Hjem
Det medisinske fakultet

Studierettleiing

Studierettleiarane kan gje deg råd og hjelp i studiekvardagen.

Dei aller fleste studentar har ein eller anna gong i løpet av studiet behov for rettleiing om meistring av studiekvardagen, spørsmål om val av vidare studium, studieprogresjon, utveksling eller andre høve som har med studiet å gjera. Ikkje nøl med å ta kontakt med studierettleiar!

 

Medisinstudiet

Studierettleiar for medisinstudiet, 1.-4. studieår: Martha Houen Dahle


Studierettleiar for medisinstudiet, 5.-6. studieår: May Kristin Skjerlie

Odontologi og tannpleiestudiet

Studierettleiarar for odontologi- og tannpleiestudiet:
Siri F. Bjerkestrand og Tone Larsson

Ernæringsstudiet

Studierettleiar for bachelor i human ernæring: Sigrún Stefnisdottir
 

Farmasi

Studierettleiar på farmasistudiet: Marte Nørve Årvik 

Masterstudia

Har du spørsmål knytt til:

  • Masterstudier i human ernæring eller master i klinisk ernæring, kan du ta kontakt med studierettleiar Sigrun Stefnisdottir

Eksamen

Spørsmål om eksamensavvikling, kan rettast til studierettleiar for ditt studieprogram.

Vitnemål

Spørsmål om vitnemål kan rettast til May Kristin Skjerlie