Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentrepresentasjon og fagutvalg

Studentene er representert med stemmerett i utvalg, styrer og råd både på fag- og instituttnivå ved LLE. Studentene har også sine egne fagutvalg på hvert av fagene og det fins et overordnet instituttutvalg som jobber med faglige og sosiale aktiviteter i studentmiljøene på tvers av fag og program.

Infoside: Om å drive fagutvalg ved LLE 

 

 

Studentrepresentanter i råd og utvalg


Instituttet har demokratiske utvalg og råd der både ansatte og studenter har representanter med stemmerett. De viktigste utvalgene ved LLE er instituttrådet (IR), Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) og Utvalg for forskning og formidling (FFU). Hvert fag/studieprogram har dessuten et programstyre. Studentene har representanter med stemmerett i programstyrene, UUI og IR.

 

Programstyrer
Fagutvalget har studentrepresentanter i programstyret. Antallet bestemmes ut i fra størrelsen på programmet. Utenom studentrepresentantene består programstyret av fagkoordinator, faglig ansatte og representanter fra administrasjonen. Her skal saker om pensum, eksamen, og andre saker på fagnivå tas opp. Programstyret er til for å blant annet bedre kommunikasjon mellom studenter og forelesere, så her er det viktig at fagutvalget bruker stemmen sin. 

UUI (Utvalg for undervisning og internasjonalisering)
UUI jobber for at instituttets strategiske mål for undervisning og internasjonalisering blir oppfylt. Studie- og emneplanendringer ved instituttet behandles i UUI i tillegg til andre viktige utdanningssaker.

Instituttrådet
Instituttrådet er et rådgivende organ for instituttleder i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet og i alle saker av prinsipiell betydning for dette. Sammensetning, innkalling og sakspapir.

Fagutvalgene ved LLE

 

Alle fagene ved LLE har en studentrepresentant eller et fagutvalg, som kan kontaktes via e-postadressene under. Fagutvalgene samarbeider også i et felles instituttutvalg for hele instituttet.

 

Epost-adresser:


Instituttutvalget: iu@lle.uib.no

Digital kultur: fagutvalg.dikult@uib.no  
Klassisk: fagutvalg.klassisk@uib.no  
Kunsthistorie: fagutvalg.kunst@uib.no
Litteraturvitenskap: fagutvalg.littvit@uib.no / fli@lle.uib.no  
Teatervitenskap: fagutvalg.teater@uib.no
Nordisk: fagutval.nor@uib.no
Språkvitenskap/Lingvistikk: fagutval.sprakvitskap@uib.no

 

Facebook-sider:

Fagutvalget i litteraturvitenskap
Fagutvalget i digital kultur
Fagutvalget i teatervitenskap
Fagutvalget i nordisk
Fagutvalg i språkvitenskap