Hjem
Det medisinske fakultet
Engasjer deg!

Fagutvalg og studentorganisasjoner ved Det medisinske fakultet

På denne siden finner du kontaktinformasjon til fagutvalg og oversikt over studentorganisasjoner du kan engasjere deg i på fakultetet.

Hovedinnhold

Fagutvalg

Medisinsk studentutvalg (MEDSU)
Ved Det medisinske fakultet representerer Medisinsk studentutvalg alle studenter og arbeider aktivt med å forbedre din studiehverdag. MEDSU består av representanter fra alle fagutvalgene ved Det medisinske fakultet. MEDSU arbeider for studenters rettigheter på tvers av studieretningene, er bindeledd mellom studenter og fakultet, har det øverste ansvaret for fadderuken, utnevner studentrepresentanter ved fakultetet og fordeler penger til studentorganisasjoner. Les mer om MEDSU her.
 

Styreleder for 2020/2021: Christoffer Drabløs Velde  
Nettside: Medsu i MittUiB / Wikipedia
E-post: medsu@uib.no 
Twitter og Instagram: @MOSU_UiB

MEDSU logo liten
Foto/ill.:
MEDSU

Medisinsk Fagutvalg (MFU)
MFU består av kullrepresentanter fra alle kullene på medisinstudiet, samt et fast antall friplasser. Gjennom representanter i styrer og utvalg ved fakultetet har vi en direkte mulighet til å påvirke medisinstudiet. Vi arbeider spesielt med kvalitetssikring av undervisning og eksamen, og for at medisinstudentene ved fakultetet skal ha en best mulig studiehverdag.

Nettside: Medisinsk fagutvalg
Facebook: Medisinsk fagutvalg
E-post:mfu@uib.no

Logo Medisinsk fagutvalg Bergen versjon 2
Foto/ill.:
MFU

Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU)
EFU er ernæringsstudentenes fagutvalg, og består av 2 representanter fra hvert kull på bachelor og master. Fagutvalget fungerer som et ledd opp mot programutvalget, og arbeider for å forbedre studiet, og fremme ernæringsstudentenes interesser og krav. EFU arrangerer i tillegg fagkritisk dag og fagkvelder, og foretar emneevalueringer.

Instagram: @ernaering_uib 
Facebook: Ernæringsstudentenes fagutvalg
E-post: efu-styre@uib.no

Odontologisk Fagutvalg (OFU)
Odontologisk fagutvalg (OFU) er et studentorgan som har som mål å sikre studentes rettigheter og aktivt jobber for dette. OFU består av tillitsvalgte på alle kull i integrert mastergrad i odontologi og bachelor i tannpleie, og har faste møter hver måned. OFU tar opp små og store problem i forhold til teoretisk undervisning og klinikk, med forelesere og andre situasjoner som studentene møter på. Fagutvalget jobber for at studentene ved IKO skal få en så god studiehverdag som mulig. Representantene i OFU deltar aktivt i styrer og utvalg på instituttet og skal fremme studentenes stemme i disse utvalgene.

E-post: ofu@uib.no

Farmasøytisk Fagutvalg (FFU)
Farmasøytisk Fagutvalg er en studentrådorganisasjon for farmasistudenter ved Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vi arbeider blant annet med å kvalitetssikre undervisningen og utdanningen, gjøre studiehverdagen bedre for studentene og arrangere faglige møter og seminarer som supplerer pensum med eksterne foredragsholdere. Vi er også studentenes talerør i faglige spørsmål og holder en løpende dialog med studenter og representerer dem i de ulike organene ved fakultetet som Studentutvalget (MOSU) og Programutvalget for Farmasi (PUF).

Facebook: Farmasøytisk Fagutvalg
E-post: fagutvalg@farm.uib.no

Eureka!
Eureka! er studentorganisasjonen til forskerlinjestudentene på medisin- og odontologistudiet i Bergen. Vi ble offisielt stiftet i 2010. Vi elsker forskning og vår jobb er å gjøre hverdagen litt enklere for våre medlemmer. Vi har også påtatt oss rollen som det sosiale limet som binder forskerlinjestudentene sammen på tvers av interesseområder og kulltilhørighet. I tillegg har vi egne sosiale arrangementer for forskerlinjestudenter. Alt i alt, Eureka! tar forskningen om mulig til et enda høyere nivå funksjonelt og sosialt. Har du noen spørsmål angående forskerlinjen, ikke nøl med å ta kontakt! 

Facebook: Eureka Bergen 
Instagram: @eurekabergen
E-post: eureka@uib.no

Logo Eureka!
Foto/ill.:
Eureka!

Nucleus - fagutvalg for biomedisin/ student committee for biomedical sciences
Fagutvalget for biomedisin arrangerer både faglige og sosiale eventer, der alle masterstudenter ved institutt for biomedisin er invitert! FMB øker kommunikasjon mellom masterstudentene og administrasjonen. Ønsker du å bli medlem, komme med forslag til arrangementer/kurs, eller komme i kontakt med fagutvalget av andre grunner; kontakt oss på mail.

Facebook: Nucleus- fagutvalg for biomedisin

The student committee is hosting both social and academic events, where all masterstudents at the department of biomedicine is invited! Nucleus is the voice of the students, and ensures good communication with the department. If you want to become a member, suggest events/courses or contact the committee for other reasons by mail.

Facebook: Nucleus- student committee of biomedical sciences

Kultur og samfunn

Norsk medisinstudentforening (NMF)
Norsk Medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den Norske Legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og har som hovedoppgave å arbeide for sine medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser. Norsk Medisinstudentforening tar sikte på å være en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen, samt en medvirkende part i saker som vedrører medisinfaget.

Nettside: Nmf - Norsk medisinstudentforening
Facebook: Nmf - Norsk medisinstudentforening
E-post: nmfbergen@uib.no

Norsk medisinstudentforening logo
Foto/ill.:
Nmf

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)
Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) ble startet våren 2012. BAMS jobber aktivt med å forbedre undervisningen i akuttmedisin ved fakultetet, og leverte inn forslag til endring av studieplan i høst. BAMS forsøker også å tilby litt ekstra krydder i hverdagen for akuttmedisinsk interesserte studenter. Vi arrangerer månedlige medlemskvelder og treningskvelder, akuttmedisinsk fagdag, og samarbeider med stiftelsen BEST for å få til studenttrening i team i akuttmottaket. Nytt denne høsten er også akuttcalling for studenter.

Nettside: BAMS Bergen Akuttmedisinske Studentforening
Facebook: BAMS  Bergen Akuttmedisinske Studentforening
E-post: post@bams.no

Logo BAMS 2
Foto/ill.:
BAMS

Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) 
Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland er en studentorganisasjon ved Det medisinske fakultet som også er et lokallag i Norsk Folkehjelp. Etter å ha bestått vårt grunnleggende førstehjelpskurs (Førstehjelpskurs for mannskaper i Norsk Folkehjelp) kan man være med på sanitetsvakter og ta videre kursing innenfor søk og redning eller førstehjelpsinstruksjon. I tillegg til lokale arrangementer bidrar vi også med førstehjelp ved større nasjonale arrangementer som Norway Cup. Som søk- og redningsmannskap bistår man politiet under leteaksjon etter savnede personer. Vi arrangerer også temakvelder i akuttmedisin og er med på å arrangere Akuttmedisinsk fagdag og Den akutt syke pasient (for 1. års studentene ved medisin). 

E-post: nfsh@uib.no
Facebook: Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland  

Logo Norsk folkehjelp Sanitet Haukeland
Foto/ill.:
Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland

Bergen Chirurgiske Sælskab (BCS) 
Bergen Chirurgiske Sælskab er en studentorganisasjon av medisinstudenter, for medisinstudenter. Vi arrangerer kurs som er relevante innen kirurgiske fag. Vi har hatt populære suturkurs, men arrangerer også kurs i tolkning av blodgass, undersøkelsesteknikk med mer.

Facebook: Bergen Chirurgiske Sælskab 
E-post: post@bergenchirurgiskeselskab.no

Bergen Chirurgiske Sælskab logo
Foto/ill.:
BCS

Medisinernes Mentale helseopplysning (MMO)
MMO Bergen er en nyoppstartet studentorganisasjon fra 2021. Sammen med søsterforeningene i Trondheim, Oslo og Tromsø har vi et felles mål om å fjerne stigma, øke kunnskap og bidra til mer åpenhet rundt mental helse blant studenter, elever og fremtidig helsepersonell. Dette gjør vi blant annet ved å rekruttere studentopplysere blant helsefagstudenter som underviser om mental helse på skoler rundt på vestlandet. I tillegg til dette arrangerer vi en rekke arrangementer for studenter på fakultetet, deriblant spennende og informative foredrag.

E-post: mmobergen@gmail.com

MMO logo: hjerne med stetoskop
Foto/ill.:
MMO

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum)
Siden 1991 har Medisinstudentenes Humanitæraksjon samlet inn over 22 millioner kroner til primærhelse- og forebyggendearbeid i lav- og mellominntektsland verden over. Vi i MedHum er opptatt av å gjøre humanitært arbeid til noe morsomt. Som Norges største studentdrevnde humanitæraksjon mobiliserer vi et stort antall norske medisinstudenter fra universiteter i inn- og utland i arbeidet med globale helseutfordringer. Vi ser en naturlig sammenheng mellom vårt fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker i hele verden, og ser på det som vårt ansvar å gi litt av vår tid for å bidra til mindre ulikheter i helsetilgang. Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å være synlig, samle inn penger, fortelle om de aktuelle samarbeidsaktørene våre og ha det gøy sammen! 

Nettside: www.medhum.com 
Facebook: MedHum Bergen
Instagram: medhumbergen 

Logo MedHum
Foto/ill.:
MedHum

Mobile Meds
Går du med en grenseløs lege i magen?

E-post: mobilemeds.nmf@gmail.com

Odontologforeningen i Bergen
Odontologforeningen i Bergen er studentforeningen til tannlege- og tannpleierstudenter ved det tidligere Odontologiske fakultet. Vi er en forening med stor aktivitet. Arrangementene våre er populære både blant studenter som er medlemmer og ikke-medlemmer. Vi består av fem egne understyrer; Musikk & Kultur-styret, Hyttestyret, Studentbladet Fasett, Klubbstyret Munnhulen og Idrettsstyret, som alle har rapporteringsansvar til hovedstyret. Mange av våre sosiale arrangementer blir planlagt og gjennomført av disse understyrene. Videre har vi også arrangementer i regi av andre komiteer/utvalg blant studentene.

Facebook: Odontlogforeningen i Bergen
E-post: of.bergen@gmail.com
Postadresse: Årstadveien 19, 5009 Bergen (merkes med Odontologforeningen i Bergen)

Kenyaprosjektet
Har du lyst til å oppleve en annen helsevirkelighet og se hvordan primærhelsetjenesten fungerer i noen av Afrikas største slumområder? Kenyaprosjektet gir helsefagstudenter fra Norden muligheten til å hospitere på klinikker drevet av en lokal NGO i Nairobi.

Nettside: Kenyaprosjektet
E-post: kenya-project@kenya-project.org

KRIMS (Kristne Medisinstudenter i Bergen)
KRIMS er en uformell, tverrkirkelig forening som ønsker å samle kristne medisinstudenter til fellesskap, refleksjon og diskusjon. Gjennom ulike arrangementer arbeider vi for å styrke og utruste våre medstudenter til de utfordringene som vil møte oss i studietiden og i yrkeslivet.

Facebook: KRIMS (Kristne Medisinstudenter i Bergen)
Blogg: KRIMS (Kristne Medisinstudenter i Bergen)
E-post: krimsbergen@gmail.com

Generica
Generica er en studentorganisasjon for alle farmasistudenter ved universitetet i Bergen. Vi står for både sosiale og faglige arrangementer hele året som for eksempel, skiweekend, vårfest og julebord, og det blir holdt faglige foredrager flere ganger i året.

Facebook: Generica
Nettside: Generica
E-post: styret@generica.no

Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble
Det Medicinske Blæse et Spadserensemble er Bergens eldste studentorkester, og studentkorpset ved Det medisinske fakultet, åpent for alle studenter ved fakultetet uavhengig av studieretning og kull. Hver mandag klokken 19:57 (præcis) møtes vi på Studenthuset Gade for spilling og sosialt samvær. Vi har medlemmer på alle nivå, også de som aldri har spilt et korpsinstrument før. Kalenderen vår er stappet full av aktiviteter gjennom hele året; alt i fra spilleoppdrag til utenlandsturer. Hos oss kan du også bli medlem gjennom hele året, dere er velkomne!

Facebook: Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble
E-post: mbse@uib.no
Nettside: Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble
Instagram: @ensemblet

Klima=Helse
I møte med de nye utfordringene som klimaendringene fører med seg, vil det utvilsomt være behov for en tydelig aktør med medisinskfaglig forankring. Fremtidige helsearbeidere har et ansvar for å øke den generelle bevisstheten rundt helseproblemene som de globale klimaforandringene medfører. Studentorganisasjonen Klima=Helse har som mål å videreformidle denne kunnskapen, samt å inspirere til en klimavennlig livsstil. Blant annet driver vi Urtehagen på taket utenfor kantina på Haukeland sykehus.

Facebook: Klima=Helse 
Facebook: Urtehagen på Haukeland
E-post: klimahelse.bergen@gmail.com

Ernæringsstudentenes Forening i Bergen (Efib)
Ernæringsstudentenes Forening i Bergen representerer Bachelorprogram i Human ernæring, Masterprogram i human ernæring og Masterprogram i klinisk ernæring. EFiB sin målsetting er å skape trivsel blant studentene på tvers av kullene gjennom felles arrangementer. Dette har vi hatt stor suksess med de siste årene, noe som har resultert i et godt studiemiljø.

Instagram: Ernæringsstudentene i Bergen
Facebook: Ernæringsstudentenes Forening i Bergen

Medisinerforeningen i Bergen (MiB)
Medisinerforeningen i Bergen, MiB, ble stiftet i 1946, og er Bergens eldste studentdrevne organisasjon. Foreningens øverste formål er å skape trivsel og danne grunnlag for et allsidig og godt sosialt tilbud for medisinstudenter i Bergen. Dette gjøres ved å gi medisinstudentene et kulturelt, sportslig og sosialt tilbud, både i hverdagen, og gjennom større arrangementer. Som linjeforeningen til medisinstudentene ved UiB står vi for en rekke arrangementer i løpet av året. Vi er tungt inne i arrangeringen av fadderukene hvert år og har spesiell stor betydning for velkomsten av nye studenter og det sosiale tilbudet i preklinikken.

Facebook: Medisinerforeningen i Bergen

Husstyret Gade
Husstyret Gade administrerer og driftar studenthuset Gade, og sørger for at det er triveleg å vere student i klinikken. Huset innehold 145 lesesalsplassar, 4 kollokvierom, bibliotek, 2 opphaldsrom med kjøkken, to garderobar. Huset er samlingspunkt for mange av studentorganisasjonane på fakultetet, og i tillegg står Klubbstyret Gade for drift av klubben i underetasjen. Husstyret Gade Gade driv også Klubben i underetasjen på Studenthuset Gade. Klubben kan leigast av alle studentar og studentforeningar på MED. Klubben er populær, men vil med planlagte oppgraderingar forhåpentlegvis bli enno meir attraktiv og enno meir nytta.

Facebook: Husstyret Gade 
Nettside: Husstyret Gade
E-post: husstyretgade@uib.no

Logo Husstyret Gade
Foto/ill.:
Husstyret Gade

Mannskoret Laudes
Mannskoret Laudes består av studenter fra Det medisinske fakultet. Vår misjon er å samle studenter til korsang og sosial omgang, samt skape god stemning. Med øvinger hver mandag, samt opptredener og festligheter skaper vi kameraderi og vakker musikk. Nye korister uansett bakgrunn er hjertelig velkomne!

Nettside:laudes.no
Facebook: Mannskoret Laudes
E-post: mannskoret.laudes@gmail.com

Logo for Mannskoret laudes
Foto/ill.:
Laudes

Plica Vocalis
Plica Vocalis er Studinekoret ved Det medisinske fakultet i Bergen. Vi er litt over 40 aktive medlemmer, som øver sammen hver torsdag ettermiddag. Repertoaret vårt er variert og består av en del pop, folkemusikk og klassisk. Vi holder en konsert hvert semester, samt tar oppdrag både for fakultetet internt og utenfor. I tillegg gjør vi mye gøy, og deltar på korhelger både i Bergen, Tromsø, Oslo og Krakow. Vi tar inn nye sangglade medlemmer hver vår, og du er hjertelig velkommen til åpen øvelse!

Facebook: Plica Vocalis
Instagram: @plicavocalis
E-post: plicavocalisuib@gmail.com  

Logo Plica Vocalis
Foto/ill.:
Plica Vocalis

Universities Allied for Essential Medicines - Bergen (UAEM)
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en studentorganisasjon som arbeider for global og rettferidig tilgang til medisiner. UAEM ønsker en endring i dagens modell for forskning og utvikling av legemidler. Per i dag er økonomisk vinning viktigste insentiv for legemiddelutvikling, og dette har konsekvenser for forskningsfokus og priser. Gjennom politisk påvirkningsarbeid og kunnskapsspredning, i stor grad opp mot egne universiteter og studentmasse, ønsker UAEM å kunne bidra til strukturelle endringer som åpner for mer forskning på sykdommer som rammer fattige og for lavere priser på allerede eksisterende medikamenter.

Nettside: http://www.uaem.no/
Facebook: UAEM Norge
E-post: uaembergen@gmail.com

Medisinerrevyen
Dette er en revy som utelukkende settes opp av studenter fra de forskjellige kullene ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOF) på UiB. Som målgruppe har vi alle underholdningsinteresserte mennesker i Bergen, spesielt studenter og unge mennesker. Det er ingen internrevy hvor alt dreier seg om leger og helse, men en revy som søker samtidspulsen - med en kritisk og humoristisk vri.

Facebook: Medisinerrevyen

Friluft og idrett

Ernæringsstudentenes Friluftsforening (E-FRITT)
Vi er en forening for aktive og friluftsinteresserte studenter på fakultetet. Med E-FRITT ønsker vi å få «folket på lesesalen» ut på tur og med på ulike aktiviteter. Vi ønsker å spre turglede og skape samhold på tvers av både studieretninger og kull. Vi arrangerer fjellturer, hytteturer, bålturer og mye moro for aktive studentsjeler. Alle er velkommen til å vere med!

Instagram: Ernæringsstudentene i Bergen 
Facebook: Ernæringsstudentenes Friluftsforening

Løpegruppen
Løpegruppen er en gjeng medisinstudenter fra nesten alle kull som i mer enn et tiår har møttes hver tirsdag, i allslags vær og føre, til bakkeintervaller i Isdalen i Bergen. Vi løper samlet i flokk opp til demingen ved Tarlebødammen. Opplegget er lagt opp slik at alle kan være med uavhengig av fysisk form. Har du lyst til å være med i løpegruppen er det bare å møte opp ved bommen på Svartediket kl 1700 hvilken som helst tirsdag!

Facebook: Løpegruppen

Medisinersquash
Medisinersquash er ei treningsgruppe for alle medisinstudenter ved UiB der studentane kan lære og utøve squash.

Facebook: Medisinersquash

Medisinball
Medisinball ble etablert i 2009 med et ønske om å være en organisasjon for fotballag ved fakultetet. Ved oppstart besto klubben av ett lag med spillere fra alle kull, mens vi i dag er 4 registrerte lag, med over 50 aktive spillere. Alle lagene er representert i Hordalands Bedriftsserie.

Facebook: Medisinball

Medisinsk Roklubb
Roklubben trener mellom 2-4 ganger i uka på Fana Roklubb om sommeren, og om vinteren har dame- og herrelaget 2 treninger hver, inne på studentsenteret. Medisinsk Roklubb er med i student-NM i mai hvert år, hvor damene fikk bronse og herrelaget endte sist i 2014.

Facebook: Medisinsk Roklubb

Medicinske Vinterleker (MVL)
I 20 år har MVL arrangert de tradisjonsrike Medicinske Vinterleker, en helg der skisporten og det sosiale står i sentrum. Opptil 250-300 medisinstudenter møtes på tvers av kull og studiested for en velfortjent, vinterlig og festlig pause fra lesingen.

Facebook: Medicinske Vinterleker