Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal sikre at fakultetets ph.d-program organiseres og gjennomføres med høy kvalitet.

Hovedinnhold

Medlemmer i programstyret for ph.d.-programmet

2023

Leder: Øyvind Frette, prodekan for forskning og innovsjon

1 representant fra hvert institutt, leder for forskerutdanningsutvalget ved instituttet:

  • Førsteamanuensis Aurelia E. Lewis (Institutt for biovitenskap) (vikar for Professor Ida Helene Steen)
  • Førsteamanuensis Kjartan Jh Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi)
  • Professor Lars Henrik Smedsrud (Geofysisk institutt)
  • Professor Joachim Jacobs (Institutt for geovitenskap)
  • Førsteamanuensis Michal Walicki (Institutt for informatikk)
  • Professor Bjørn Grung (Kjemisk institutt)
  • Professor Christian Schlichtkrull (Matematisk institutt)

2 ph.d.-kandidater fra ph.d.-programmet ved fakultetet:

  • Josephine Alessandra Salice, Institutt for fysikk og teknologi
  • Marius Rydningen Saltvedt, Institutt for biovitenskap

Sekretær: Ingrid Solhøy, studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Funksjonsperioden for ph.d.-kandidatene er ett (1) år, med mulighet for forlengelse i inntil ett (1) år. 

 

Leder 

Leder av programstyret er prodekan for forskerutdanning. Lederen skal sammen med sekretær forberede og legge fram saker for programstyret. Leder har fullmakt til å behandle hastesaker på vegne av styret. Hvis vedtak må foretas ved avstemning, har leder dobbeltstemme i styret.  

Sekretær  

Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og legge frem saker for programstyret. Sekretæren har ansvar for innkalling til møter, utsendelse av sakspapirer, og referat fra møtene. 

Møter 

Programstyret skal avholde 1-2 møter hvert semester. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene med vedtaksmyndighet er til stede.