Hjem
Det medisinske fakultet
Utvalg for kjernefasilitetene

Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet

Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet er samlinger av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. De dekker viktige fellesfunksjoner ved UiB så vel som regionalt og nasjonalt.

Hovedinnhold

Etablering av kjernefasiliteter 

Ordningen med Kjernefasiliteter ble etablert i 2011 og er organisert i tråd med fakultetets grunnprinsipper for felles infrastruktur. Brukerne betaler for tjenestene ved kjernefasiliteten etter fastsatte satser som dekker deler av de totale kostnadene ved kjernefasilitetene. Kjernefasilitetene tilbyr lik grunnpris for sine tjenester til alle forskere som har sine prosjekter innenfor UH-sektoren og helseforetakene, mens eksterne bruker betaler en høyere pris. Du kan lese mer om prinsippene for fakultetets forskningsinfrastruktur, brukerbetaling og medforfatterskap op fakultetets side for "grunnprinsipper for felles forskningsinfrastruktur". Alle midler som tas inn gjennom brukerbetaling blir brukt direkte opp mot den enkelte kjernefasiliteten for å holde instrumentene ved like og tjenestene ved kjernefasiliteten på et høyest mulig nivå. Ordningen med Kjernefasiliteter ble evaluert i 2018 (rapporten finner du nederst på siden), og i 2019 ble det utarbeidet en egen handlingsplan for forskningsinfrastruktur.

Utvalg for kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet

Utvalg for kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet skal arbeide for at kjernefasilitetene fungerer mest mulig hensiktsmessig for å fremme forskning ved fakultetet.

Utvalgets sammensetning for perioden 2020-2024 

Utvalgets mandat

- Utvalget skal være et rådgivende organ for fakultets- og instituttledelse i saker som vedrørerkjernefasilitetene og annen stor infrastruktur ved fakultetet, med den hensikt at kompetanse oginfrastruktur i kjernefasilitetene kommer forskere ved UiB, Helse Bergen og andre aktører tilgode på best mulig måte.

- Utvalget skal etterse at faglig utvikling, organisering og drift er godt ivaretatt vedkjernefasilitetene, og at kriteriene for kjernefasiliteter ved MED følges.

- Ved oppdagelse av mangler ved kjernefasilitetene skal utvalget utarbeide forslag til løsninger forfakultets- og instituttledelse.

- Fakultetet har også tung infrastruktur som ikke ligger under en kjernefasilitet.

- Utvalget skal fortløpende vurdere om infrastruktur som anskaffes bør plasseres i en kjernefasilitet. Hvis slik plassering ikke er hensiktsmessig skal utvalget uttale seg om hvordan infrastrukturen best kan tilgjengeliggjøres for forskerne. Utvalget kan også ha synspunkter på andre forhold som gjelder infrastrukturen.

 

Utvalget skal bestå av:

  • Prodekan for forskning (leder)
  • Lederne for kjernefasilitetene
  • 2 representanter for teknisk ansatte ved kjernefasilitetene
  • 2 representanter for lokale brukere av kjernefasilitetene

 

Utvalget utnevnes for 4 år i gangen.

Utvalget møtes 3 ganger hvert år, eller oftere ved behov.

 

Utvalgets møteplan

Utvalgets planlagte møter våren 2021 er lagt til: 

1. møte: 26.03.2021

2. møte: 11.06.2021

 

Andre forskningsinfrastruktur ved UiB

  • Ved Det medisinske fakultet: Nanoplattform ved institutt for klinisk odontologi
  • Ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet: NMR-spektroskopi