Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Her finner du informasjon om fakultetsstyrets oppgaver, medlemmer, valg av styre, i tillegg til møteplan, sakslister og protokoller.

Hovedinnhold


Fakultetsstyret skal trekke opp strategien for fakultetets utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av universitetsstyret.

Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av universitetsstyret.

Fakultetsstyret skal føre tilsyn med dekanus' ledelse av virksomheten Styret kan fastsette instruks for dekanus.

Fakultetsstyret skal gi melding til universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten universitetsstyret bestemmer. Herunder skal det hvert år avgi en rapport om fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.

For øvrig skal fakultetsstyret behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og kan be om å få seg forelagt enhver sak. Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanus, til instituttene eller til andre organer ved fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra universitetsstyret.

Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning.