Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Reglement

Retningslinjer for forlengelse på master

Utfyllende regler til §6-7 (2) viser til fakultetets retningslinjer for forlengelse og forkortelse på masterprosjekt. Retningslinjene er under revisjon. Fram til retningslinjene er ferdig gjelder fakultetets tidligere utfyllende regler. Retningslinjene vises under. I de tilfeller der Forskrift for studium har andre regler, er det forskriften som gjelder.

Hovedinnhold

§ 8. Valg av oppgave

Programstyret for masterprogrammet skal sammen med veiledere sørge for at det til enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekter kan også bli utformet i en dialog mellom veileder og student. Tilgang til nødvendig eksperimentelt utstyr, programvare og datamateriell skal være dokumentert, og tidsplan skal være skissert.

Lang oppgave på 60 studiepoeng:

Studenter som er tatt opp til masterstudiet velger normalt en oppgave i løpet av 1. semester.

Senest to måneder inn i andre semester skal studenten ha utarbeidet en omtale av oppgaveprosjektet med informasjon om bakgrunn og mål for prosjektet. Prosjektskissen godkjennes av veileder. Prosjektskissen legges frem for programstyret.

Kort oppgave på 30 studiepoeng:

Studenter som er tatt opp til masterstudiet med en kort masteroppgave velger normalt en oppgave når det teoretiske pensumet er tilnærmet fullført, og senest én måned før slutten av det 3. semesteret.

Programstyret kan vedta egne utfyllende regler for utforming og presentasjon av prosjektskissen, samt tidsfrister for innlevering av denne. Disse skal godkjennes av studiestyret.

§ 8b Klausulering av mastergradsoppgaver

Innsynsforbud i eller klausulering av mastergradsarbeider som leveres til bedømmelse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, skal i størst mulig grad unngås. Det er veilederens og grunnenhetens ansvar, i samråd med kandidaten, å søke å begrense behovet for innsynsforbud.

Mastergradsarbeider som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven §13) skal underlegges innsynsforbud.

Mastergradsarbeider som ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt kan normalt ikke klausuleres. Etter søknad kan det likevel gis tillatelse til klausulering for et begrenset tidsrom, maksimalt fem år.

Komitémedlemmene kan bli bedt om å skrive under en taushetserklæring. Bedømmelseskomiteen må få tilgang til alt materiale uten innskrenkninger.

Den offentlige presentasjonen i forbindelse med den avsluttende muntlige mastereksamen (se §15) skal gjennomføres også for klausulerte masteroppgaver. For å ta hensyn til klausulerte oppgaver eller oppgavedeler kan følgende restriksjoner anvendes om nødvendig:

 • Tid og sted for den muntlige presentasjonen annonseres ikke
 • Sensible opplysninger eller data utelates i presentasjonen eller anonymiseres
 • Alle tilhørere skriver under på en enkel taushetserklæring før presentasjonen
 • I enkelte tilfeller praktiseres det halvoffentlighet, dvs kun instituttansatte og/eller prosjektdeltakere får tilgang til den muntlige presentasjonen.

Regler og rutiner for klausulering av masteroppgaver ved UiB, samt skjema for avtale mellom student og universitetet, er tilgjengelig i UiBs regelsamling[1].

§ 9. Mastergradsavtale

Studenten må være tatt opp på program før en mastergradsavtale med instituttet kan undertegnes. En mastergradsavtale består av en generell del, en veiledningsdel og en milepælsplan. I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning og andre ytelser for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge studentene har rett til å motta slik veiledning/ytelser. I avtalen blir det også bestemt om studenten tar en lang oppgave på 60 studiepoeng eller en kort oppgave på 30 studiepoeng. Det teoretiske pensumet blir utformet tilsvarende (60 studiepoeng for en lang oppgave og 90 studiepoeng for en kort oppgave).

Omfanget og varigheten av retten til veiledning og andre ytelser skal inntas i avtalen som en avtale mellom den enkelte student og vedkommende programstyre og veileder. Det er instituttets/programstyrets ansvar å sørge for at veiledningen er ivaretatt når veilederen har lengre fravær.

Milepælsplanen inneholder planlagt studieprogresjon.

Programstyret kan vedta egne tidsfrister for innlevering av mastergradsavtalen (3 deler). Med tanke på undervisningspåmelding i andre semester er det en fordel at milepælsplanen leveres senest i slutten av første semester.

Praktisering av avkorting av masterstudiet

For studenter som velger en lang masteroppgave kan tidligere utdanning innpasses slik at relevante kurs erstatter studiepoeng i det teoretiske masterpensumet. I samråd med veileder blir det satt opp en individuell plan for masterstudiet. Når tidligere utdanning erstatter hele eller deler av det teoretiske masterpensumet blir masterstudiet tilsvarende avkortet:

0-7 studiepoeng: Ingen avkorting

7,5-14,5 studiepoeng: ¼ semester avkorting

15-22 studiepoeng: ½ semester avkorting

22,5-30 studiepoeng: ¾ semester avkorting

30,5-37 studiepoeng: 1 semester avkorting

osv.

Selv om høstsemesteret er på 19 uker og vårsemesteret er på 21 uker telles begge som 20 uker i forbindelse med avkorting.

Endringer av masteravtalen må godkjennes av programstyret.

§ 10. Innlevering av oppgaven

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er godkjent for mastergraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

Masteroppgaven skal som hovedregel leveres elektronisk via Studentweb til Eksamensarkivet ved UiB innen den fristen som er fastsatt av instituttet. Dersom fristen er fastsatt kun som en dato, utløper den ved midnatt. Ved fristutløpet stenges Studentweb for videre innlevering. Når en frist faller på en lørdag, søndag, helligdag eller høytidsdag, forskyves fristen til neste ordinære virkedag.

Det elektroniske eksemplaret av masteroppgaven som leveres via Studentweb til Eksamensarkivet er det gyldige eksemplaret av oppgaven. Eventuelle trykte eksemplarer av oppgaven som benyttes i det praktiske sensurarbeidet skal være identiske med det elektroniske eksemplaret.

Studenten har anledning til å velge elektronisk tilgjengeliggjøring av masteroppgaven i Bergen Open Research Archive (BORA) når masteroppgaven er tildelt en bestått karakter. Det er en forutsetning at både studenten og veilederen for masteroppgaven har gitt sitt samtykke til elektronisk tilgjengeliggjøring i BORA.

Korte oppgaver på 30 studiepoeng får en tidsfrist og skal gjennomføres i løpet av ett semester. Dato for utdeling av oppgaven blir registrert i FS. Oppgaven leveres ett semester etter utdelingsdatoen.

Utdeling og innlevering av 30 studiepoengs oppgaver registreres ved instituttet/enheten som administrerer programmet. Oppgavene på 60 studiepoeng registreres ved innlevering.

Innleveringsfrister for masteroppgave for 60 sp:

Ved start på masterstudiene i høstsemesteret er innleveringsdato for oppgaven 1. juni i det fjerde semesteret etter opptak.

Ved start på masterstudiene i vårsemesteret er innleveringsdato for oppgaven 20. november i det fjerde semesteret etter opptak.

Innleveringsfristen korrigeres for eventuell avkorting på grunn av tidligere utdanning og eventuell forlengelse på grunn av permisjon eller andre grunner som er fastlagt i reglementet (se § 9 og § 11).

Det er innleveringsfri periode fra 1. juli - 31. juli om sommeren og fra 20. desember – 15. januar om vinteren. De innleveringsfrie periodene skal ikke telle med verken i avkorting av innlevering eller utsatt innlevering. Dersom en student får utsatt innlevering med 1 måned, blir ny frist 1. juli om sommeren, respektive 20. desember om vinteren. Får studenten imidlertid 1 ½ måned, vil innleveringsfristen bli 15. august om sommeren, respektive 31. januar om vinteren.

§ 11. Utsatt innlevering

For 60 studiepoengs oppgaver gjelder:

 1. Dersom oppgaven ikke kan innleveres innen fristens utløp, kan det søkes til programstyret om opptil 3 måneders tilleggstid når det foreligger tvingende grunner (se § 14 avsnitt b).
 2. Dersom oppgaven ikke er innlevert etter forlengelsen, må det søkes om ytterligere forlengelse før fristen, ellers regnes det som stryk.
 3. Det kan søkes om forlengelse maks tre ganger, men til sammen ikke mer enn 6 måneders forlengelse.

For 30 studiepoengs oppgaver gjelder:

 1. Dersom oppgaven ikke kan innleveres innen fristens utløp, kan det søkes til programstyret om opptil 6 uker tilleggstid når det foreligger tvingende grunner.
 2. Normalt kan forlengelse innvilges bare én gang.

Søknad om utsatt innlevering leveres senest 1 måned før innleveringsfrist. Det kreves en skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt en plan for fullføring. Alle søknader om utsettelse av innlevering undertegnes av både student og veileder. En slik søknad forutsetter at de to som søker er enige om veiledningsformen fram til den nye fristen. Programstyret kan innvilge eller avslå søknaden. Om nødvendig kan programstyret innkalle til en samtale mellom student, veileder og en representant fra programstyret. Denne innvilgede forlengelsen har ikke innvirkning på vurdering av oppgaven.

Masterstudenter som deltar i undervisningen av studieplanfestede emner som undervisningsassistent får forlenget studietiden på mastergrad tilsvarende. Undervisningen må være av et samlet omfang på minst 1 måned (20 arbeidsdager) før tiden forlenges. Omfanget av forlengelsen blir beregnet på grunnlag av avlønningsmodellen for undervisningsassistanse. Instituttene kan gi opptil 3 måneders forlengelse grunnet undervisning.

Ved utvekslingsopphold eller opphold på UNIS i løpet av mastergraden kan det søkes om inntil 3 måneders utsettelse. Utsettelsen må begrunnes.

For andre tvingende grunner for utsettelse se § 14 avsnitt b).

For alle forlengelser etter denne paragrafen justeres mastergradsavtalen tilsvarende.

§ 12. Bedømmelse av oppgaven

Masteroppgaven sensureres med bokstavkarakter A–F. Karakterskalaen brukes i henhold til de definisjoner og retningslinjer som er utarbeidet av de nasjonale fagrådene for bedømmelse av masteroppgaver, med basis i UHRs (Universitets- og høgskolerådet) generelle karakterbeskrivelser[2].

Masteroppgaver som er fellesarbeid bedømmes normalt med bokstavkarakter og presenteres individuelt. Programstyret kan vedta regler for bruk av fellesarbeid.

Utsatt innlevering med gyldig grunn (se § 14 avsnitt b) har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.

Ved bedømmelse av masteroppgave er det krav om minst to sensorer, hvorav den ene må være ekstern. Den eksterne sensoren skal ikke være tilknyttet UiB[3]. Programstyrene kan fastsette utfyllende regler for bruk av intern sensor eller fast intern eksamenskommisjon. Reglene skal godkjennes av studiestyret.

§ 13. Deltidsstudium

 1. Redusert studieprogresjon kan etter søknad innvilges (deltidsstudium[4]). Det kan søkes om mellom 20 og 50 % reduksjon. Minimum arbeidsbelastning er 50 % av fulltidsstudium.
 2. Deltidsstudium for hele masterstudiet kan bare innvilges ved valg av 60 studiepoengs oppgaver, med mindre det bare tilbys korte oppgaver i programmet, jfr. 13 d).
 3. Med mindre studieprogrammet bare tilbyr oppgaver av 30 studiepoengs omfang er det ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoengs oppgave. Deltidsstudium kan normalt bare innvilges for pensumdelen av studiet og før utdeling av masteroppgaven.
 4. Studieprogram som kun tilbyr korte oppgaver kan lage egne regler for deltidsstudium også for masteroppgaven. Reglene må godkjennes av Studiestyret.
 5. Studietiden på masterstudiet forlenges tilsvarende.
 6. Studieprogresjonen fastsettes i mastergradsavtale. Ved eventuelle endringer i progresjonen underveis i masterstudiet skal avtalen endres tilsvarende.
 7. Det kan søkes om deltidsstudium inntil 3 måneder før avtalt innleveringsfrist.

Eksempler:
Ved innleveringsfrist 1. juni må søknad om deltid leveres senest 28. februar.
Ved innleveringsfrist 20. november må søknad om deltid leveres senest 19. august.

Etter dette tidspunktet er det ikke lenger mulig å søke om overgang til deltidsstudium.

§ 14. Permisjon

 1. Studenter kan få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å oppgi noen grunn dersom de søker før innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan. Melding om permisjon må normalt gis innen utløpet av registreringsfristen. Ved permisjon utover ett år må søknaden begrunnes.
 2. Etter innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan kan det søkes om permisjon dersom det er nødvendig pga for eksempel egen sykdom, ektefelles/ektepartners/samboers sykdom, egne/ektefelles/ektepartners/samboers barns sykdom, tvungen verneplikt, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende, eller av andre tvingende velferdsgrunner. Permisjon kan også gis når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt, utenlandsopphold eller faglig relevante studier utenom programmet.
 3. Omsorgspermisjon gir rett til tilsvarende utsettelse. Ved sykemelding utsettes innleveringsfrist for både 60 studiepoengs og 30 studiepoengs oppgaver tilsvarende. Sykdommen må dokumenteres med sykemelding/legeerklæring og være av et omfang på minst 14 dager før tiden forlenges (spredte enkelte dager summeres normalt ikke). For kronisk syke må deltidsstudier vurderes.
 4. Ved permisjon etter disse regler skal mastergradsavtalen endres tilsvarende. Søknad om permisjon etter innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan skal alltid undertegnes av veileder.
 5. Ved permisjon lengre enn ett år for 60 studiepoengs oppgaver og lengre enn et halvt år for 30 studiepoengs oppgaver kan programstyret i samråd med veileder vurdere om det gis en ny oppgave.
 6. Programstyret kan innvilge eller avslå søknad om permisjon.

§ 15. Avsluttende mastergradseksamen

 1. Den avsluttende muntlige mastergradseksamen skal normalt avholdes innen utgangen av det 4. semesteret, og senest innen 2 måneder etter innlevering av masteroppgaven.
 2. Eksamen i hele masterpensumet må være fullført og bestått før avsluttende mastergradseksamen. Eksamen i eventuelt spesialpensum kan i spesielle tilfeller legges på samme dag som mastergradseksamen.
 3. Etter at masteroppgaven er innlevert og godkjent, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på rundt 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Ekstern sensor, intern sensor eller medlemmer fra en fast intern eksamenskommisjon og veileder(e) skal være til stede ved den offentlige presentasjonen. Det skal være satt en tentativ karakter på oppgaven før presentasjonen. Den tentative karakteren gjøres ikke kjent for studenten.
 4. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med ekstern sensor, intern sensor eller medlemmer fra eksamenskommisjonen og veileder(e). Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Etter at studenten har forlatt lokalet, bidrar veileder og evt. medveileder(e), med sine vurderinger av student og oppgave. Av særlig betydning er veiledernes inntrykk av studentens gjennomføring av forskningsoppgaven, grad av selvstendighet, forståelse og modenhet.
 5. Veileder(ne) forlater lokalet og ekstern sensor og intern sensor eller medlemmer fra en fast intern eksamenskommisjon bestemmer endelig karakter. Det er den endelige karakteren som gjøres kjent for kandidaten og som kommer frem på karakterutskriften.

§ 16. Stryk på oppgaven og ny eksamen

 1. Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, regnes det som endelig stryk. Med ”endelig stryk” menes at oppgaven ikke kan leveres på nytt i revidert eller supplert form.
 2. En oppgave som er innlevert innen fristens utløp, kan gis karakteren F/Stryk dersom den ikke tilfredsstiller minstekravene til en masteroppgave[5]. En slik oppgave kan leveres på nytt i revidert eller supplert form. Det skal da fastsettes ny frist for innlevering. Veileder og sensorene må gi en skriftlig vurdering om det er mulig å omarbeide oppgaven innen en bestemt frist.
  For 60 studiepoeng oppgave: Omarbeidet oppgave leveres innen tre måneder.
  For 30 studiepoeng oppgave: Omarbeidet oppgave leveres innen seks uker.
  Hvis den reviderte oppgaven får strykkarakter, er det endelig stryk.
 3. Hvis en oppgave gis tentativ karakter F/Stryk og ekstern og intern sensor eller medlemmer fra en fast intern eksamenskommisjon vurderer enstemmig at denne karakteren ikke vil kunne justeres opp ved presentasjon og diskusjon av oppgaven skal kandidaten ikke gis adgang til avsluttende presentasjon av oppgaven.
 4. Ny eksamen i masteremner/spesialpensa avholdes tidligst i semesteret etter forrige forsøk.
 5. Etter endelig stryk på oppgaven må det søkes om opptak på nytt for å få en ny oppgave. Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum.
 6. Ny oppgave kan tildeles bare én gang.
 

[1] 3.2 Reglement og retningslinjer fastsatt av universitetsstyret - Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og doktorgradsoppgaver ved Universitetet i Bergen, vedtatt av Universitetsstyret 15.09.05.

[2] Se Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet

[3] Se § 10 Habilitet ved sensur av masteroppgaver i Utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet

[4] Studenten har selv ansvar for å ta opp en eventuell tilpassing av studiefinansieringen med Lånekassen.

[5] Minstekravene til en masteroppgave er definert i Forskrift om krav til mastergrad, § 6 Krav til selvstendig arbeid