Hjem
Det medisinske fakultet

Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet

En kjernefasilitet er en samling av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet (MED) dekker viktige fellesfunksjoner ved UiB så vel som regionalt og nasjonalt.

Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet er organisert i tråd med våre grunnprinsipper for felles infrastruktur.

Hensikten med kjernefasiliteter er å sikre at en får mest mulig forskning for de tilgjengelige ressursene. Brukerbetalingen dekker deler av de totale utgiftene. Hvor stor andel varierer noe, avhengig av hvilken kjernefasilitet det er snakk om. Utgifter knyttet til innkjøp av nytt utstyr eller nyansettelser dekkes gjennom spleiselag mellom de involverte institusjonene og avdelingene. Kommersielle brukere kan få tilgang til kjernefasilitetene i tråd med UiBs retningslinjer for oppdragsvirksomhet.

Det medisinske fakultets policy rundt kostnadsdeling og skillet mellom service og samarbeid er tydelig på at brukerbetalingen er uavhengig av medforfatterskap.

For at kjernefasilitetene skal kunne yte best mulig service til miljøene er det et mål at de er tett integrert med forskere som er ledende innen sine fagfelt. Bruk av kjernefasiliteter skal dermed være et mer attraktivt alternativ enn å kjøpe eget utstyr og lønne eget teknisk personale, både kostnadsmessig og metodisk. Erfaring tilsier at kjernefasiliteter er den en god måte å gi forskningsmiljøene i Norge tilgang til en oppdatert og vedlikeholdt instrumentpark, og til metoder de selv ikke har og utstyr og personale de ikke ville hatt råd til.

Måten kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultetdriftes på er basert på erfaringene fra NFRs FUGE-satsning. Kjenefasilitetene driftes og finansieres av fakultetet i samarbeid med NFR, UiB, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiB), Haukeland Universitetssjukehus, Helse Vest, Bergens Forskningsstiftelse, de involverte instituttene, og enkeltgrupper av forskere.

Alle kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet finner du under "tilknyttet innhold" nederst på denne siden. 

Kjernefasiliteter  etter institutt:
 

Klinisk institutt 1: 

Dyreavdelingen

Klinisk institutt 2:

Flow og Mass Cytometry  (engelsk side)

Genomics  (engelsk side)

Metabolomikk

Forskningsenhet for helseundersøkelser

Institutt for biomedisin

PROBE (engelsk side)

MIC (engelsk side)

BISS (engelsk side)

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Biostatistikk og dataanalyse

Annen stor forskningsinfrastruktur: 

NMR-spektroskopi

Nanoplattform ved IKO

Kjernefasiliteter ved norske institusjoner:

Kjernefasiliteter ved UiB

Kjernefasiliteter ved NTNU

Kjernefasiliteter ved UiO

Kjernefasiliteter ved UiT