Hjem
Det medisinske fakultet

Mandat for Programutvalgene

Mandat for Programutvalgene ved Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen. Vedtatt i Fakultetstyret 19.01.11, revidert 20.02.2013.

Hovedinnhold

Mandat

Programutvalgene (PU) er opprettet av Det medisinske fakultet for å overvåke at fakultetets studieprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og skal på vegne av Det medisinske fakultet sikre:

 • At studieprogrammet forvaltes i henhold til gjeldende kvalitetsrammeverk
 • Løpende kvalitetsutvikling og fornyelse av studieprogrammene. 
 • At undervisningen gjennomføres i henhold til gjeldende emne- og programbeskrivelser.
 • At det er en helhet i det enkelte program, de enkelte emner og at det er samsvar mellom emnene i programmene.
 • At studentenes arbeidsmengde, undervisningen og studentantallet har et omfang som sikrer gjennomstrømmingen for studentene som følger studieprogrammene.

   PU er et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende fakultetets studieprogram, men kan vedta faglige endringer i undervisningen/ emnene, inkludert mindre endringer i studieplanen, så lenge disse ligger innenfor etablerte budsjettrammer. Tiltak som medfører endringer i ressursrammen for programmene eller berører andre studieprogram må godkjennes av Fakultetsstyret. Vedtak i Fakultetstyret vil gjelde som instruks til emneansvarlige institutt. PU skal da bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg som fremlegges visedekan for utdanning før videre saksbehandling. PU skal behandle forslag til endringer i undervisnings- eller vurderingsform, profil eller omfang som kommer fra emneansvarlige institutt, studentorganisasjonene og andre fakultetsorgan. 

    

   PU skal:

   • Arbeide for internasjonal utveksling av studenter og lærere, og foreslå tiltak som sikrer slik internasjonalisering. Ett medlem skal ha særlig ansvar for utvalgets internasjonaliseringsarbeid.
   • Ha fortløpende kontakt med ekstern fagfelle og arbeide for at den eksterne fagfellens forslag til tiltak følges opp, blant annet ved å foreslå studieplanendringer som sikrer dette.
   • Kunne bestemme innpassing av studenter /emnefritak/ studieprogresjon
   • Fremme forslag til overgangsordninger for studenter som ønsker å skifte lærested/program.
   • Delta i mottak av og informasjon til nye studenter
   • Påse at tilstrekkelig antall bachelor-, prosjekt-, sær- og masteroppgaver blir foreslått og at veiledere blir oppnevnt.
   • Utarbeide en årlig rapport til fakultetet om utvalgets arbeid, hvordan de enkelte studieprogrammene har vært gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil inngå i fakultetets arbeid med utdanningsmeldingen.

   Sammensetningen av programutvalgene skal reflektere de emnene og evt studieretningene som undervises og de instituttene som bidrar med lærer – og veiledningsressurser i programmene. I tillegg skal hvert programutvalg ha minimum to studentrepresentanter. 

   Medlemmene oppnevnes av institutt eller institusjonen de representerer. Funksjonsperioden for utvalgene er 4 – fire - år.

   Leder

   PU ledes av programleder, som foreslås av Dekanus og vedtas av Fakultetsstyret. Lederen skal sammen med sekretær forberede og legge frem saker for PU. Lederen deltar i faste møter i studieledelsen ved fakultetet, ledet av visedekan for utdanning. Leder har fullmakt til å behandle hastesaker på vegne av sitt PU. Hvis vedtak må foretas ved avstemning, har leder dobbelstemme i utvalget.

   Sekretær

   Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og legge frem saker for PU. Sekretæren skal ordne med innkalling til møter og utsendelse av sakspapirer.

   Møter

   PU skal avholde minimum to møter hvert semester. PU er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. PU-medlemmer skal selv ordne med en vararepresentant ved fravær.

   PU skal minst årlig diskutere og eventuelt foreslå/ sette i verk nødvendige tiltak:

   • Om undervisningen gjennomføres i tråd med målsetningene inklusive læringsutbytte
   • Vurderingsformer og oppnådde resultat ved vurdering (eksamen el.l.)
   • Studentevalueringene
   • Tolking av PU-mandat mht hva som skal behandles i Fakultetsstyret.