Hjem
Det medisinske fakultet

Retningslinjer for prosjekteier- og partnerskap

Retningslinjer for prosjekteier- og partnerskap for prosjekter der Det medisinske fakultet, UiB, og Helse Bergen, samarbeider.

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet (MED) og Helse Bergen (HBE) har utarbeidet en avtale for å regulere prosjekteierskap og partnerskap i eksternt finansierte forskningsprosjekter der begge parter deltar vesentlig med kompetanse og/eller ressurser, inkludert infrastruktur (avtalen kan leses i sin helhet her). Hensikten er å fremme forskningssamarbeid og å øke forskningsvirksomheten og ressurstilgangen til medisinsk forskning i Bergen.

Dette dokumentet angir retningslinjer som konkretiserer avtalepunktene. Formålet med retningslinjene er å sikre at og avdelinger og fagmiljøer ved HBE kjenner til prosjekter som planlegges, slik at det kan legges til rette for god gjennomføring og bedre samhandling rundt forskningsprosjekter mellom MED og HBE.

Retningslinjer

Prosjekteierskap

  1. Prosjektet skal legges til prosjektleders hovedarbeidsgiver.
  2. Hvis prosjektleder har tilnærmet lik ansettelse hos både MED og HBE (typisk 50:50 eller 50:70) skal den samlede forskningsinnsatsen fra partenes deltagere i hele prosjektperioden, konkretisert i form av dedikert arbeidstid til prosjektet, vektlegges når prosjekteierskap avgjøres.
  3. Ved særlig omfattende prosjekter (f.eks. SFF, SFI) skal prosjekteierskap avgjøres av prodekan forskning (MED) og forskningsdirektør (HBE) med utgangspunkt i 1), men det skal i tillegg tas hensyn til sammensetningen av konsortiet og gjennomføringsplanen for prosjektet.

Partnerskap, planlegging og gjennomføring av prosjekt

  1. MED og HBE skal inngå som partner i hverandres prosjekter hvis de bidrar vesentlig til den vitenskapelige utformingen eller til gjennomføringen av prosjektet. Med bidrag menes f.eks. vesentlig intellektuelle bidrag i prosjektutviklingen, vesentlig bruk av kompetanse knyttet til infrastruktur eller innsamling av pasientdata/materiale.
  2. Hvis pasientmateriale/opplysninger, infrastruktur eller personell fra HBE planlegges brukt i forskningsprosjekt forankret ved MED, skal HBE informeres i starten av søknadsprosessen gjennom e-post til administrativ leder ved enhet for Forskning og innovasjon i HBE
  3. Hvis infrastruktur, forskningsdata eller personell fra MED planlegges brukt i forskningsprosjektet som er forankret ved HBE, vil aktuell administrasjonssjef informeres i starten av søknadsprosessen av administrativ leder ved enhet for Forskning og innovasjon, HBE.
  4. Prosjektledere ved MED skal sende prosjektbeskrivelse og budsjett administrativ leder ved enhet for Forskning og innovasjon, HBE senest 3 uker før søknadsfrist. Administrasjonssjef ved aktuelt institutt på MED, vil motta prosjektbeskrivelse og budsjett senest 3 uker før søknadsfrist hvis MED er partner.
  5. Ved tilslag på søknad om ekstern finansiering skal prosjektleder informere partneren om tilslaget (administrativ leder ved enhet for Forskning og innovasjon, HBE og administrasjonssjef ved aktuelt institutt ved MED).