Hjem
Det medisinske fakultet

Taushetsløfte

Studenter som tas opp til studier i medisin, odontologi, tannpleie, farmasi, ernæring samt spesialist- og kvalifiseringsprogrammet i odontologi er pliktige å underskrive et taushetsløfte.

Hovedinnhold

Bokmål: Taushetsløfte 

"Hver student som får adgang til klinikker og institutter ved Universitetet i Bergen og samarbeidende praksissteder, er pliktig, med de innskrenkninger som er fastsatt i lov, å tie om det han/hun blir betrodd eller på annen måte får kjennskap til om pasienter og deres personlige forhold. Jeg lover på ære og samvittighet å etterkomme denne taushetsplikten - også etter å ha avsluttet mine studier ved Universitetet i Bergen."

 

Nynorsk: Teiingslovnad 

"Kvar student som får tilgang til klinikkar og institutt ved Universitetet i Bergen og samarbeidande helseinstitusjonar gjennom praksisutplassering er pliktig, med dei innskrenkingar som er fastsett i lov, å teie om det han/ho vert tiltrudd eller på anna måte får kjennskap til om pasientar og deira personlege tilhøve. Eg lovar på ære og samvit å etterleve denne teieplikta - også etter å ha avslutta mine studiar ved Universitetet i Bergen"

 

English: Oath of secrecy

"Every student with access to clinics and departments at the University of Bergen and cooperating health institutions, is obliged, by restrictions set down by law, to keep information regarding patients and their conditions confidential. I hereby declare that this duty of confidentiality will be honored both during and after my studies at the University of Bergen" 

 

Lovhjemmel

Signering av taushetsløfte følger av § 4-6 i Lov om universiteter og høyskoler.

Brudd på taushetsløftet kan danne grunnlag for sanksjonering, se blant annet lovens § 4-8 nr. 2 om utestenging.