Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Fullføring

Innlevering, bedømmelse og disputas

Informasjonen nedenfor gir en oversikt over de siste fasene av ph.d.-utdanningen; fra innlevering, til bedømmelse, prøveforelesning, disputas og promosjon. Komplett informasjon om disse fasene finnes i ph.d.-forskriften og i de utfyllende retningslinjene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

avhandling
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Ph.d.-graden blir gitt på grunnlag av:

  • En godkjent opplæringsdel, eller en annen godkjent faglig opplæring eller kvalifikasjon

  • En godkjent doktorgradsavhandling og et tilfredsstillende forsvar

  • En godkjent prøveforelesning i et tema som er gitt av bedømmelseskomiteen

Det skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering av avhandlingen til disputas.

Innlevering

Når kandidaten mener at avhandlingen er klar for bedømmelse, leveres avhandlingen inn til fakultetet ph.d.-kandidaten er knyttet til. Det er normalt at avhandlingen først leveres inn når også hovedveileder mener at kvaliteten er god nok. En søknad om å få avhandlingen bedømt, skal følge avhandlingen. Avhandlingen leveres inn i det antall eksemplarer som fakultetet fastsetter.

I tillegg til søknad og avhandling skal det følge:

  • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer
  • Medforfattererklæringer, hvor dette er påkrevd
  • Erklæring om ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
  • Erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Hvis dette ikke har blitt ordnet før innlevering, kan ikke bedømmingsprosessen settes i gang.

Ved innlevering til bedømming kan kandidaten velge hvor avhandlingen skal trykkes og i hvilket format. Etter at avhandlingen har blitt godkjent for disputas, må trykkingen foregå ved trykkeriet som UiB har avtale med, og oppfylle noen minstekriterier for format. Den sistnevnte prosessen står beskrevet på websiden "Trykking og publisering", som vises nederst på siden.

Bedømmelse

Kandidaten søker til instituttet om å få avhandlingen bedømt senest 12 uker før planlagt disputas. Opplæringsdelen må være endelig godkjent før kandidaten kan søke om bedømmelse av avhandlingen.

Til å bedømme avhandlingen oppnevner fakultetet en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Ett av medlemmene skal komme fra det aktuelle fakultet, og oppnevnes til komiteens leder. To av komitémedlemmene skal være uten tilknytning til UiB. Komiteen skal normalt settes sammen slik at begge kjønn er representert. Veilederne kan ikke være medlem av komiteen. 

Det bør normalt ikke gå mer enn én måned fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten underrettes om komiteens sammensetning. Komiteens innstilling skal normalt foreligge senest tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Komitéen gir en begrunnet innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 

En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i omarbeidet utgave. Ny innlevering kan først skje seks måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.

Errata

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Frist for søknad om retting av formelle feil er senest én uke etter at kandidaten har mottatt innstillingen, og kan bare skje én gang. Det er laget en mal for errata.

En godkjent errata-liste skal alltid følge avhandlingen når det gjøres endringer. Verken den rettede versjonen av avhandlingen eller erratalisten skal oversendes bedømmelseskomiteen. Errata-listen sendes til instituttet, instituttet vurderer om de ønskede endringene kan godkjennes som formelle feil, og sender erratalisten til fakultetet for godkjenning og signering. Erratalisten legges som innstikk i avhandlingen som er tilgjengelig under disputasen.

En ph.d.-avhandling skal bedømmes nøyaktig slik den er levert inn. Kandidaten kan én gang søke om å rette formelle feil som ikke påvirker det faglige innholdet, før endelig versjon av avhandlingen trykkes og/eller publiseres i BORA. Formelle feil inkluderer retting av skrivefeil og rene språkfeil, manglende tegnsetting, korrigering av referanser, sidelayout, tekstformat o.l. Retting av formelle feil innebærer at teksten kan gjøres mer meningsbærende eller språklig korrekt, meningsinnholdet i teksten kan ikke presiseres eller endres. Endringer i tabeller godkjennes ikke som errata. Bestemmelsen om at det ikke kan foretas substansielle endringer gjelder også dersom kandidaten før disputas får melding om at en innlevert artikkel er godkjent eller utgitt av et forlag, men i omarbeidet form. Det er det innleverte artikkelmanuset som skal legges til grunn i disputasen, men kandidaten kan i forordet til avhandlingen som trykkes opp til disputasen, vise til den endelige tidsskriftsartikkelen.

Trykking og pressemelding

Trykking skal settes i gang når avhandlingen er godkjent. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes. På siden "Trykking og publisering" nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem for å trykke opp doktoravhandlingen.

Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å gjøre avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland. Sammendraget skal følge avhandlingen.

Minimum 3 uker før før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding. Pressemeldingen leveres i Avhandlingsportalen under overskriften "pressemelding" Mer informasjon finner du her.

Prøveforelesning

Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, skal ph.d.-kandidaten holde en prøveforelesning. Prøveforelesningen er en selvstendig del av bedømmelsesprosessen. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.Prøveforelesningen skal være over et oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen bestemmes av fakultetet og kunngjøres for doktoranden ti virkedager før forelesningen.

Prøveforelesningen skjer på avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.

Prøveforelesningen skal normalt avholdes senest 3 uker før disputas.

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komitéen som den opprinnelige, dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet.

Disputas

Disputasen finner sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og innen to måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Disputasen skal være offentlig, og kopier av avhandlingen må være tilgjengelig for publikum i auditoriet. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og oppnevnes av fakultetet.

Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen og bedømmelsen av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Første opponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Det enkelte fakultet kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-kandidaten og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomitéen en innberetning til fakultetet, der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen.

Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

 

Se denne siden for detaljert informasjon.