Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Realfagssamarbeid om lektorutdanning mellom UiB og partnerskoler

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved Universitetet i Bergen (UiB) har siden 2011 hatt et eget samarbeid med skoler som tar i mot realfagsstudenter i praksis. Formål med dette samarbeidet er å styrke utdanningen av realfagslærere ved UiB og å bidra til faglig og fagdidaktisk ressursutveksling mellom skole og universitet.

Hovedinnhold


Realfagsamarbeidet innebærer at det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr følgende muligheter utover det som ligger i den overordnende partnerskoleavtalen:

 • arrangere minimum en halvdagssamling pr. semester der hovedfokus er på fag og praksis
 • tilby faglig og fagdidaktisk oppdatering til skolens realfagslærere, tilsvarende minst en dag pr. år
 • tilby bistand i utviklingsprosjekter i realfag ved skolen
 • gjøre det mulig for studenter å fokusere skolens eller veileders utviklingsarbeid i realfagsklasser når de skriver praksisbaserte oppgaver slik at disse kan gi relevante innspill tilbake til skolen
 • tilby faglige opplegg til realfagsklasser ved skolen. Skoler som inngår i samarbeidet vil bli prioritert ved forespørsler til MN, og ha førsteprioritet ved annonserte arrangementer som omhandler omvisninger og rekruttering
 • oversikt over og forslag til faglige foredrag innen matematikk og naturvitenskap som vitenskapelig ansatte ved MN kan bidra med overfor elever og lærere, i klassen, på lærersamlinger, eller her på MN

Realfagsamarbeidet er et nettverksamarbeid  
Alle lærere på skolen som er aktuelle som praksisveiledere for studenter med realfag, inngår i samarbeidet. Nettverket ledes av en lærer i nettverket, en nettverkskoordinator, i samarbeid med fagdidaktikerne ved fakultetet. 

Samlinger 
Det vil være ca. en halvdagssamling pr. semester. Disse arrangeres av nettverkskoordinator. På samlingene vil det være en kombinasjon av faglig og fagdidaktiske tema, og samtaler om aktuelle tema knyttet til praksis, veiledning og lærerutdanning. Både praksisveileder og andre realfaglærere på skolen er velkomne på samlinger og på andre arrangementer.

Drift av realfagsamarbeidet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil

 • ha overordnet ansvar for å lede og utvikle samarbeidet
 • gi støtte til en nettverkskoordinator som har ansvar for drift av et fagdidaktisk nettverk for lærere ved skolene og UiB

Skoler i realfagsamarbeidet vil

 • legge til rette for at praksisveiledere kan delta på halvdagssamling 
 • stille seg positiv til at realfagslærerne kan delta på aktiviteter i nettverket
 • ha en kontaktperson for realfagslærerne ved skolen som kan være kontaktledd mot MN og nettverkskoordinator