Hjem
Det medisinske fakultet

Utfyllende reglement for studenter ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet utenfor EU/EØS-området

Vedtatt av styret for Det medisinske fakultet 25/8-2021 i sak 55/21, etter sak 30/21 vedtatt i PU-møte 11/6-2021.

Hovedinnhold

§ 1 Virkeområde

Reglementet gjelder for studenter som er tatt opp til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med odontologisk grunnutdanning fra læresteder utenfor EU/ EØS-området ved Universitetet i Bergen.

Formålet med programmet er at personer som nevnt i første avsnitt, og som har fått avslag på søknad om autorisasjon, kan oppnå innvilgelse av autorisasjon som tannlege etter fullført studieløp og bestått eksamen i programmet.

Reglementet er utformet i samarbeid med autorisasjonsmyndighetene og utfyller Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter, Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen, Utfyllende studiereglement ved Det medisinske fakultet, Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning og Lov om helsepersonell.

Kvalifiseringsprogrammet omfatter fagområdene:
•    Odontologiske biomaterialer
•    Samfunnsodontologi
•    Farmakologi
•    Kjeve- og ansiktsradiologi
•    Kjeveortopedi
•    Endodonti
•    Periodonti
•    Pedodonti
•    Kariologi
•    Oral kirurgi og oral medisin
•    Oral protetikk
•    Gerodontologi

Kvalifiseringsprogrammet har en normert studietid på 1,5 år og gir 90 studiepoeng. Etter fullført og bestått utdanning har kandidatene kunnskaper og kliniske ferdigheter på nivå med norsk integrert master i odontologi. Med denne dokumentasjonen vil kandidatene igjen kunne søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannlege og få denne innvilget.

§ 2 Studiene

Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsstudium. Undervisningen tilpasses noe til hvert kull på bakgrunn av studentenes erfaring, kunnskaper og ferdigheter. Undervisningsomfanget er normert til minimum 36 timer i ca. 40 uker per år.

Studenter på Kvalifiseringsprogrammet forplikter seg til å følge timeplanen og studieplanen som foreligger for programmet, jf.§ 9, første ledd om obligatorisk undervisning.
 
§ 3 Opptak

3.1    Opptaksorgan

Det medisinske fakultet ved Programutvalg for odontologiske fag er ansvarlig for opptak til Kvalifiseringsprogrammet.

3.2    Formelle opptakskrav

1.    Odontologisk grunnutdanning. Denne skal dokumenteres og være jevngodhetsvurdert av autorisasjonsmyndighetene (Helsedirektoratet, HDir) ved en søknad om norsk autorisasjon som tannlege. HDir baserer vurderingen på faglige råd fra de odontologiske fagmiljøene. Dersom HDir gir avslag på søknaden om autorisasjon i sitt vedtaksbrev og anbefaler enten direkte eller indirekte at opptak og fullføring av Kvalifiseringsprogrammet vil kunne føre til autorisasjon som tannlege på et senere tidspunkt, oppfylles dette formelle opptakskravet. Utdanningen kan ikke dokumenteres på andre måter enn det som er bestemt her.
•    Det åpnes for et midlertidig fritak fra dette kravet. Dette må det søkes om, og det skal dokumenteres vesentlige, faglige grunner til at et slikt fritak kan innvilges. Denne dokumentasjonen skal foreligge innen søknadsfrist. Det må videre dokumenteres at opptakskravet er oppfylt før studiestart, dersom søker er funnet kvalifisert gjennom opptaksprøven og har blitt tilbudt studieplass. Dersom dokumentasjonen ikke foreligger før studiestart, vil tilbudet om studieplass falle bort. Dette iht. § 6.1 i Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen.
2.    Ferdigheter i norsk i henhold til de språkkrav som stilles til grunnutdanningen i Samordna opptak. Kravene til norsk må være oppfylt og dokumentert før det aktuelle opptaket er ferdigstilt.
3.    Ferdigheter i engelsk i henhold til de språkkrav som stilles til grunnutdanningen i Samordna opptak. Kravene til engelsk må være oppfylt og dokumentert før det aktuelle opptaket er ferdigstilt.
4.    Norsk bostedsadresse på søketidspunktet.

3.3    Vurdering av formelle opptakskrav

En komité bestående av to fagpersoner, oppnevnes av Programutvalget for odontologiske fag og skal vurdere om søkerne har oppfylt de formelle opptakskravene. Alle søkerne som tilfredsstiller disse kravene, vil få tilbud om å gå videre i opptaksprosessen og avlegge praktisk opptaksprøve, del 1

3.4    Opptaksprøve, del 1, praktisk

Prepareringstester innen endodonti, kariologi og oral protetikk. Testen vurderes av fagpersoner innen hver av de tre disiplinene til godkjent/ ikke godkjent. Den må være godkjent for å kunne gå videre til del 2. Varighet: 5 timer.

3.5    Opptaksprøve, del 2, teori og intervju

•    Skriftlig prøve i kjeve- og ansiktsradiologi, kariologi, periodonti, oral protetikk, endodonti, pedodonti, og kjeveortopedi med innslag av pre- og parakliniske problemstillinger. Besvarelsene vurderes samme dag av fagpersoner innen hvert fag (utpekes av seksjonslederne) der det gis poeng og mer utfyllende kommentarer. Varighet: 4 timer.
•    Intervju påfølgende dag, basert på søkerens grunnutdanning, erfaring, prepareringstest og skriftlige prøve. Intervjuet gjøres av to fagpersoner utpekt av programutvalgsleder. Intervjuet gjennomføres på norsk. Fagpersonene kan be om at søker kommenterer en klinisk problemstilling muntlig. Varighet: ca. 1 time.

•    Fagpersonene som gjør intervjuene, foretar en summering av poeng fra den praktiske og teoretiske opptaksprøven for hver enkelt søker samt poeng fra intervjudelen. Søkere som vurderes som kvalifiserte rangeres etter poengmessig uttelling. Opptaksprøvens ulike deler vektes likt. Tilbud blir gitt ut fra antall tilgjengelige studieplasser på programmet.Opptaket vedtas i Programutvalget for odontologiske fag.

3.6    Begrensninger ved opptak

I.    Dersom søker har hatt mer enn 10 års fravær fra tannlegeyrket eller det er mer enn 10 år siden søker tok sin odontologiske grunnutdanning uten yrkesutøvelse som tannlege i etterkant, anses ikke Kvalifiseringsprogrammet som egnet utdanningsvei for å oppnå norsk autorisasjon som tannlege, og søkeren vil ikke få tilbud om å delta ved opptaksprøvene. Søker anbefales å søke om opptak til integrert master i odontologi.
II.    Antall forsøk på opptaksprøvene er avgrenset til 3 ganger. Kun ett forsøk kan gjennomføres i samme opptak.

3.7    Opptakstidspunkt

Opptaksprosessen starter ca. ett år før planlagt studiestart. Ettersom programmets varighet er 1,5 år, innebærer dette en vekselsvis opptaksutlysning høst og vår. Opptaket kunngjøres på nettsidene til programmet.

§ 4 Studierett

Det medisinske fakultet tildeler kandidaten studierett ved opptak til Kvalifiseringsprogrammet.

Studieretten omfatter:

4.1    Rett og plikt til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for Kvalifiseringsprogrammet.

4.2    Rett til veiledning og til å bruke andre undervisningsressurser på lik linje med andre studenter ved Universitetet i Bergen. Rettighetene forutsetter at plikt til semesterregistrering og betaling av semesteravgift er overholdt iht. til gjeldende frister, 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Det kan gis dispensasjon fra overholdelse av nevnte frister ved dokumentert gyldig fravær, jfr. § 5.

4.3    Rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen, beskrivelsen av de obligatoriske aktivitetene og reglement for Kvalifiseringsprogrammet.

4.4    Obligatorisk frammøte ved studiestart. Manglende frammøte medfører tap av studierett. Programutvalget for odontologiske fag kan gi dispensasjon ved gyldig fravær, se § 5. Gyldig fravær må dokumenteres som bestemt i § 5.

4.5    Rammene for studieretten er regulert i studieplanen for Kvalifiseringsprogrammet og den kontinuerlige vurderingen av hver enkelt student og hvert enkelt kulls progresjon og forkunnskaper. Studieplanen gir rammer for minstekrav til undervisningsmengde. Undervisningsmengden og - lengden justeres etter studentenes odontologiske bakgrunn og forkunnskaper.

4.6    Dersom en students studierett har falt bort med bakgrunn i regler om progresjon og vurderingsgjentak, har vedkommende ikke rett til å søke opptak til Kvalifiseringsprogrammet på nytt.


§ 5 Gyldig fravær
 
5.1    Fravær

Fravær forstås som manglende oppmøte til eksamen, obligatorisk undervisning og studiestart. Gyldig fravær forstås som berettiget fravær som ikke sanksjoneres.

5.2    Definisjon av gyldig fravær (iht. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.10):
a)    Egen og barns sykdom med de begrensningene som fremgår av Arbeidsmiljøloven § 12-9
b)    Fødsel
c)    Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker av påkrevd oppmøte eller overholdelse av tidsfrist
d)    Begravelse eller bisettelse jfr. foregående punkt
e)    Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted (eks rettsinstans) det tidspunktet oppmøte eller overholdelse av tidsfrist er påkrevd

5.3    Krav til dokumentasjon av gyldig fravær
a)    Sykdom og fødsel skal dokumenteres med attest fra lege eller annen fagkyndig person. Attesten må stadfeste at studenten av helsemessige årsaker ikke har kunnet overholde påkrevd tidsfrist eller oppmøte og at den gjelder for nærmere angitt tidsrom/ tidspunkt. Attest ved avbrudd av avsluttende eksamen skal være utstedt på den aktuelle eksamensdagen.
b)    Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ingen annen dokumentasjon.
c)    Ved pålegg fra offentlig myndighet om oppmøte annet sted, kreves selve pålegget som dokumentasjon.

§ 6 Permisjoner

6.1    Korttidspermisjon
Korttidspermisjon defineres som permisjon som har varighet fra en dag til en uke. Studentene ved Kvalifiseringsprogrammet søker berørte fagseksjoner om korttidspermisjon. Dersom permisjonen innvilges, må fagseksjonene sørge for evt. individuell tilrettelegging av undervisning tapt i permisjonstiden. Permisjonen skal begrunnes.

6.2    Langtidspermisjon
Langtidspermisjon defineres som permisjon med varighet utover én uke. Søknader om langtidspermisjon må begrunnes og dokumenteres.

Dersom studenten søker om langtidspermisjon, skal søknaden rettes til Programutvalget for odontologiske fag og dokumenteres, se ellers § 5 punkt 5.3. Studenten overføres da til neste kull ved Kvalifiseringsprogrammet.

§ 7 Opphør av studierett

Studieretten opphører:
(1)    Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet.
(2)    Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter beskrevet i dette reglementet.
(3)    Dersom studenten har blitt funnet uskikket til tannlegegjerningen iht. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
(4)    Ved manglende studieprogresjon iht plan for obligatoriske aktiviteter.
(5)    Dersom studenten har benyttet maksimalt antall vurderingsforsøk (tre).
(6)    Når studenten har fullført og bestått studieprogrammet.
 
Tidsbegrensning i studieløpet:
Dersom studenten ikke følger normert progresjon i studiet, kan studieretten forlenges med inntil ett semester.

§ 8 Studieprogresjon

8.1    Studenten skal gis varsel om manglende studieprogresjon og gis anledning til å hente seg inn igjen før evt. regelen om tap av studierett kan tre i kraft.
8.2    Studenten forplikter seg til aktivt å delta i utarbeidelse av individtilpasset opplegg dersom studieprogresjonen ikke samsvarer med normert studieløp.
8.3    Hver enkelt, kliniske fagseksjon forplikter seg til å gi studenten en orientering om progresjon og vurdering av faglig nivå hvert semester. Fagseksjonene skal gi konstruktiv veiledning for videre studium.
8.4    Ved manglende studieprogresjon faller studieretten bort i tråd med § 7 (4).


§ 9 Undervisning

All undervisning er obligatorisk med unntak av forelesninger. Undervisningen består utenom dette av seminarer, praksistjeneste, kortvarige kurs holdt av interne og eksterne kursholdere, samt klinisk tjeneste ved Kvalifiseringsklinikken og Universitetsklinikken. Undervisningen skal gjennomføres i den rekkefølgen den blir tilbudt. Det er krav om minimum 90% deltagelse i all obligatorisk undervisning.

All undervisning administreres av Institutt for klinisk odontologi. Undervisningen evalueres av studentene hvert semester. Helsedirektoratet informeres om utfallet av studentevalueringene.

Det er ikke mulig å søke om fritak fra undervisningsaktiviteter, selv ikke med bakgrunn i emner fra odontologisk grunnutdanning eller doktorgradsarbeid.

§ 10 Vurderingsform og avsluttende kasuseksamen

Ved Kvalifiseringsprogrammet skal det avlegges avsluttende, teoretiske prøver i fastsatte fagområder i henhold til vedtatt studieplan. All klinisk tjeneste og alle teoretiske prøver må være godkjent før kandidaten kan avlegge avsluttende kasuseksamen. Teoretiske prøver kan gjennomføres inntil tre ganger. Kandidatene skal ha oppnådd et læringsutbytte som er jevngodt med læringsutbyttet for kandidater ved Integrert masterprogram i odontologi. All klinisk tjeneste og alle teoretiske prøver blir vurdert til godkjent/ ikke-godkjent.

Rammer for avsluttende kasuseksamen:
1)    Kandidaten får tildelt en egnet pasient. Kandidaten skal ta opp en fullstendig journal på pasienten, inkl. nødvendige kliniske bilder, røntgenbilder, studiemodeller og andre relevante undersøkelser.
2)    Kandidaten skal stille diagnose(r) og lage en behandlingsplan for pasienten. Eventuelle behandlingsalternativer skal diskuteres med pasienten og alternativene foreslås i prioritert rekkefølge. Økonomiske aspekter og prognostiske forhold ved de ulike alternativene må klargjøres for pasienten.
3)    Tidsramme for undersøkelsen og journalopptaket er 3 timer.
4)    Kandidaten får 24 timer til å utarbeide en digital kasuspresentasjon som skal ha en varighet på ca. 20 minutter. Presentasjonen skal presenteres for eksamenskommisjonen.
5)    Programutvalget for odontologiske fag oppnevner eksamenskommisjonen bestående av minimum 2 medlemmer. Begge medlemmene skal være fagpersoner innen fagområder som er aktuelle ut fra kasuspasientens behandlingsbehov og med minimum klinisk spesialkompetanse. En fagperson innen relevant fagområde skal også ha undersøkt og samtalt med kasuspasienten etter at kandidaten har undersøkt pasienten og uten at kandidaten er til stede. Dette skal rapporteres til eksamenskommisjonen i forkant av eksamineringen. Programadministrator deltar som observatør under eksamineringen.
6)    Etter at kandidaten har fremført sin kasuspresentasjon, vil kommisjonen diskutere kasus med kandidaten og komme med utfyllende, teoretiske spørsmål. Tidsramme for kasuspresentasjon og eksaminering er ca. 1,5 timer.
7)    Kommisjonen fatter sensurvedtak umiddelbart etter eksamineringen. Dette protokollføres, og protokollen signeres av alle kommisjonsmedlemmer. Dette gjøres uten at kandidaten er til stede.
8)    Kandidaten får vite resultatet umiddelbart etter sensur. Kandidaten kan be om begrunnelse, men resultatet kan ikke påklages, jf. Universitets- og høgskoleloven, § 5.3 (5).
9)    Avsluttende kasuseksamen kan avlegges inntil tre ganger.
10)    Instituttet gir melding til Helsedirektoratet om hvilke kandidater som har bestått avsluttende kasuseksamen. Kandidatene må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon.

§ 11 Diplom

Instituttet utsteder diplom for gjennomført og bestått Kvalifiseringsprogram.