Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fremdrift

Informasjonsside om fremdriftsrapportering, ph.d.-registrering, midtveisevaluering og forlengelse av avtaleperioden. Forskerutdanningen er normert til 3 år. I denne perioden må du sørge for å være registrert, sende fremdriftsrapporter og levere midtveisevaluering.

Hovedinnhold

Alle kandidater skal registrere seg, inkludert også om du er tatt opp samme semester. Ph.d.-registreringen gjelder også eksterne kandidater som er tatt opp til forskerutdanningen ved UiB.Er du i permisjon eller har annet fravær skal du også registrere deg.

Instituttet har ansvar for å gjennomgå og følge opp de årlige framdriftsrapportene for sine kandidater. Dette gjelder både forskningsprosjektet og opplæringsdelen. Rapportene skal godkjennes av instituttets forskerutdanningsutvalg. En samlerapport fra instituttet skal oversendes fakultetet og behandles i programstyret for ph.d. Programstyret for ph.d. gjennomgår instituttenes samlerapporter og vurderer behovet for systematiske tiltak.

Ph.d.-registrering i Studentweb

Alle UiBs ph.d.-kandidater skal registrere seg i Studentweb hvert semester og bekrefte at de er aktive i forskerutdanningen.Frist for registrering er 1. februar og 1. september. Registreringen skjer i Studentweb. Her kan du melde deg opp til emner, samt oppdatere og holde oversikt over studierelevant informasjon og kontaktinformasjon som er registrert om deg. Ved fullført registrering vil det bli sendt en e-post til deg.I punkt 1 starter ph.d.-registreringen med en kort gjennomgang av de rettigheter og plikter du har som deltaker i en utdanning ved UiB. 

I punkt 2 vises utdanningsplanen. Her kan du velge emner fra eget institutt eller fakultet. Det er også mulig å søke frem emner fra andre institutt og fakultet ved UiB, og emner som er tilgjengelige frem i tid. 

Punkt 3 er Status og oversikt. Her vises en oversikt over opplæringsdelen; hvilke obligatoriske elementer som er lagt inn for deg, og hvilke emner du har bestått. Punkt 3 inneholder også en fane som heter Ph.d. Denne viser blant annet informasjon om hvilket veilederforhold som er registrert, permisjoner og utløpsdato for studieretten din.

I punkt 4 kan du se kontaktinformasjonen som er registrert om deg. Her er det anledning til å gjøre endringer. 

Hva med kurs som er tatt utenfor UiB?

Dokumentasjon på alle eksterne kurs som skal innpasses som en del av opplæringsdelen må sendes til relevant fakultet/institutt umiddelbart etter at kurset er sluttført. Etter innpassing vil disse kursene fremvises i Studentweb.

Må kandidater som har fått godkjent opplæringsdelen, likevel registrere seg?

Alle kandidater skal registrere seg. Dersom du allerede har fått godkjent opplæringsdelen trenger du kun å sjekke at informasjonen som fakultetet har registrert om deg, er korrekt. 

Kan man bruke Studentweb utenfor den ordinære registreringsperioden?

Det er fortsatt mulig å melde seg opp til forskerutdanningskurs via den samme portalen etter de semestervise fristene.

Skal ph.d.-kandidater betale semesteravgift?

Ph.d.-kandidater som er ansatt som stipendiater skal ikke betale semesteravgift.

Årlig fremdriftsrapport

Ph.d-kandidaten og hovedveileder skal hvert år levere separate skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen.Hver høst sendes det ut en e-post med lenke til rapporteringsskjemaet. Fristen for innlevering er 1. november. De utfylte skjemaene gjennomgås av fakultet og institutt. Fakultet, institutt, veiledere og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen.

Manglende eller utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Permisjoner, arbeidsplikt og slutt på finansiering

Ved lovhjemlede permisjoner vil stipendiaten få forlenget doktorgradsfinansieringen sin i en tilsvarende periode som permisjonen varer. Eksempler på lovhjemlede permisjoner er fødselspermisjon, foreldrepermisjon, sykdomsperioder og ulike former for velferdspermisjoner. I slike tilfeller vil studieretten bli forlenget i tråd med utløp for doktorgradsfinansieringen. Det er viktig at ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver informerer sitt fakultetet eller institutt om lovhjemlede permisjoner som har blitt innvilget.  

UiB-stipendiater har normalt ikke anledning til å ha annet bierverv i samme periode som doktorgradsfinansieringen varer. Stipendiaten kan likevel søke om permisjon for å påta seg annet oppdrag som er relevant for doktorgradsprosjektet. Ved innvilgelse av slik permisjon vil studieretten bli forlenget.

Mange stipendiater vil få arbeidsplikt fra sin arbeidsgiver i tillegg til det treårige utdanningsløpet. Arbeidsplikten er oftest normert til ett år og kan bestå av undervisning, seminarledelse, administrativt arbeid, assistanse til et overordnet prosjekt eller deltakelse i ulike komiteer eller utvalg. Pliktarbeidet bør være meritterende. Det er svært viktig at kandidaten og arbeidsgiver kommer til gode ordninger for å holde oversikt over arbeidstimene for pliktarbeidet.

Hvis ph.d-kandidaten ikke blir ferdig med avhandlingen innen normert tid, må det søkes om en utvidelse av forskerutdanningsperioden. Søknaden må inneholde en realistisk plan for fullføring. Studieretten vil bli avsluttet hvis det ikke søkes om forlengelse, eller i tilfeller hvor søknaden ikke blir innvilget. Fakultetene har ulike rutiner for å følge opp kandidater som ikke blir ferdige med avhandlingen innen normert tid. 

Midtveisevaluering

Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Som hovedregel skal midtveisevalueringen inkludere faglige innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og tilgrensende fagfelt.

Midtveisevalueringen, i likhet med den jevnlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet, veiledere og ph.d.-kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.

Det anbefales at evalueringen som et minimum:

  • skal inngå i helhetlig oppfølging av kandidat
  • skal innebære evaluering av progresjonsstatus på forskningsprosjektet og opplæringsdelen
  • bør gjennomføres som seminar
  • skal resultere i en realistisk tidsplan for ferdigstillelse av forskerutdanningsløp
  • bør resultere i en tidsavgrenset individuell tiltaksplan/oppfølgingsplan for kandidater som ikke tilfredsstiller forventet progresjon
    • i tilfeller der kandidaten ikke tilfredsstiller forventet progresjon, bør det arrangeres et møte mellom kandidat, veileder og minst én representant fra instituttledelsen, omtrent seks måneder etter at midtveisevalueringen er gjennomført