Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Karaktersetting av masteroppgaver innenfor MNT-fagene

For studenter som er tatt opp til masterprogram i et MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag) fra høsten 2012 gjelder det nye felles retningslinjer og nye karakterbeskrivelser ved karaktersetting av masteroppgaven.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sammen med institusjonene og det nasjonale rådssystemet arbeidet for å koordinere bruken av karakterskalaen. Et tiltak har vært å henstille til de nasjonale fakultetsmøtene om å utarbeide fagspesifikke karakterbeskrivelser.

Det nasjonale fakultetsmøte i realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) ønsker å få en felles forståelse og praktisering av de forskjellige karakterene på masteroppgavene innen MNT-fagene. I 2010 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet et felles forslag til karakterbeskrivelser for masteroppgaver innen MNT-fag, samt veiledninger for sensorer og veiledere, og et standardisert sensurskjema basert på de nye karakterbeskrivelsene.

Gjeldende fra studieåret 2012/2013

Sensurering av masteroppgaver etter de nye karakterbeskrivelsene og nye retningslinjer gjelder for studenter som begynner på et 2-årig masterprogram eller som starter på sitt 4. år i et 5-årig integrert masterprogram studieåret høsten 2012 eller senere.

Det er et prinsipp at studenter som begynner på et masterprogram skal vite hvilke krav som settes til dem og hvilke kriterier som ligger til grunn for vurdering.

Notater fra arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har bestått av

  • Carl Henrik Gørbitz (UiO, NFmR, leder)
  • Trond Schumacher (UiO, NFmR)
  • Mette Mo Jakobsen (HiO, Nrt)
  • Kristin Kjøglum (student, NTNU, NFmR)
  • Ole-Gunnar Søgnen (HiB, Nrt)
  • Vidar Thue-Hansen (UMB, Nrt)
  • Hanne Sølna (Utdanningsutvalget, UiO, NFmR, sekretær)

Dokumenter i saken

Også andre fagområder blir nå oppfordret av KD og UHR til å lage nye karakterbeskrivelser og retningslinjer for karaktersetting tilsvarende som for MNT-fagene.