Hjem
Det medisinske fakultet
Medisinstudiet

Læringsmål for akademisk søyle

Hovedinnhold

Kunnskaper

Etter fullført studium skal kandidaten kunne:

 • kjenne til akademisk tenkemåte og filosofiske perspektiv på kultur og dannelse, særlig innen helsevitenskapene
 • vite hva som kjennetegner medisinsk vitenskap
 • kjenne til etiske og juridiske forhold i medisinsk forskning
 • kjenne til grunnleggende metoder i medisinsk forskning
 • vite hvordan man skal vurdere medisinsk praksis i forhold til ny forskning
 • vite hvordan en vitenskapelig artikkel skal bygges opp
 • kjenne til forskningsprosesser med forholdet mellom tema, problemstilling, forskningsstrategi og forskningsdesign

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten kunne:

 • kunne finne frem til, systematisere og nyttiggjøre seg av medisinsk vitenskapelig litteratur
 • kunne bedømme om en medisinsk artikkel oppfyller grunnleggende vitenskapelige krav
 • kunne formidle eget og andres vitenskapelige arbeid skriftlig og muntlig
 • kunne vurdere og begrunne forskningsstrategi, forskningsdesign og metodevalg
 • kunne prinsipper for adekvat statistisk analyse av et medisinsk tallmateriale

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten kunne:

 • reflektere over forskningens rolle i medisinsk kunnskapsproduksjon og betydningen for klinisk praksis
 • ha evne til å reflektere kritisk over vitenskapelig litteratur, medisinsk praksis og kunne delta i diskusjoner
 • kjenne ansvaret for pasienten ved kliniske studier
 • vise en ansvarlig holdning når det gjelder forskningsetikk og redelighet i forskning