Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplaner og årsmeldinger

Handlingsplaner for formidling, forskerutdanning, forskning, innovasjon og utdanning ved Det medisinske fakultet for perioden 2018 - 2022.

Hovedinnhold

Det er satt i gang et arbeid med å oppdatere handlingsplanene våren 2022. Nye planer legges ut etter hvert som disse ferdigstilles.

Fakultetets handlingsplaner er forankret i Universitetet i Bergen sin strategi og fakultetets samfunnsoppdrag som er å levere godt skolerte helsearbeidere og forskning som bidrar til bedre helse. Gjennom formidling av evidensbasert kunnskap skal fakultetet i tillegg være synlig i samfunnet som en kulturinstitusjon tuftet på tradisjonelle universitetsverdier som kunnskapens egenverdi, akademisk frihet, faglig autonomi og fri meningsbrytning.

Handlingsplanene er en overordnet rettesnor for fakultetets prioriteringer og satsinger frem til 2022. I dette arbeidet er Helse-Vest en viktig samarbeidspartner og særlig da Haukeland Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus. Fakultetet legger stor vekt på samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner og kommunene på Vestlandet. Handlingsplanene bærer preg av at fakultetet har en internasjonal satsing.

Handlingsplanene er inndelt i følgende områder: forskning, utdanning, forskerutdanning, innovasjon og formidling, samt Tiltaksplan for midlertidighet.

Du finner også årsmeldinger for forskning, forskerutdanning og utdanning samt årsrapport for kommunikasjon.