Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Innkalling til møte i fakultetsstyret
TORSDAG 16. februar 2023
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
II. Protokoller fra møtet 07.12.2022 – godkjent på sirkulasjon
III. HMS-status og avvik
IV. Dekanens orientering
 
Strategiske saker
1. Regnskap for 2022 og overføring til 2023
2. Strategi 2023-2030
3. Studentrekruttering 2023
4. HMS-årsrapport

Andre saker
5. Total av alle ansettelsessaker i vitenskapelige stillinger i foregående år - 2022
6. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten 

(Unntatt offentlighet)
7. Evaluering av styrets arbeid

ORIENTERINGSSAKER 
a. Nygårdshøyden Sør 
b. Status for overføringen av Michael Sars senteret
c. Sluttrapportering til Forskningsrådet av GenderAct-prosjektet 


 EVENTUELT 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger

(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2023
b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2023
c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2023
d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger inkl. kvinneandel
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2023
e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2023

09.02.2023/ Niki Bashir


Anne Gine Hestetun
styreleder

Gunn Mangerud 
dekan