Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplan for utdanning

Studieprogrammene ved Det medisinske fakultet skal ha høy kvalitet, være forskningsbaserte, legge til rette for livslang læring, utvikle evnen til kritisk tenkning og samarbeid og være innrettet i samsvar med nasjonale prioriteringer og samfunnets behov.

Student leser
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Last ned en PDF av handlingsplanen her: Utdanning

Planen har følgende mål og tiltak:

Mål 1. Vi skal satse på studentene ved å rekruttere dyktige og motiverte studenter, og sørge for at våre kandidater er etterspurte i arbeidsmarkedet

Tiltak

 1. Vi skal gjennomføre analyser av søkeatferd og øke bruken av digital løsninger for studentrekruttering, herunder sosiale medier
 2. Vi vil øke andelen studenter med våre studieprogram som førstevalg med 25% fra 2017 til 2020
 3. Vi vil bidra til å øke svarprosenten i Studiebarometeret til over 60%, ha økt fokus på resultatene, følge opp påviste svakheter samt kommunisere resultatene og oppfølgingen til studentene
 4. Vi vil sørge for en sterk og godt organisert mentorordning for medisinstudiet og utrede mentordninger for alle profesjonsstudiene
 5. Vi vil styrke muligheter for internasjonal utveksling og kvalitetssikre eksisterende avtaler for alle studieprogram
 6. Vi vil arbeide for innføring av kvoteordninger for det underrepresenterte kjønn ved opptak til medisin- og odontologistudiet og gjennomføre en utredning av kvoteordninger for andre studieprogrammer
 7. Vi vil sikre rekruttering til forskerlinjene i medisin og odontologi ved å tilby studentene gode vilkår og forskningsoppgaver med tanke på fremtidig doktorgrad og senere akademisk og yrkesmessig karriere

 

Mål 2. Vi skal satse på underviserne ved å sikre at de har tilstrekkelige pedagogiske kvalifikasjoner og gjennomfører kunnskapsbasert undervisning ved bruk av moderne og effektive læringsmetoder

Tiltak:

 1. Vi vil sikre at alle fast tilsatte undervisere har pedagogisk basiskompetanse og etablere pedagogisk opplæring for undervisere som ikke har et slikt tilbud gjennom Program for universitetspedagogikk
 2. Vi vil omgjøre praksislæreravtalene om undervisning i primærhelsetjenesten og spesialistpraksis til faste universitetslektorstillinger og vitenskapelige stillinger for fastleger og praktiserende spesialister, slik at vi sikrer forutsigbare praksisplasser
 3. Vi vil belønne eksterne kliniske undervisere som «clinical instructors» ved å gi tilgang til UiBs bibliotekressurser og digitale lærerressurser
 4. Vi vil sørge for at fakultetet og instituttene arrangerer seminarer, kurs og fagdager i universitetspedagogikk og lærings- og vurderingsformer
 5. Vi vil sikre at studieadministrasjonen og alle undervisere bruker Mitt UiB, og vil sikre god bruk gjennom kurs og opplæring.
 6.  Vi skal øke bruken av digitale plattformer for læring og evaluering, herunder utrede bruk av UiBs læringslab i Media City Bergen
 7.  Vi skal utrede nye lønnsinsentiver og premieringsordninger, slik at aktiviserende og nyskapende undervisning belønnes, for eksempel gjennom ordninger for «fremragende underviser»

 

Mål 3. Vi skal satse på studiekvaliteten ved å styrke det pedagogiske, fysiske og sosiale læringsmiljøet

Tiltak:

 1. Vi vil utrede organiseringen og styrkingen av Enhet for læring, herunder å sikre at enheten har minst to årsverk ved utgangen av 2018
 2. Vi skal utvikle fremragende undervisningskvalitet og undervisningsmiljøer som kan gi grunnlag for en søknad om å få tildelt et Senter for fremragende undervisning i dekanatperioden
 3.  Vi skal stimulere til pedagogisk forskning og forskningsbasert evaluering av studier og studieelementer
 4.  Vi vil sikre at fakultetets fysiske læringsmiljøer utformes for effektiv læring, basert på pedagogisk fagkunnskap
 5.  Studentene skal tilbys flere og bedre tilgjengelige lesesalsplasser og grupperom, flere tekniske løsninger i form av eksempelvis nettilgang, strømuttak, PC-stuer, skrivere, samt bedre tilgang til nødvendig ferdighetstrening for profesjonsutdanningene
 6.  Vi vil videreutvikle kvaliteten på våre praksisplasser i primærhelsetjenesten, spesialistpraksis, farmasøytpraksis og ved de samarbeidende sykehusene ved å følge opp innholdsbeskrivelser for pasientnær undervisning og evaluering med vekt på kliniske ferdigheter, profesjonsrolle og kommunikasjonsevner
 7. Vi skal legge til rette for studentdrevet forskning og innovasjon, blant annet ved premieringsordninger for publisert hovedoppgave eller masteroppgave

Mål 4. Vi skal tilpasse studieprogrammene til samfunnets behov samt fagenes vitenskapelige utvikling og yrkesmessige innhold, spesielt ved å gjennomføre nødvendige endringer tilpasset samhandlingsreformen

Tiltak:

 1. Vi vil utvikle innholdet i Helsecampus Årstadvollen slik at det støtter opp om prioriteringene i den nasjonale HelseOmsorg21-strategien (HO21) og sikre undervisning, forskning og innovasjon ut fra primærhelsetjenestens egne premisser og særegne behov
 2.  Vi skal fortsette implementering og kvalitetssikring av ny studieplan i medisin, med første fullførte kull våren 2021
 3.  Vi skal revidere studieplanen i odontologi og vedta ny plan innen utgangen av 2018
 4.  Vi skal foreta nødvendige evalueringer og omstruktureringer av fakultetets masterprogram
 5. Vi vil rekruttere motiverte og engasjerte ledere og medlemmer til programutvalgene og styrke kompetansen i utdanningsledelse
 6. Vi skal arbeide for fullfinansierte studieplasser i farmasi
 7. Vi skal utrede muligheten for en klinisk master i kiropraktikk
 8. Vi vil arbeide for ytterligere nasjonal samordning av eksamener i profesjonsstudiene
 9. Vi skal utrede muligheten for 100 ekstra studieplasser i medisin ved å utnytte ny teknologi samt praksisplasser på hele Vestlandet