Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til ph.d.-programmet

Hvordan bli ph.d.-kandidat

Hovedinnhold

For opptak til ph.d.-programmet forutsettes det at søkeren har godkjent utdanning, tilstrekkelig finansiering og plan for gjennomføring av forskerutdanningen. Planen skal omfatte både forskningsprosjektet og opplæringsdelen.

Avlagt mastergrad eller tilsvarende, med karakteren C eller bedre i gjennomsnitt for henholdsvis spesialiseringen i bachelorgraden, masteremnene og for masteroppgaven.

Opptakskrav

Gjennomsnittskarakterene på henholdsvis spesialiseringen i bachelorgraden, emnene i mastergraden samt masteroppgaven må være C eller bedre i norsk karakterskala. Karaktergrense for opptak beregnes normalt som 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) for spesialiseringen i bachelorgraden, emnene i mastergraden samt masteroppgaven.

For opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kreves det at søkeren har en femårig mastergrad eller tilsvarende, i samsvar med beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Jf. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen §5-1.

Unntak fra krav om femårig mastergrad

Fakultet kan etter en helhetsvurdering unntaksvis godkjenne opptak av kandidater med mastergradsutdanninger fra akkrediterte institusjoner som er kortere enn 5 år, men minst 4 år. Dette gjelder for eksempel utenlandske mastergradsutdanninger som etter validering samlet sett tilsvarer en 4-årig normert høyere utdanning i Norge. Graden må: 1: være høyere grad (2. syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk), 2: inneholde et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng, og 3. søkeren må i tillegg dokumentere aktiviteter eller karaktersnitt utover vanlige krav.

Karakterkrav

Gjennomsnittskarakterene på henholdsvis spesialiseringen i bachelorgraden, emnene i mastergraden samt masteroppgaven må være C eller bedre i norsk karakterskala. Karaktergrense for opptak beregnes normalt som 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) for spesialiseringen i bachelorgraden, emnene i mastergraden samt masteroppgaven.

Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet

Engelskkrav:

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale søkere må dokumentere dette før tilsetning ved å ta en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

  • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
  • IELTS academic – International English Language Testing System. Minimum resultat: 6.5
  • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
  • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62
  • Vi godkjenner ikke en bekreftelse for "English is the medium of instruction" som erstatning for en godkjent språktest

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

  • søkere som har sin videregående skoleutdanning fra Norden, EU/EØS-land eller Sveits
  • søkere med minst ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
  • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
  • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et av de nordiske landene eller Nederland
  • søkere med fullført mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU/EØS-land eller Sveits.

I tillegg er disse søkerne unntatt kravet om engelsktest: landliste (NB! søkere fra EU/EØS-land trenger ikke dokumetere engelskkrav)

Krav til finansiering

Søkere til ph.d.-programmet skal normalt være tilsatt i en stipendiatstilling ved UiB eller andre samarbeidsinstitusjoner. Finansiering for forskningsprosjektet og levekostnader må være avklart på søknadstidspunktet, og søkere må ha etablert kontakt med en veileder ansatt på UiB.

Når kan man søke om opptak til forskerutdanningen / Frist for søknad etter tilsetting

Opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet foregår fortløpende. Frist for å søke om opptak er to (2) måneder etter tiltredelse i stillingen eller etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. 

Søknaden sendes fra kandidaten til instituttet der kandidaten skal ha sin faglige tilhørighet. Dette gjelder også for kandidater som er tilsatt i eksterne bedrifter/institusjoner.

Det er lenke til søknadsskjema nederst på denne siden.

Søknadsskjema

Søknad om opptak til forskerutdanningen sendes ved å fylle ut og sende inn det elektroniske søknadsskjemaet du finner lenke til under. Søknaden med vedlegg blir sendt direkte til det instituttet du skal være tilknyttet.

Det er laget en veiledning til utfylling av søknadsskjemaet. Vi anbefaler at du åpner veiledningen og har den tilgjengelig mens du fyller ut søknadsskjemaet.

Avtale om opptak (ph.d.-avtalen)

Kandidaten skal sende inn "Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning" (ph.d.-avtalen) til en frist som er gitt i opptaksbrevet, normalt senest tre (3) uker etter at opptaksbrevet er datert.