Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Brøggerprisen

Eystein Jansen hedres for livslang innsats

"Prisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag", skriver juryen i begrunnelsen.

Eystein Jansen
HEDRES: Under Norsk geologisk forenings Vinterkonferanse i Bergen mandag 7. januar 2019 ble Eystein Jansen tildelt Brøggerprisen.
Foto/ill.:
Foto: Ronny Setså/Geoforskning.no

Hovedinnhold

Eystein Jansen er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, strategisk rådgiver ved Bjerknessenteret for klimaforskning og forsker I ved Uni Research (NORCE). Han var direktør for Bjerknessenteret fra 2000 - 2013.

I 2017 ble Jansen involvert i det nye SFF-senteret Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) som har som mål å befeste Norges posisjon som verdensledende innen forskning på det tidlige menneskets opprinnelse. Jansen koordinerer forskningsarbeidet knyttet til paleoklima.

Juryens begrunnelse:

"Eystein Jansen har vært en drivkraft for etablering av flere forskningslaboratorier og -sentre, først med Nasjonallaboratoriet for geologisk massespektrometri (GMS-laboratoriet) i 1983, Bjerknessenteret for klimaforskning i 2000 der han var direktør i 13 år, og sist et nytt senter for Fremragende Forskning (SFF), SapienCE-Centre for early human behaviour i 2017.

I sin forskning av isdroppet materiale, oksygenisotop-stratigrafi i kjerner fra Vøringplatået og sammenligning av resultatene med borkjerner fra Grønland har Eystein og medforskere vist at den geologiske utviklingen er parallell på den nordlige halvkule, altså mellom det Nord-Amerikanske og det Skandinaviske isdekket.

Disse arbeidene har avgjørende betydning for forståelsen, ikke bare av dyphavet, men også for utviklingen av landskapet i Norge fordi avsetninger fra nesten hele denne perioden (siste 5,5 millioner år) mangler på land og de er fragmentariske på sokkelen.

Arbeidene har fått stor interesse de senere år pga diskusjon av stabiliteten til isdekkene på Grønland og Antarktis. Eystein var en av de første som dokumenterte havsirkulasjonsendringer i Norskehavet/Nord-Atlanteren og knyttet disse til innlandsisens variasjoner og ble en pioner og drivkraft når det gjelder å forstå dette samspillet.

Dette har ledet til en bred internasjonal vitenskapelig dialog mellom geologer og oseanografer som har styrket forståelsen av stor-skala, globale prosesser i begge disipliner, og gitt de geologiske tolkningene et mer fysisk konsistent rammeverk.

Et viktig siktemål for Eystein har vært at paleoklimadata skal benyttes i forståelsen av dagens og framtidens klima, blant annet med sitt bidrag i FN klimapanels (IPCC) rapporter i 2007 og 2013, og flere andre artikler som setter dagens klimautvikling inn i et paleoperspektiv.

Innen klimaforskning har Eysteins initiativ innen paleo-rekonstruksjoner med en tidsoppløsning på ned til 10 år vært viktig for utviklingen av en kvantitativ paleoklimaforskning og et omfattende samarbeid mellom geologer og klimamodellører, fordi dette er tidsskalaer som klima- og hav-modellører arbeider på.

På Bjerknessenteret har det ledet til et samarbeid hvor resente- og paleo-data brukes sammen og derved gir en mer fysikkbasert tolkning av de geologiske data.

Eystein Jansen har lagt ned et stort arbeid av vesentlig betydning for norsk geologi. Han utmerket seg tidlig innen maringeologisk forskning, og har siden, gjennom de siste tre tiår, vært en tydelig stemme og et ansikt utad for norsk klima- og paleoklima-forskning, ikke minst gjennom arbeidene med IPCC rapportene.

Gjennom sin innsats i IPCC er han i dag en norsk geolog med stor internasjonal innflytelse.

Prisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag."