestilleren vil opprette en bestilling i universitetets bestillingssystem og avtale henting eller levering av varene.

Alle bestillinger av varer, mat, drikke, o.l. skal gå til bestiller ved instituttet. Dersom varene mot formodning ikke kan bestilles gjennom UiB sitt system, kan bestiller og fagutvalgsrepresentant avtale refusjon av utlegg.