Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Innkalling til møte i fakultetsstyret
ONSDAG 17. juni 2020
kl. 10.00 i Seminarrom 2 og 3, Realfagbygget, 1. et.

I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoller fra møtet 17.03.2020 – godkjent på sirkulasjon
III - HMS-status og avvik
     - Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2019 – tilbakemelding

Strategiske vedtakssaker
18. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering
19. Risikokart 2020 - 2021

Andre vedtakssaker
20. Evaluering av ekstern styreleder og styresammensetning
21. Styringsstruktur utdanningsfeltet
22. Sammenslåing av studieretninger
23. Måltall - publikasjoner 
24. Oppnevning av styre for CERN-relatert forskning
25. Senterleder for CBU – kalling til Professor 1404

Unntatt offentlighet
26. Kompetanseopprykk til professor i biologi 2020 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
27. Kompetanseopprykk til professor i biologi 2019 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
28. Kompetanseopprykk til professor i informatikk 2019 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
29. Kompetanseopprykk til professor i informatikk 2019 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
30. SAKEN UTGÅR 
31. SAKEN UTGÅR 
32. Oppsigelse grunnet forhold i virksomheten – behandling av klage
 
Unntatt offentlighet
33. Oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten – oppsigelse av fast eksternfinansiert forsker
Unntatt offentlighet
34. Oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten – oppsigelse av midlertidig eksternfinansiert forsker
Unntatt offentlighet
35. Oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten – oppsigelse av midlertidig eksternfinansiert forsker
Unntatt offentlighet

ORIENTERINGSSAKER 
a. Orientering om valg 2020 til MN-fakultetsstyret og instituttrådene (Gruppe B og D)
b. Rekneskapsrapport per mai
c. Korona og utdanning – status og planer
d. Mulige økonomiske konsekvenser av koronapandemien - muntlig
e. Klima og miljørapport for Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet 2019
f. Søkertall og rekrutteringsarbeid
g. Studiekvalitetsmelding
h. Forskerutdanningsmelding
i. Høringsuttalelse fra UiB vedrørende ny UH-lov
j. Universitetet i Bergens innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler
k. Justert mandat for styret og senterleder ved The Computational Biology Unit (CBU)

EVENTUELT 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2020
d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
    
10.06.2020/Gry E. Parker

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan